Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
L’assignatura introdueix en el treball amb grups i en la dinàmica de grups com a teoria i tècnica per a l'abordatge i anàlisi de les problemàtiques pròpies del Treball Social. Planteja quines són aquelles aptituds, actituds i habilitats personals bàsiques en l'exercici professional i aborda els aspectes ètics, metodològics i tècnics propis de la intervenció social, convidant a una reflexió conjunta i a l'anàlisi crític i constructiu de la societat i de la dinàmica dels seus grups. La proposta inclou l'assimilació dels elements teòrics més rellevants a través d'un enfoc participatiu i vivencial per part de l'alumnat i una elaboració personal dels continguts experienciats a l'aula. El seu caràcter eminentment pràctic, fa que la presència a l'aula sigui requísit bàsic per a la superació de l'assignatura.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL CLEMENTE NAVARRO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL CLEMENTE NAVARRO
Idioma de les classes:

Grup PR

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL CLEMENTE NAVARRO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ: BASES TEÒRIQUES. PERSONA I SOCIETAT. 1.1 Marc teòric i context social. 1.2. Models teòrics: Benestar Social i Qualitat de vida. 1.3. Indicadors pel benestar psicosocial. 1.4. Benestar Psicològic i apoderament personal per a la inclusió social.

2. ÈTICA I VALORS EN EL TREBALL SOCIAL AMB GRUPS 2.1. Aspectes ètics i posicionaments teòrics en el treball amb grups. 2.2. Valors i actituds professionals. 2.3. Coneixement situat i subjectivitat professional.

3. HABILITATS PROFESSIONALS EN LA DINÀMICA DE GRUPS 3.1. Aptituds i elements bàsics de la comunicació. 3.2. Competències per a la intervenció grupal. 3.2. L'escolta. L'escolta activa. L'escolta interna. 3.3. Autoconeixement, identificació i gestió emocional, en el treball amb grups.

4. LA RELACIÓ D'AJUDA. LA DINÀMICA DE GRUPS COM A TÈCNICA D'INTERVENCIÓ EN EL TREBALL SOCIAL 4.1. La Relació d'ajuda. 4.2. L'experiència relacional com a agent del canvi. 4.3. Una perspectiva humanista per a la intervenció grupal.

5. EL GRUP COM A EINA SOCIOTERAPÈUTICA. 5.1. El treballador social com a dinamitzador de grups. 5.2. Perfil de la persona dinamitzadora. 5.3. Elements de creixement i factors interruptors. 5.4. El grups i les seves dinàmiques com a promotors del canvi personal i social.

6. 6. LES DINÀMIQUES DELS GRUPS. TÈCNIQUES I MODELS D'INTERVENCIÓ. 6.1. Criteris d’elecció i condicions d’utilització de les tècniques. 6.2. Tipologia de tècniques. Objectius i metodologia. 6.3. La vivença de grup. Propostes de dinàmica. 6.4. Cohesió grupal i sentiment de pertinença. 6.5. El procés de grup.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 24 26
Classes participatives 22,5 0 22,5
Classes pràctiques 1,5 25 26,5
Total 26 49 75

Bibliografia

 • ÁLVAREZ, M. J i PÉREZ, R. (2000). Manual de dinámica de grupos. Madrid: Feaps. Catàleg
 • ANDREOLA, B. A. (1992). Dinámica de grupo. Santander: Sal Térrea. Catàleg
 • ANTONS, K. (1990). Práctica de la dinámica de grupos. Barcelona: Herder. Catàleg
 • BAUMAN, Z. (2005). Amor líquido (Primera en España). El Salvador: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • BUBER, M (1984). Yo y Tú. Buenos Aires: Nueva Visión. Catàleg
 • CANTO, J. (2000). Dinámica de grupos :aspectos técnicos, ámbitos de intervención y fundamentos téc. Málaga: Aljibe. Catàleg
 • CARTWRIGHT, D. i ZANDER, A. (1971). Dinámica de grupos. Investigación y teoría.. México: Trillas. Catàleg
 • CHUL HAN, B (2014). Psicopolítica. Barcelona: Herder. Catàleg
 • CHUL HAN, B (2014). La Sociedad del cansancio. Barcelona: Herder. Catàleg
 • DONELSON.R.F. (2010). Group Dynamics. Belmont: Pre-press. Catàleg
 • FABRA, M. L. (1994). Técnicas de grupo para la cooperación. Barcelona: Edicions CEAC. Catàleg
 • FRITZEN, S. J. (1988). Ejercicios practicos de dinámica de grupos. Santander: Sal Térrea. Catàleg
 • FROMM, E (1966). L'art d'estimar. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • GONZÁLEZ NÚÑEZ, J. J, MONROY, A. i KUPFERMAN, E. (1994). Dinámica de grupos, ténicas y tácticas. México: Pax. Catàleg
 • HOSTIE, R. (1986). Técnicas de dinámica de grupo. Sensibilización en las relaciones humanas. Madrid: ICCE. Catàleg
 • KIRSTEN RAINER, E. (1990). Trabajo Social de grupos. Entrenamiento de grupos. Ed Mensajero.
 • LUFT. J (1966). Group Processes: An Introduction to Group Dynamics. Palo Alto. EUA: s/ed.. Catàleg
 • ROGERS. R, CARL. (1964). El proceso de convertirse en Persona. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • SHAW, M. E. (1994). Dinámica de grupo. Psicología de la conducta de los pequeños grupos. Barcelona: Herder. Catàleg
 • TORRES. Z. (1982). Grupo, instrumento de Servicio Social. Cuadernos de Servicio Social, (34),

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència obligatòria al 80% de les classes. Assistència al 75% de les classes.
Procés vivencial de grup.
S'avaluarà l'assistència i participació activa a les diferents propostes pràctiques a l'aula.
Evolució personal de l'alumne pel que fa a l'assimilació i pràctica d'habilitats personals i professionals primàries per la qualitat de l'exercici del Treball Social i particularment des del format de grups.
Seguiment continuat mitjançant l'entrega de pràctiques individuals i grupals.
40
Memòria d'activitats grupals. Redacció i reflexió al voltant de les diferents dinàmiques grupals dutes a terme a les classes pràctiques. Assimilació d'habilitats professionals i coneixements teòrics propis de l'assignatura.
Desenvolupament d'una temàtica teòrica en relació als continguts de l'assignatura.
Valoració del propi procés d'aprenentatge.
30
Prova de lectura (curriculum lector). Activitats transversals. S'avaluarà la comprensió i anàlisi del text i la reflexió crítica dels conceptes teòrics.
Participació a les activitats transversals de l'assignatura ("activitat de dijous"..)
30

Qualificació