Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA MERCÈ GINESTA REY
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL Sectors de població o col·lectius destinataris; Àmbits o àrees dels sistemes de benestar; Dependència institucional (públic, privat).

2. EL TREBALL SOCIAL EN ELS DIFERENTS ÀMBITS: Serveis Socials Bàsics i Serveis Socials Especialitzats. Dependència. Persones grans. Diversitat funcional. Salut, salut mental i addiccions. Pobresa, sense sostre. Infància i adolescència. Educació. Igualtat gènere, violència masclista. Justícia i Penitenciari. Immigració, minories ètniques. Nous àmbits: emergències, mediació, LGBTI...

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 26 38
Assistència a actes externs 15 5 20
Classes expositives 24 0 24
Classes participatives 5 5 10
Classes pràctiques 15 10 25
Lectura / comentari de textos 2 8 10
Resolució d'exercicis 3 15 18
Tutories 5 0 5
Total 81 69 150

Bibliografia

 • Albertin Carbó, Pilar (2018). Diversitat sexual i de gènere a Girona :. Girona: Universitat de Girona. Catàleg
 • Albom, Mitch (1998). Els dimarts amb Morrie. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania (2010). Diccionari de Serveis Socials. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Catàleg
 • Barbero, J.M. (2002). El trabajo social en España. Zaragoza: Mira Editores. Catàleg
 • Barbero, J.M. i Cortés, F. (2005). Trabajo Comunitario. Organización y desarrollo social. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Barbero, J.M. (2008). El treball social en Acció. Mètode i autogestió en la pràctica professional. Barcelona: Impuls a l’acció social. Catàleg
 • Barbero, J.M. i Feu, M. (2009). El treball social a Catalunya 1932-1978. Barcelona: Hacer. Catàleg
 • Barrio,R.; Carrasco,M.; Ferrer,M.; Jambrina,I.; Roca,M.; Torres,G. (2012). La formació especialitzada dels treballadors socials en l'àmbit d'execució penal. Barcelona: Generalitat de Catalunya.Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
 • Ben Jelloun, T. (2009). La meva mare. Bercelona: Empúries. Catàleg
 • Català Galofré, Carmina (2017). L'Impacte de la violència masclista i processos de recuperació en la infància i l'adolescència, en les mares i en les relacions maternofilials. Barcelona: Ajuntament de Barcelona Direcció de Feminismes i LGTBI. Catàleg
 • Colom Masfret, Dolors (2011). El Trabajo social sanitario :. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Colomer, Rosa (2010). Diccionari de serveis socials. Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament d'Acció Social i Ciutadania. Catàleg
 • Consorci de Serveis Socials de Barcelona (2013). Diversitat funcional, afectivitat i sexualitat :. Barcelona: Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Catàleg
 • Díaz García, Ma. Emilia (2018). Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència. Barcelona: Altamar. Catàleg
 • Domènech, Rosa (2012). Vivències sociopolítiques i treball social :. Barcelona: Impuls a l'acció social. Catàleg
 • Margaux Fragoso (2011). Tigre, Tigre. Empúries. Catàleg
 • Institut Català de les Dones (2008). Dones del nord, dones del sud. Barcelona: Institut Català d eles Dones, a Catàleg
 • Fernández, Carme (2011). Els Serveis socials a Catalunya :. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. Catàleg
 • Fundació Viure i Conviure (2007). Prevenir i actuar contra els maltractaments a les persones grans. Barcelona: Fundació Viure i Conviure. Catàleg
 • Fusulier, Bernard (2011). Cuestiones de género en trabajo social. Barcelona: Hacer. Catàleg
 • Ginesta,M.; Civit, M.; Rivera, J.M.; Rodríguez, A. (2017). Els Serveis Socials Bàsics a la Província de Barcelona.. Barcelona: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.
 • Idareta Goldaracena, Francisco (2018). Trabajo social psiquiátrico : (1a edición). València: Nau llibres. Catàleg
 • Macarulla, Isabel (2016). Drets socials en l'àmbit de la discapacitat. Revista de Treball Social, (207), 112-118 Catàleg
 • Montserrat Boada, Carme (2017). Les Intervencions psicosocioeducatives en famílies amb infants en risc en el marc dels serveis socials bàsics /. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Catàleg
 • Pelegri, X. (2004). Cultura i política en els serveis socials. Barcelona: Hacer. Catàleg
 • Pereda, Carlos (2012). Discapacitats i inclusió social. Barcelona: Obra Social "la Caixa". Catàleg
 • Pelegri, X. (2008). Breu perspectiva històrica dels serveis socials a Catalunya. Eines per a l'Esquerra Nacional, (6), Catàleg
 • Porcel i Omar, Pilar (2008). El Treball social en l'àmbit de la salut. [Barcelona]: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, a http://www.acmcb.es/html/843/mo_me13.pdf Catàleg
 • Revista de Treball Social, 204 i 205. Al costat dels infants i els adolescents (20152015). Barcelona: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Catàleg
 • Rodríguez Rodríguez, Pilar (2013). La atención integral y centrada en la persona. Fundación Pilares.
 • Rovira, Bru (2016). Solo pido un poco de belleza. Barcelona: Ediciones B.
 • Rubiol, G. i Vilà, A. (2003). Marc històric dels serveis socials a Catalunya. Barcelona: Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona.. Catàleg
 • Ruíz Garzón, Ricard (2008). Esquizo. Barcelona: La Campana. Catàleg
 • Sans, C. (2000). Terminologia de serveis socials i treball social. Barcelona: Serveis de Llengua catalana. Barcelona, Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Sitjà, M. (1988). Terminología de los Asistentes Sociales. Barcelona: Col•legi Oficial de Diplomats en Treball Social y Assistents Socials de Cataluny. Catàleg
 • Sorribas Pareja, Montse (2018). Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència. Barcelona: Altamar. Catàleg
 • Tabueña,M.; Muñoz, J. (2012). Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans. Barcelona: Diputació de Barcelona.
 • Tresserras, Ma. Àngels (2008). Un Cuidador, dues vides :. Barcelona: Obra Social Fundació "la Caixa". Catàleg
 • Vilà, A. (2005). Els serveis socials. Una visió històrica. Girona: Diputació de Girona. Catàleg
 • Yanguas,J.; Cilveti,A.; Hernández,S.; Roig,S.; Segura,C. (2018). El reto de la soledad en la vejez. Zerbitzuan, (66), 61-75
 • Zamanillo, Teresa (2011). Ética, teoría y técnica :. Madrid: Talasa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen per avaluar l'assoliment dels continguts de la matèria Respondre el que es demana
Capacitat d'anàlisi
Aplicació de conceptes teòrics
Capacitat crítica
Claredat expositiva i presentació acurada
40
Treball grupal de recerca sobre un dels àmbits del treball social. Interès dels continguts
Argumentació de les idees
Exposició i presentació acurada
25
Lectura curriculum lector: treball escrit d’anàlisi i reflexió, que relacioni les lectures amb els continguts de l'assignatura. Capacitat d'anàlisi
Aplicació de conceptes teòrics
Capacitat crítica
Claredat expositiva i presentació acurada
30
Activitats i exercicis a classe i en fòrums del moodle Participació opcional en els exercicis proposats. Es tindrà en compte per millorar la nota de l'assignatura. 5

Qualificació

Per la qualificació es tindran en compte els criteris següents:

1. Adequació dels continguts a l’encàrrec (respondre el que es demana)
2. Qualitat dels continguts: pertinència, adequació i correcció
3. Capacitat de relacionar teoria i pràctica
4. Reflexió crítica i argumentació i justificació de les opinions defensades
5. Aportacions realitzades a partir d’altres lectures
6. Referència de les fonts d’informació i citació de les fonts emprades per obtenir la informació i per reforçar el discurs
7. Utilització correcta i precisa dels conceptes i de la terminologia pròpia dels continguts treballats
8. Claredat, correcció i coherència en la forma de plantejar les idees i de construir el discurs escrit
9. Capacitat de síntesi
10. Estructuració adequada i clara del text
11. Fluïdesa de la lectura

Es valorarà negativament:

1. Redacció descurada: ortografia, sintaxi, puntuació incorrectes
2. Sobrepassar l’extensió límit establerta
3. No seguir les normes de presentació


Per superar l'assignatura caldrà haver presentat el treball de grup, el treball escrit sobre el currículum lector i haver-se presentat a l'examen final. La no presentació d’alguna de les proves avaluatives obligatòries implicarà obtenir la qualificació final de “no presentat”, malgrat la mitjana de les proves presentades superi l’aprovat.
Cal obtenir un mínim d'un 4 en cada prova per computar en la nota global. Els exercicis amb puntuació inferior s'hauran de recuperar.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d’alguna de les proves avaluatives obligatòries implicarà obtenir la qualificació final de “no presentat”, malgrat la mitjana de les proves presentades superi l’aprovat.