Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'assignatura és una introducció al món de la salut, en la seva dimensió social, tant a l'hora de generar problemes de salut, com en la importància d'aquesta dimensió a l'hora d'entendre les problemàtiques associades a moltes malalties i a l'hora d'ajudar a abordar aquestes problemàtiques. D'altra banda en l'assignatura s'intentarà transmetre el rol del treballador social sanitari; la feina dels treballadors i treballadores socials que intervenen en problemàtiques relacionades amb la salut, l'autonomia i el benestar de les persones, i en els diferents serveis que conformen la xarxa d'atenció en salut.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (15%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.

Continguts

1. Introducció

          1.1. La salut i les ciències socials

          1.2. L'aproximació de les ciències socials al món de la salut

          1.3. Els àmbits de l'assistència sanitària

          1.4. Diferents maneres d'entendre la malaltia i la salut

          1.5. Les relacions entre metges i pacients

2. Determinants socials de la salut i la malaltia

          2.1. Classes socials i salut

          2.2. Inmigració i salut

          2.3. Gènere i edat

          2.4. Desigualtats en salut des d'una perspectiva internacional

          2.5. Altres

3. Context institucional i funcions del treball social en l'àmbit sanitari

          3.1. Organització del sistema públic de salut

          3.2. Nivells assistencials i programes específics

          3.3. Figures professionals de l'àmbit sanitari

          3.4. L'exercici professional del treballador/a social sanitari/a

                    3.4.1. Història del treball social sanitari

                    3.4.2. Funcions i instruments del treball social sanitari

4. La salut, la malaltia i el seu impacte sobre les persones i els grups socials

          4.1. El seu impacte en l'entorn i les relacions socials

          4.2. Els conceptes de dependència i d'autonomia

5. Educació i promoció de la salut: diferents enfocaments

          5.1. Els diferents nivells de prevenció en el camp de la salut

          5.2. Educación per la salut

          5.3. Promoció de la salut

          5.4. Salutogènesi

          5.5. Salut comunitària

6. El treball social en l'àmbit de la salut mental

          6.1. Atenció a la salut mental dins del camp sanitari

          6.2. Concepte de salut i malaltia mental: normal vs. patològic

          6.3. Perspectiva històrica de la intervención en salut mental

          6.4. Psicopatologia: conceptes i criteris aplicats en el diagnòstic de les patologies mentals

          6.5. La xarxa d'assistència en salut mental: serveis i equipaments de la xarxa i nivells d'intervenció

          6.6. El paper del treballador/a social en aquest àmbit

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 15 20 35
Classes participatives 50 0 50
Lectura / comentari de textos 5 25 30
Prova d'avaluació 5 30 35
Total 75 75 150

Bibliografia

 • Basaglia, F. (1977). La mayoria marginada. La ideologia del control social. Barcelona: Editorial Laia. Catàleg
 • Benach J, Muntaner C. (2010). Empleo, trabajo y desigualdades en salud: una visión global. Barcelona: Icària. Catàleg
 • Colom Masfret, D (2008). Trabajo social sanitario. Atención primaria i atención especializada. Teoría y p. Madrid: Siglo XXI.
 • Comelles, Josep Maria (1993 ). Enfermedad, cultura y sociedad : un ensayo sobre las relaciones entre la antropología social y la medicina . Madrid: EUDEMA. Catàleg
 • Diaz, E., Suarez, D., Casero, M. (2004). “Aportación del trabajo social en salud a la calidad del producto sanitario”. Revista de trabajo social y salud Asociación de trabajo social y salud , (53),
 • El Libro de Radio Nikosia : voces que hablan desde la locura (2005 ). Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Engel GL (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedicine.. Science, (196), Catàleg
 • Gramajo, Eva Graciela Ferro, Rubén (1998 ). La Función social de la locura : una mirada desde el poder . Buenos Aires: Espacio Editorial. Catàleg
 • Ituarte, A (1992). Procedimiento y proceso en trabajo social clínico. Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Ituarte, A (2003). Las desigualdades en salud y su impacto para el trabajo social. Marco interpreta. Revista de trabajo social y salud, (69),
 • Lalonde, M (1974). A new perspective on the health of Canadians. A working document. Otawa: Government of Canada. Catàleg
 • Porcel, P (2008). El treball social en l'àmbit de la salut: un valor afegit. Monografies mèdiques col 01,, Catàleg
 • Szasz, Thomas S (1973 ). El Mito de la enfermedad mental . Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • Szasz, Thomas S (1981 ). Teología de la medicina . Barcelona: Tusquests. Catàleg
 • Tizón García, Jorge L (1992 ). Atención primaria en salud mental y salud mental en atención primaria . Barcelona: Doyma. Catàleg
 • Tizon, JL; Capella, A. (2000). La reforma en SM a Catalunya: el model català.. Associació Espanyola de Neuropsiquiatria.
 • Una mirada a la salut mental. (2006). Col•legi oficial de DTS i AS de Catalunya : Revista de Treball Social. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
TREBALLS EN GRUP: Es realitzarà en petit grup; cada grup haurà de cercar informació al voltant d'una problemàtica prèviament pactada amb el professor de l'assignatura. S'elaborarà una presentació sobre la problemàtica i es presentarà al conjunt del grup classe. S’avaluarà l’assistència i la participació de l’alumne tant en el petit grup (observació i valoració de l’actitud cooperativa i l’anàlisi aportada per cada alumne) com en el debat del grup aula (exposició de les qüestions plantejades i dels processos de reflexió generats), així com la qualitat de les elaboracions finals de cada alumne. 30
LECTURA: Els estudiants hauran de llegir i comentar a classe diverses lectures que els indicarà el professor. Els continguts d'aquestes lectures es treballaran a classe i a les proves escrites de l'assignatura s'hi inclourà una pregunta relacionada amb les lectures treballades a classe. A classe es treballaran les lectures i s'indicaran quins són els aspectes fonamentals que cal tenir clars. A les proves escrites que es faran al llarg de l'assignatura s'hi inclourà una pregunta sobre cadascuna de les lectures obligatòries treballades a classe. 30
PROVA ESCRITA: Al llarg de l'assignatura es farà una o dues proves escrites sobre els continguts treballats a classe i les lectures. S’avalua la resposta correcta a les qüestions plantejades i la capacitat de mostrar domini dels coneixements adquirits al llarg de l’assignatura 40

Qualificació

Per calcular la nota final de l’assignatura es tindrà en consideració el conjunt del treball realitzat al llarg de tot el semestre.
Per superar l’assignatura no és suficient que la nota mitjana doni aprovat (5), sinó que s’han de superar cadascun dels treballs proposats (individual i grupal) així com la prova escrita d’avaluació i l’assistència i participació a les classes i a les activitats dirigides.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan no es realitzi algun dels treballs proposats la nota resultant de l’assignatura serà NO Presentat.