Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
En aquesta assignatura s'aborda la qüestió de la infància i l'adolescència des d'una perspectiva que doti a l'alumnat de la capacitat d'anàlisi i reflexió que requereix una intervenció acurada. Alhora ofereix el coneixement del funcionament del sistema institucional d'atenció a la infància i l'adolescència així com algunes de les eines d'intervenció professional amb infants i adolescents.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA CARME MONTSERRAT BOADA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.

Continguts

1. La construcció social de la infància i l'adolescència

2. El marc legal de la protecció a la infància i adolescència

3. Infància i adolescència en risc

4. Els maltractaments d'infants i adolescents

5. Serveis Socials Bàsics i d'Atenció Especialitzada a Catalunya

6. Intervenció amb infància, adolescència i les seves famílies

7. L'acolliment i l'adopció

8. L'àmbit de la Justícia Juvenil

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 0 15
Classes expositives 16 0 16
Classes pràctiques 5 15 20
Lectura / comentari de textos 4 12 16
Prova d'avaluació 0 3 3
Visionat/audició de documents 5 0 5
Total 45 30 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Exercicis pràctics a l'aula Els exercicis són de caire obligatori i es realitzaran a l'aula mitjançant treball en grup. S'avaluaran amb apte o no apte. 0
  Prova escrita La prova escrita és obligatòria, individual i es podran consultar els apunts 80
  Lectura de textos rellevants pel currículum lector Es realitzarà un comentari reflexiu del text de forma individual 20

  Qualificació

  Per superar l'assignatura és necessari fer i aprovar els exercicis realitzats a classe, la lectura del currículum lector i la prova escrita final.
  En aquesta assignatura es valora especialment la capacitat d'anàlisi de la realitat social dels infants i adolescents

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà no presentat quan l'alumna o alumne no faci les proves previstes per a l'avaluació.

  Observacions

  És molt recomanable participar activament en les classes per a superar l'assignatura