Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Funcionament de la cèl•lula bacteriana. Anàlisi de les estructures internes i externes. Comportament i adaptació de la cèl•lula bacteriana en resposta a condicionants externs. Aplicació de noves metodologies d'estudi. Models metabòlics. Mecanismes de regulació. Mecanismes de senyalització molecular.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LUIS BAÑERAS VIVES  / CARLA CAMPRUBI FONT  / ELENA HERNANDEZ DEL AMO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.

Continguts

1. Estructura cel·lular i compartimentalització en bacteris. Vies de síntesi i d'acoblament de les molècules i macroestructures. Efectes sobre la patogenia de bacteris.

          1.1. El citoplasma bacterià

          1.2. L'envolta cel·lular

          1.3. "Appèndixs" i altres estructures externes

2. Creixement bacterià. Efecte de l'ambient i models d'estudi. Edat de les cèl·lules. La cèl·lula promig. creixement a taxes molt lentes, canvis induïts.

          2.1. Cultius tancats i cultius continus

          2.2. Fisiologia de l'"slow growth"

3. Adaptació fisiològica de les cèl·lules a l'ambient en el que es desenvolupen. Canvis indesitjats i control de l'ambient mitjançant la madulació de l'activitat bacteriana.

          3.1. Transport de substàncies. Què hi ha defora?

          3.2. Sistemes de senyalització de les condicions exteriors.

          3.3. Regulació del moviment bacterià.

          3.4. Aerobiosi i anaerobiosi, adaptacions.

4. Mutació i adaptació genètica. Sistemes de reparació. Transferència horitzontal de gens. Mecanismes per a l'estudi.

          4.1. Recombinació i reparació de lesions en el DNA. Motor evolutiu.

          4.2. Deinococcus radiodurans, quan la reparació del DNA no té un patró concret.

          4.3. Transferència Horitzontal de gens. Illes gèniques.

5. Regulació de l'expressió gènica. Mecanismes de control a diferents nivells organitzatius.

          5.1. Gens, operons i regulons.

          5.2. Regulació positiva, negativa i atenuació.

          5.3. Sistemes de regulació global "Magic spots" i "DNA boxes"

6. Activitats pràctiques

          6.1. Efecte de les lesions sobre el DNA i traducció al fenotip cel·lular

          6.2. Cinètiques de creixement i d'inducció enzimàtica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 16,00 0 18,00
Prova d'avaluació 0 13,00 0 13,00
Sessió expositiva 18,00 5,00 0 23,00
Sessió participativa 4,00 10,00 0 14,00
Sessió pràctica 6,00 0 0 6,00
Total 30,00 44,00 0 74

Bibliografia

 • Moat, Albert G (cop. 2002 ). Microbial physiology (4th ed). New York: Wiley-Liss. Catàleg
 • White, David (1998 ). Microbial physiology and biochemistry laboratory : a quantitative approach . New York [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Glazer, Alexander N (cop. 2006 ). Microbial biotechnology : fundamentals of applied microbiology (2nd ed.). New York: W. H. Freeman and Company. Catàleg
 • Sachse, Konrad Frey, Joachim (cop. 2003 ). PCR detection of microbial pathogens . Totowa, N.J.: Humana Press. Catàleg
 • Demuth, Donald R. Lamont, Richard J. (2006 ). Bacterial cell-to-cell communication : role in virulence and pathogenesis . Cambridge: Cambridge University. Catàleg
 • Birge, Edward A (cop. 2000 ). Bacterial and bacteriophage genetics (4th ed.). New York [etc.]: Springer-Verlag. Catàleg
 • Storz, Gisela (2000 ). Bacterial stress responses . Washington: ASM Press. Catàleg
 • Madigan, Michael T. Guerrero, Ricardo (cop. 2009 ). Brock biología de los microorganismos (12ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Laskin, Allen I (2010 ). Advances in Applied Microbiology . Oxford: Elsevier Science & Technology. Catàleg
 • Waites, Michael J. (2001 ). Industrial microbiology : an introduction . Oxford: Blackwell Science. Catàleg
 • Persing, David H. (cop. 2004 ). Molecular microbiology : diagnostic principles and practice . Washington, D.C.: ASM Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Informe de pràctiques. És una activitat que es realitza en grup. Es tracta d'un informe avaluable en el què es demanarà la presentació de les dades obtingudes al laboratori i la interpretació dels resultats en base a unes qüestions plantejades. Aquesta activitat no és recuperable. 25 No
Comentaris articles científics. Exposició de temes científics basat exclusivament en el treball d'un article. És una activitat que es realitza en GG. L'exposicion i comentaris d'aquests articles formen part dels continguts de l'assignatura i s'avaluaran en una prova escrita. 15
Examen final Examen global de l'assignatura. Prova de consolidació dels continguts treballats durant tot el curs. S'ha de preparar amb antelació però es farà amb material bibliogràfic. Sense material informàtic si es fa presencial. Caldrà assolir una nota mínima de 4/10 per a fer mitjana. No hi haurà preguntes del contingut de pràctiques. Aquesta prova és recuperable. 60

Qualificació

L'assignatura s'avalua combinant el treball individual i en grup mitjançant les activitats avaluables següents:

EXAMEN FINAL de l'assignatura: 60 % de la nota final. Cal una nota mínima de 4/10 per a que la nota de la prova sigui considerada en la qualificació final del curs. L'examen es farà amb material bibliogràfic a l'aula. No es permetrà l'ús de material electrònic.

DISCUSSIÓ ARTICLES CIENTÍFICS: 15 % de la nota final. S'avaluara aquesta activitat en forma de preguntes relacionades amb els articles comentats a classe. La prova es realitzarà el mateix dia que la prova final en la data proposada per coordinació. La prova es farà amb material bibliogràfic a l'aula. No es permetrà l'ús de material electrònic.

INFORME DE PRÀCTIQUES: 25% de la nota Final. Informe de laboratori (resultats i interpretació de les dades). Els treballs o activitats no presentats en el termini indicat es valoraran amb un 0.

La QUALIFICACIÓ FINAL de l'alumne resultarà d'aplicar els percentatges de cadascuna de les activitats esmentades anteriorment. Aprovació de l'assignatura a partir d'un 5/10.

ACTIVITATS RECUPERABLES:
Es podrà recuperar l'examen final en cas que la nota final de l'assignatura sigui inferior a 5/10 o que la nota de l'examen final sigui inferior a 4/10.
Es podrà recuperar l'informe de pràctiques si s'ha presentat anteriorment en el termini establert. La nota màxima de l'informe de pràctiques recuperat és de 5/10.
La contribució de les notes de les proves recuperades a la nota final serà la mateixa que en les proves originals.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideraran NO PRESENTATS aquells estudiants que:

- No assisteixin a les sessions pràctiques (independentment que realitzin les altres activitats).
- No realitzin alguna de les activitats d'avaluació previstes.


Avaluació única:
Les sessions de laboratori són d'assistència obligatòria, independentment del tipus d'avaluació.
Els estudiants que sol·licitin l'avaluació única faran un examen final que serà el 100% de la nota de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per aprovar l’assignatura caldrà treure mínim un 4/10 de l'EXAMEN FINAL i que la nota final de l’assignatura sigui mínim de 5/10

Tutoria

Les tutories es faran en hores convingudes prèviament concertades entre l'estudiantat i el professorat via correu electrònic.
La tutoria serà o bé presencial en un lloc de la facultat, per e-mail (si els dubtes són curts), o per videoconferència

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiantat es farà a través del moodle de l'assignatura.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial
En aquest escenari es planteja realitzar totes les sessions pràctiques programades en ser grups petits. Les sessions teòriques es faran en grups reduïts i en les sessions establertes en funció de la programació feta a coordinació. Les sessions de teoria es faran per streaming.

Escenari tancament UdG
Es programaran activitats no presencials (power points explicatius, tutories, documents de suport) i es faran públics al Moodle de l'assignatura. Per a les parts pràctiques, es proporcionarà als alumnes dades obtingudes en cursos anteriors per tal que els estudiants realitzin el tractament i interpretació de les dades. Els dubtes es resoldran a través d'un fòrum o per correu electrònic o streaming

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal
L’estudiant tindrà disponible tots els continguts de l'assignatura i podrà seguir les sessions de teoria per streaming. Les pràctiques es realitzaran en col·laboració amb un grup de treball pre-assignat. Per a dubtes s'organitzaran tutories individuals amb el professor.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semi-presencial
No hi ha modificació en la proposta d'avaluació proposada.

Escenari tancament UdG
No hi ha modificació en la proposta d'avaluació. S'adaptarà la prova final d'avaluació per a fer on line.

Escenari tractament estudiants vulnerables o amb confinament temporal
No hi ha modificació en la proposta d'avaluació. S'adaptarà la prova final d'avaluació per a fer on line.

Tutoria i comunicació:
Escenari semipresencial
Sense variacions en els mecanismes de tutoria i comunicació amb els estudiants

Escenari tancament UdG
Sense variacions en els mecanismes de tutoria i comunicació amb els estudiants.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal
Sense variacions en els mecanismes de tutoria i comunicació amb els estudiants. Adaptació de la freqüència de tutories a les necessitats individuals.