Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Fonaments. Factors ambientals. Autoecologia. Ecofisiologia. Interacció entre espècies. Descripció i tipus de comunitats. Estructura i funció d'ecosistemes. Successió i explotació. Ecologia humana.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EMILI GARCIA BERTHOU  / RAMON MORENO AMICH  / ANNA MARIA ROMANI CORNET  / ANNA VILA GISPERT
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

          1.1. Què és l’ecologia? Definició d'ecologia. Orígens i història de l'ecologia. Nivells d'integració i branques de l’ecologia.

2. ECOLOGIA DE POBLACIONS I ECOLOGIA EVOLUTIVA

          2.1. Introducció. Individu, població i cohort. Característiques de les poblacions: grandària poblacional, distribució espacial i processos demogràfics.

          2.2. Dinàmica poblacional. Creixement continu i discret. Creixement exponencial. Taules de vida. Regulació poblacional. Creixement logístic i competència intraespecífica. Regulació densodependent i densoindependent.

          2.3. Competència. Definició i tipus. Exclusió competitiva o coexistència: model de Lotka-Volterra. Evidència de la competència: estudis experimentals i observacionals. Competència interespecífica i encavalcament de nínxol ("niche overlap").

          2.4. Depredació. Concepte de depredador. Efectes de la depredació. Amplitud de la dieta. Teoria de l'aprovisionament òptim ("optimal foraging"). Resposta funcional. Dinàmica de la depredació: models de Lotka-Volterra.

          2.5. Altres interaccions interespecífiques. Què és l'ecologia evolutiva? Simbiosi i mutualisme. Parasitisme i malalties.

          2.6. Cicle vital. Components i compromisos del cicle vital. Selecció r i selecció K. Altres classificacions dels cicles vitals i dels hàbitats.

3. ECOLOGIA DE COMUNITATS

          3.1. Introducció. Concepte de comunitat. Enfocaments de Clements (superorganisme) i Gleason (individualista). Tècniques per a la descripció de les comunitats (ordenació i classificació).

          3.2. Estructura de les comunitats I. Relació riquesa-àrea. Índexos de diversitat. Diagrames de rang-abundància. Diversitat alfa i beta. Complexitat i estructura vertical de les comunitats. Efectes de la biodiversitat en el funcionament dels ecosistemes.

          3.3. Estructura de les comunitats II. Xarxes ecològiques. Connectivitat, modularitat i aniuament (nestedness). Metacomunitats i teoria neutral.

          3.4. Successió ecològica i pertorbacions. Definició i tipus de successió ecològica. Mecanismes biològics que intervenen en la successió. Regularitats de les successions. Pertorbacions. Estabilitat: resistència, resiliència i hipòtesi de la pertorbació intermèdia.

4. BIOGEOGRAFIA I CONSERVACIÓ

          4.1. Biogeografia. Gradients de riquesa d'espècies. Teoria de la biogeografia insular de MacArthur i Wilson.

5. ECOLOGIA D'ECOSISTEMES

          5.1. Introducció. Concepte d'ecosistema. Nivells tròfics, flux d’energia i cicle de la matèria. Energia endosomàtica i exosomàtica.

          5.2. Producció primària. Biomassa, producció i eficiència. Condicions i recursos (Q10). Gradients de producció. Energia exosomàtica i producció. Producció primària als ecosistemes aquàtics i terrestres.

          5.3. Flux d’energia. Producció secundària i descomposició.

          5.4. Cicle de nutrients. Cicle de nutrients en ecosistemes. Cicles biogeoquímics

          5.5. Comparació entre el funcionament dels ecosistemes terrestres i aquàtics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 51 99 150
Total 51 99 150

Bibliografia

 • Begon, Michael (cop. 1995 ). Ecología : individuos, poblaciones y comunidades . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Begon, Michael (cop. 1999 ). Ecología : individuos, poblaciones y comunidades (3a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Begon, Michael (2006 ). Ecology : from individuals to ecosystems (4th ed.). Malden, MA: Blackwell Pub.. Catàleg
 • Begon, Michael (2006 ). Ecology (4th ed). Malden, MA: Blackwell Pub.. Recuperat 28-06-2017, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10213615 Catàleg
 • Begon, Michael (cop. 2014 ). Essentials of ecology (4rd ed.). Hoboken, NJ: Wiley. Catàleg
 • Bowman, William D. (2018). Ecology (Fourth edition). Sunderland, Mass.: Sinauer. Catàleg
 • Cain, Michael L (2014). Ecology (3rd ed.). Sunderland, Mass.: Sinauer. Catàleg
 • Dodson, Stanley I. (1998 ). Ecology . New York [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Krebs, Charles J (cop. 1999 ). Ecological methodology (2nd ed). Menlo Park [Calif.] [etc.]: Benjamin/Cummings. Catàleg
 • Gotelli, Nicholas J (cop. 2001 ). A Primer of ecology (3rd ed.). Sunderland (Mass.): Sinauer Associates. Catàleg
 • Krebs, Charles J (1986 ). Ecología : análisis experimental de la distribución y abundancia . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Krebs, Charles J (cop. 2001 ). Ecology : the experimental analysis of distribution and abundance (5th ed.). San Francisco: Benjamin Cummings. Catàleg
 • Krebs, Charles J (2008 ). Ecology : the experimental analysis of distribution and abundance (6th ed. /|bInternational ed.). Harlow: Pearson Education. Catàleg
 • Lomolino, Mark V (cop. 2010 ). Biogeography (4th ed.). Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. Catàleg
 • Magurran, Anne E (1989 ). Diversidad ecológica y su medición . Barcelona: Vedrà. Catàleg
 • Margalef i López, Ramon (1974 ). Ecología . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Margalef i López, Ramon (1986 ). Ecología (4ª ed.). Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Margalef, Ramon (DL 2012 ). La Nostra biosfera . [Barcelona]: Institut d'Estudis Catalans ;. Catàleg
 • Molles, Manuel C (cop. 2006 ). Ecología : conceptos y aplicaciones . Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Molles, Manuel C (cop. 2005 ). Ecology : concepts and applications (3rd ed.). Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Molles, Manuel C. (2016). Ecology : (7th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education. Catàleg
 • Molles, Manuel C (cop. 2013 ). Ecology : concepts and applications (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill. Catàleg
 • Odum, Eugene Pleasants. Fundamentals of ecology (Fifth edition). . Catàleg
 • Pianka, Eric R. (2011). Evolutionary Ecology (7). . Recuperat , a http://www.zo.utexas.edu/courses/THOC/ERP-EvolEcol.html
 • Piñol, Josep (2006 ). Ecología con números : una introducción a la ecología conproblemas y ejercicios de simulación . Barcelona: Lynx. Catàleg
 • Ricklefs, Robert E (cop.1998 ). Invitación a la ecología : la economía de la naturaleza :libro de texto sobre ecología básica (4ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Ricklefs, Robert E (2001 ). The Economy of nature (5th ed.). New York: W.H. Freeman. Catàleg
 • Ricklefs, Robert E (cop. 2008 ). The Economy of nature (6th ed.). New York: W.H. Freeman. Catàleg
 • Ricklefs, Robert E (2014). Ecology : the economy of nature (7th ed.). New York: WH Freeman. Catàleg
 • Ricklefs, Robert E (cop. 2000 ). Ecology (4th ed.). New York: Freeman and Company. Catàleg
 • Rodríguez Martínez, Jaime (2013 ). Ecología (3a ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Smith, Thomas M (cop. 2007 ). Ecología (6a ed.). Madrid: Addison Wesley. Catàleg
 • Smith, Thomas M (cop. 2014 ). Elements of ecology (8th ed., international ed.). Harlow: Pearson Education. Catàleg
 • Soberón Mainero, Jorge (1989 ). Ecología de poblaciones . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Townsend, Colin R (2003 ). Essentials of ecology (2nd ed.). Oxford [etc.]: Blackwell Publishing. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de problemes, estudis de casos i realització de seminaris en grups mitjans El curs busca introduir l’alumnat en els principals continguts i procediments de l’ecologia. Això comporta no només la recepció i treball de la informació sinó també la participació activa tant en les classes teòriques com en les pràctiques. Les avaluacions inclouran la valoració dels continguts assolits i també de la correcció en l’expressió, l'estructura i la presentació del treball o examen.

En el cas que es detecti que un treball o examen s’ha copiat, tant el treball o examen original com la còpia obtindran la qualificació de 0. Només s’acceptaran els treballs presentats dins del termini establert pel professor/a responsable corresponent. Un treball presentat fora de termini obtindrà una nota de 4 com a màxim, si es presenta fins a una setmana tard, i de 0 si es presenta amb més retard.
40
Exàmens Les avaluacions inclouran la valoració dels continguts assolits i també de la correcció en l’expressió, l'estructura i la presentació del treball o examen.

En el cas que es detecti que un treball o examen s’ha copiat, tant el treball o examen original com la còpia obtindran la qualificació de 0.
60

Qualificació

El curs busca introduir l’alumnat en els principals continguts i procediments de l’ecologia. Això comporta no només la recepció i treball de la informació sinó també la participació activa tant en les classes teòriques com en les pràctiques. Les avaluacions inclouran la valoració dels continguts assolits i també de la correcció en l’expressió, l'estructura i la presentació del treball o examen. En el cas que es detecti que un treball o examen s’ha copiat, tant el treball o examen original com la còpia obtindran la qualificació de 0. Només s’acceptaran els treballs presentats dins del termini establert pel professor responsable corresponent. Un treball presentat fora de termini obtindrà una nota de 4 com a màxim, si es presenta fins a una setmana tard, i de 0 si es presenta amb més retard.

Hi haurà 3 activitats d’avaluació continuada (AC) obligatòries. Qualsevol AC obligatòria no presentada tindrà la qualificació de 0. Hi podrà haver altres AC opcionals (entrega voluntària). Les AC no són recuperables. En el cas dels alumnes repetidors, es recomana repetir les AC, però es guardarà la qualificació del curs anterior si s’ha aprovat el conjunt d’AC i així se sol•licita en els primers quinze dies de classe; en aquest cas, aquests alumnes només hauran d’aprovar els dos exàmens. En tot cas, el contingut de qualsevol AC del curs (que sol canviar entre cursos) pot entrar als exàmens. Les qualificacions dels exàmens no es guarden d’un curs al següent.

Primer examen parcial: previsiblement a finals d’octubre (setmana assignada a períodes d’avaluació). Segon parcial: previsiblement a principis de gener (data assignada per a l’examen final).

L'alumnat que hagi suspès un o tots dos parcials tindrà una oportunitat de recuperar l'examen o exàmens suspesos (previsiblement a finals de gener). Per aprovar l’assignatura cal aprovar tant els dos parcials (o bé els de recuperació) com el conjunt d’AC; és a dir, si se suspèn un dels exàmens o el conjunt de les AC se suspèn l’assignatura (no es fa mitjana). La qualificació serà un 40% corresponent a les AC i un 60% als dos exàmens.

A l’assignatura d’Ecologia es contribueix a avaluar la competència 2c (expressió escrita en anglès) del PAC (Pla d’avaluació de les competències bàsiques). En un dels exàmens parcials, tindreu una pregunta breu, que podreu contestar en anglès, català o castellà. Us avaluarem independentment per una banda el contingut (que formarà part de la nota de l’examen) i per l'altra l’expressió escrita en anglès (que contribuirà només a l’avaluació del PAC). Si no contesteu en anglès, tindreu un 0 de l’avaluació parcial d’aquesta competència i avaluarem només el contingut. En el cas de no presentar-vos a aquell examen parcial, no us avaluaríem l’expressió escrita en anglès en aquesta assignatura. Els repetidors poden repetir l’avaluació de la competència, si ho desitgen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat d'avaluació obligatòria no presentada tindrà la qualificació de 0. Una qualificació final de NP ("No presentat") s'obtindrà només quan l'alumne no participi en cap de les activitats d'avaluació.

Observacions

Es recomana matricular-se d'aquesta assignatura simultàniament a l'assignatura de Pràctiques d'Ecologia. Si hi ha alumnat que no entén el català (per ex. Erasmus), les classes podran ser en anglès o castellà (a criteri del professor).

Assignatures recomanades

 • Anàlisi avançada de dades
 • Botànica
 • Zoologia