Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura és una introducció al món de la salut, en la seva dimensió social, tant a l'hora de generar problemes de salut, com en la importància d'aquesta dimensió a l'hora d'entendre les problemàtiques associades a moltes malalties i a l'hora d'ajudar a abordar aquestes problemàtiques. D'altra banda en l'assignatura s'intentarà transmetre el rol del treballador social sanitari; la feina dels treballadors i treballadores socials que intervenen en problemàtiques relacionades amb la salut, l'autonomia i el benestar de les persones, i en els diferents serveis que conformen la xarxa d'atenció en salut.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GEMMA CAMPS ROVIRA
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (15%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.

Continguts

1. Introducció

          1.1. La salut i les ciències socials

          1.2. L'aproximació de les ciències socials al món de la salut

          1.3. Els àmbits de l'assistència sanitària

          1.4. Diferents maneres d'entendre la malaltia i la salut

          1.5. Les relacions entre metges i pacients

2. Determinants socials de la salut i la malaltia

          2.1. Classes socials i salut

          2.2. Inmigració i salut

          2.3. Gènere i edat

          2.4. Desigualtats en salut des d'una perspectiva internacional

          2.5. Altres

3. Context institucional i funcions del treball social en l'àmbit sanitari

          3.1. Organització del sistema públic de salut

          3.2. Nivells assistencials i programes específics

          3.3. Figures professionals de l'àmbit sanitari

          3.4. L'exercici professional del treballador/a social sanitari/a

                    3.4.1. Història del treball social sanitari

                    3.4.2. Funcions i instruments del treball social sanitari

4. La salut, la malaltia i el seu impacte sobre les persones i els grups socials

          4.1. El seu impacte en l'entorn i les relacions socials

          4.2. Els conceptes de dependència i d'autonomia

5. Educació i promoció de la salut: diferents enfocaments

          5.1. Els diferents nivells de prevenció en el camp de la salut

          5.2. Educación per la salut

          5.3. Promoció de la salut

          5.4. Salutogènesi

          5.5. Salut comunitària

6. El treball social en l'àmbit de la salut mental

          6.1. Atenció a la salut mental dins del camp sanitari

          6.2. Concepte de salut i malaltia mental: normal vs. patològic

          6.3. Perspectiva històrica de la intervención en salut mental

          6.4. Psicopatologia: conceptes i criteris aplicats en el diagnòstic de les patologies mentals

          6.5. La xarxa d'assistència en salut mental: serveis i equipaments de la xarxa i nivells d'intervenció

          6.6. El paper del treballador/a social en aquest àmbit

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 5,00 0 5,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 15,00 15,00 0 30,00
Lectura / comentari de textos 5,00 25,00 0 30,00
Prova d'avaluació 5,00 30,00 0 35,00
Sessió participativa 50,00 0 0 50,00
Total 75,00 75,00 0 150

Bibliografia

 • Basaglia, F. (1977). La mayoria marginada. La ideologia del control social. Barcelona: Editorial Laia. Catàleg
 • Benach J, Muntaner C. (2010). Empleo, trabajo y desigualdades en salud: una visión global. Barcelona: Icària. Catàleg
 • Colom Masfret, D (2008). Trabajo social sanitario. Atención primaria i atención especializada. Teoría y p. Madrid: Siglo XXI.
 • Comelles, Josep Maria (1993 ). Enfermedad, cultura y sociedad : un ensayo sobre las relaciones entre la antropología social y la medicina . Madrid: EUDEMA. Catàleg
 • Diaz, E., Suarez, D., Casero, M. (2004). “Aportación del trabajo social en salud a la calidad del producto sanitario”. Revista de trabajo social y salud Asociación de trabajo social y salud , (53),
 • El Libro de Radio Nikosia : voces que hablan desde la locura (2005 ). Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Engel GL (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedicine.. Science, (196), Catàleg
 • Gramajo, Eva Graciela Ferro, Rubén (1998 ). La Función social de la locura : una mirada desde el poder . Buenos Aires: Espacio Editorial. Catàleg
 • Ituarte, A (1992). Procedimiento y proceso en trabajo social clínico. Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Ituarte, A (2003). Las desigualdades en salud y su impacto para el trabajo social. Marco interpreta. Revista de trabajo social y salud, (69),
 • Lalonde, M (1974). A new perspective on the health of Canadians. A working document. Otawa: Government of Canada. Catàleg
 • Porcel, P (2008). El treball social en l'àmbit de la salut: un valor afegit. Monografies mèdiques col 01,, Catàleg
 • Szasz, Thomas S (1973 ). El Mito de la enfermedad mental . Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • Szasz, Thomas S (1981 ). Teología de la medicina . Barcelona: Tusquests. Catàleg
 • Tizón García, Jorge L (1992 ). Atención primaria en salud mental y salud mental en atención primaria . Barcelona: Doyma. Catàleg
 • Tizon, JL; Capella, A. (2000). La reforma en SM a Catalunya: el model català.. Associació Espanyola de Neuropsiquiatria.
 • Una mirada a la salut mental. (2006). Col•legi oficial de DTS i AS de Catalunya : Revista de Treball Social. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
LES CLASSES : Contemplaran una part d’exposició teòrica desenvolupada pel professor i una part construïda amb la participació de l’alumne mitjançant debats al voltant de textos, amb exercicis sobre situacions concretes. S’avaluarà l'assistencia a les classes, la participació activa en els debats que es desenvolupin a l’aula i la generació d’idees que suscitin reflexió (observació i registre del professor), així com la realització dels exercicis que s’estableixin (valoració dels exercicis presentats). 25 No
TREBALL EN GRUP: Realització d'un pòster i presentació presencial o en format vídeo al conjunt del grup classe. Es realitzarà en petit grup; cada grup haurà de cercar informació al voltant d'una problemàtica de salut, prèviament pactada amb el professor de l'assignatura. S'elaborarà una presentació sobre la problemàtica de salut, la mirada social i el rol del treballador/a social en ella. S’avaluarà la participació de l’alumne en el petit grup: observació i valoració de l’actitud cooperativa i l’anàlisi aportada per cada alumne, l'exposició de les qüestions plantejades i dels processos de reflexió generats, així com la qualitat de les elaboracions finals de cada alumne. 20 No
LECTURA: Els estudiants hauran de llegir i comentar a classe diverses lectures que els indicarà el professor. Els continguts d'aquestes lectures es treballaran a classe i es realitzarà un test avaluatiu del contingut adquirit. A classe es treballaran les lectures i s'indicaran quins són els aspectes fonamentals que cal tenir clars.
S’avaluarà l’assistència i la participació de l’alumne en el debat del grup aula, així com la qualitat de les elaboracions finals de cada alumne.
10 No
PROVA ESCRITA: es farà prova escrita sobre els continguts de l'assignatura. S’avalua la resposta correcta a les qüestions plantejades i la capacitat de mostrar domini dels coneixements adquirits al llarg de l’assignatura 40
SESSIÓ CONVIDAT o activitat alternativa Assistència a la sessió del convidat, amb participació i reflexió posterior
o l'eficiència en l'execució de l'activitat alternativa
5 No

Qualificació

Per calcular la nota final de l’assignatura es tindrà en consideració el conjunt del treball realitzat al llarg de tot el semestre.
Per superar l’assignatura no és suficient que la nota mitjana doni aprovat (5), sinó que s’han de superar cadascun dels treballs proposats (individual i grupal) així com la prova escrita d’avaluació i l’assistència i participació a les classes i a les activitats dirigides.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan no es realitzi algun dels treballs proposats la nota resultant de l’assignatura serà NO Presentat.

Avaluació única:
Per la opció d'avaluació única caldrà realitzar l'examen (50%), el treball en grup (20%), el test avaluatiu del contingut dels articles proposats pel professor (10%) i els exercicis de supòsits pràctics (20%).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es realitzaran tutories presencials i/o virtuals a hores concertades via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació/interacció amb l'estudiant serà de forma presencial i/o correu electrònic i/o amb espais virtuals.

Observacions

En cas que s'observin coincidències suficients que comportin la deducció que l'avaluació, el treball o treballs són copiats, es consideraran els treballs implicats com a plagiats i per tant no aprovats.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
- TREBALL EN GRUP: es realitzarà en petit grup; cada grup haurà de cercar informació al voltant d'una problemàtica de salut, prèviament pactada amb el professor de l'assignatura, i fer una gravació en vídeo d'uns 6 minuts (adjuntant la diapositiva per escrit) on defensarà el rol del treballador social sanitari en relació la problemàtica.
Es penjarà enllaç en una carpeta de documents compartits al moodle, per tal que tots els grups puguin veure el treball dels altres grups.
- RESOLUCIÓ D'UN CAS PRÀCTIC: posta en pràctica en un supòsit pràctic de coneixements ja donats a classe, d'altres que s'estan penjant al moodle, via vídeos de classe magistral per cada tema, acompanyats de powerpoints i/o documents.
- DEBAT SOBRE LECTURES: els estudiants llegeixen i comenten entre ells articles proposats i envien la reflexió via tasca moodle.
- ACTIVITATS DE DIMECRES: ja han assistit a dues xerrades amb professionals convidats.
- PROVA ESCRITA: consta de qüestionari, preguntes obertes i resolució d'un cas pràctic.

Modificació de l'avaluació:
- TREBALL EN GRUP (25%): S'avaluarà de la presentació oral gravada en vídeo i el pòster escrit: la recerca bibliogràfica realitzada, citada i el reflex de la seva elaboració en la presentació, la defensa del rol del treballador/a social sanitari, l'originalitat del plantejament i rigor metodològic, la reflexió personal i l'adequació del pòster amb la presentació oral.
- RESOLUCIÓ D'UN CAS PRÀCTIC (4%): Tasca al moodle de resolució d'un supòsit pràctic, amb data límit de lliurement. S'avaluarà la posta en pràctica de coneixements sobre determinants socials en salut, enfoc conceptual de treball amb persones amb discapacitat, coneixement de terminologia mèdico-social d'ús en un context sanitari i sociosanitari. La realització de les fases metodològiques pròpies del TS, en una problemàtica de salut: elaboració del Diagnòstic social sanitari, ús d'instruments de mesura complementaris, funcions, pla d'intervenció a diferents nivells, aplicació de programes específics, funcionament de circuïts de coordinació, maneig de la confidencialitat de dades entre ells, coneixement de la xarxa de recursos sanitaris, sociosanitaris i socials a articular en aquestes situacions.
- DEBAT LECTURES (11%): les ja fetes a classe, amb l'aportació i reflexió corresponent, ja enviades via tasca al moodle.
- ACTIVITATS DE DIMECRES (10%): dues ja realitzades.
- PROVA ESCRITA (50%): Es penjarà un qüestionari moodle amb preguntes test de fals o vertader o entre diferents opcions i un examen escrit via moodle a retornar penjant com tasca en el termini d'unes hores.

Tutoria i comunicació:
COMUNICACIÓ en els avisos del moodle i per missatgeria interna del moodle.
Mails per correu electrònic via bidireccional.
ESPAI VIRTUAL via google meet tots els dilluns en horari de classe.
TUTORIES individuals i per grups concertades via google meet.