Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Bases teòriques i fonamentació política dels processos participatius. Models de participació social i implicacions socials i educatives. La participació i l'organització social com a base del desenvolupament comunitari. Anàlisi d'experiències participatives en diferents contextos i col·lectius. Mètodes i tècniques d’organització de la participació social.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUDIT FONT REDOLAD
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.

Continguts

1. Tema 1: Bases teòriques i fonamentació política dels processos participatius. Conceptes clau: democràcia, poder, participació, comunitat...

2. Tema 2: Models de participació social i implicacions socials i educatives. Institucions,estructures, associacionisme, moviments socials. Condicionants de la participació. Què és i què no és participació?

3. Tema 3: La participació i l'organització social com a base del desenvolupament comunitari. Referents històrics i moment actual.

4. Tema 4: Mètodes i tècniques d’organització de la participació social. Tipus de processos i eines específiques de dinamització de processos: deliberatius, de decisió, d’avaluació, de planificació,...

5. Tema 5: Anàlisi crític d'experiències participatives en diferents contextos i col·lectius.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,5 14 15,5
Assistència a actes externs 4 0 4
Classes participatives 22,5 0 22,5
Elaboració de treballs 3 30 33
Total 31 44 75

Bibliografia

 • ALINSKY, Saul (2012). Tratado para radicales. Manual para revolucionarios pragmáticos. Madrid: Traficantes de sueños. Catàleg
 • BAUMAN, Z. (2003). Comunidad. En busca de la seguridad en un mundo hostil. Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • BARBERO, J.M. i CORTÈS, F. (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • LORENZO, A.R. i MARTÍNEZ, M. (2005). Asambleas y reuniones. Madrid: Traficantes de sueños. Catàleg
 • FREIRE, P. (2000). La educación como prácitca de libertad. Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • FONT, J. (2014). Treball comunitari i moviments socials; una relació necessària i poc existent. Revista de Treball Social, (203), 36-49 Catàleg
 • GARCÉS, M. (2013). Un mundo común. Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • GIL, E. , HERAS, P. (coord.) (2008). La acción política des de la comunidad. Barcelona: Graó. Catàleg
 • MARTí, J. (2006). Tècniques participatives per al debat grupal. Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • PINDADO, F. (coord.) (2002). Bases, mètodes i tècniques. Barcelona: Diputació de Barcelona.
 • SGUIGLIA, N. (2010). Libertad, autonomía y procomún. Madrid: Universidad libre experimental.
 • VILLASANTE, T. (2001). Prácticas locales de creatividad social. Construyendo ciudadania/2. Madrid: El Viejo Topo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
2 Treballs orientats amb lectures: anàlisi i reflexió en base a una selecció de textos per els temes 1,2,3. Coneixement i interpretació de manera crítica del context polític actual en relació a les formes de democràcia, participació i relació social amb els espais de poder.
Coneixement i anàlisi de diversos tipus i processos d’organització social i comunitària en el nostre context: encerts, dificultats i potencialitats.
Capacitat argumentativa, en relació a autors, teories i referències bibliogràfiques.
Correcció en l'expressió escrita
Qualitat de l'elaboració de discurs
60
Activitat complementària, de coneixement d'un projecte o experiència. Visita o invitació Assistència a l'activitat dirigida d'interès per a l'assignatura 10
Treball final d'anàlisi d’experiències o disseny d’accions de dinamització Coneixement i anàlisi de diversos tipus i processos d’organització social i comunitària en el nostre context: encerts, dificultats i potencialitats.
Coneixement de les estratègies i metodologies bàsiques de dinamització i organització de la participació.
Ser capaç de dissenyar la dinamització d’un espai de participació col·lectiva de diferents dimensions i tempos.
Correcció en l'expressió escrita
30

Qualificació

Es realitzarà la mitjana ponderada de totes les qualificacions.
Per aprovar l'assignatura:Caldrà aprovar amb més d'un 4 per ponderar les qualificacions.
En cas que sigui necessari es preveu un examen de recuperació.