Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi dels drets i deures derivats de la relació laboral. Vicissituds i acabament de la relació laboral. Origen i funció de la seguretat social. Distinció entre assistència social i seguretat social. Prestacions de la seguretat social
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONTSERRAT SOLE TRUYOLS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.

Continguts

1. Significació del dret laboral. Objecte del dret laboral

2. Drets i deures de la relació laboral

3. El contracte de treball: Tipologia

4. Condicions de treball i vicissituds de la relació laboral

5. Extinció de la relació laboral

6. Seguretat social: Concepte, antecedents i principis

7. Assistència social

8. Prestacions del sistema de la seguretat social

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 58 42 100
Debat 0 3 3
Total 58 45 103

Bibliografia

 • Camas Roda, F. (Dir) (2019). Manual de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Migraciones Laborales (1ª). Madrid: Thomson Reuters Aranzadi.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
A) Examen teòric: aquesta prova tindrà una valoració d'un 75% de la nota final. Aquest examen teòric parteix del coneixement de les explicacions i del material docent estudiat a l'assignatura. L'adequació de la resposta sobre la pregunta formulada. No es permetrà l'ús de codis o altres materials per la resolució de l'examen. 75
B) Pràctiques participatives: els estudiants hauran de presentar un treball escrit de caràcter individual i fer-ne l'exposició oral a classe sobre els temes del programa que els indiqui el professor, equivalents als temaris del MANUAL DE DRET DEL TREBALL, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS LABORALS, elaborat per professorat de la Universitat de Girona. La valoració d’aquesta activitat serà del 25% de la nota final. Es valorarà la claredat en l'exposició, la correcció i l'esperit crític del contingut del treball. 25

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura constarà de dues activitats:

1. Examen teòric: aquesta prova tindrà una valoració d'un 75% de la nota final.
L'examen teòric tindrà el següent format:4 preguntes sobre els temes que s'han tractat a classe: Cada pregunta tindrà el mateix valor i s'haurà de desenvolupar en l'espai d'una cara de full màxim. No es valoraran respostes més extenses.
Aquest examen serà recuperable.

2. Treball pràctic: Té un valor del 25% de l'assignatura. No és recuperable.

El treball tindrà el següent format: recull de premsa. El professor proposarà a cada estudiant un tema dels tractats a classe, p.e: el permís de paternitat, el dret a la desconnexió, treball a plataformes digitals, ... L'estudiant haurà de preparar un treball de 2 cares de foli màxim en que haurà de recollir 3/4 notícies de premsa que parlin del tema i valorar-ne la seva adequació amb el que estableix la normativa, les explicacions de classe i el contingut del Manual recomanat. L'estudiant haurà d'exposar a classe de forma oral el seu treball durant 5 minuts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'estudiant que no realitzi o bé no lliuri en el termini estipulat totes les activitats d'avaluació.

Observacions

L'assignatura de Dret del Treball i de la Seguretat Social al Grau de Treball Social té com a objectiu atorgar eines als graduats en aquest estudi per conèixer el món laboral i la funció de la seguretat social.

L'enfocament de l'assignatura és pràctic i pretén desenvolupar l'esperit crític necessari i poder resoldre els problemes derivats d'aquests àmbits, que els sorgiran durant la seva vida professional.