Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudi del sistema de garantia dels drets i les llibertats, des d’un punt de vista conceptual i pràctic, amb especial atenció a les diferents formes d’exigibilitat dels drets. Es treballaran de manera més incisiva els drets que tenen major vincle amb l’àmbit d’interès dels estudis en Treball Social, és dir, el conjunt de drets socials, econòmics i culturals reconeguts per la Constitució de 1978.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARCO APARICIO WILHELMI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.

Continguts

1. Què són els drets? Concepte polític o moral. Concepte jurídic. Els subjectes dels drets: els drets com a eines front a les dinàmiques de desigualtat i exclusió

2. Les garanties dels drets. Garanties institucionals i garanties no institucionals o socials. L'Estat com a responsable de garanties primàries i secundàries: principals característiques de l'estructura institucional. Les garanties socials o ciutadanes.

3. Trets principals de la concepció hegemònica dels drets. Vers una concepció contrahegemònica. Els drets en l'evolució de l'Estat liberal. Estat de Dret, Estat democràtic i Estat social. Vers un Estat postsocial?

4. El principi d’igualtat. Dimensions de la igualtat a la Constitució. La clàusula general d’igualtat i les clàusules específiques de no discriminació. Igualtat i gènere. La discriminació en l’àmbit laboral.

5. Els drets econòmics i socials i els principis rectors. En particular, els drets de l’àmbit educatiu, els drets de l’àmbit laboral (llibertat sindical, negociació col·lectiva i vaga), el dret a la salut i a la seguretat social, i el dret a l’assistència social.

6. Els drets de les persones estrangeres. Regulació constitucional. L’estatut jurídic de l’estranger a la llei d’estrangeria i a la jurisprudència del Tribunal Constitucional. Competències estatals i autonòmiques en matèria d’immigració i estrangeria.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 0 4
Classes expositives 24 0 24
Classes pràctiques 8 24 32
Lectura / comentari de textos 6 10 16
Prova d'avaluació 6 53 59
Sortida de camp 3 0 3
Tutories 4 0 4
Visionat/audició de documents 4 4 8
Total 59 91 150

Bibliografia

 • Aparicio, Miguel A. Barceló i Serramalera, Mercè (2009 ). Manual de derecho constitucional . Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Prieto Sanchís, Luis (1994 ). Derechos de las minorías y de los grupos diferenciados . Madrid: Escuela Libre. Catàleg
 • Prieto Sanchís, Luis (1990 ). Estudios sobre derechos fundamentales . Madrid: Debate. Catàleg
 • García Morales, Aniza Fernanda (2009 ). Los Derechos sociales como derechos justiciables : potencialidades y límites . Albacete: Bomarzo. Catàleg
 • Pisarello, Gerardo (cop. 2007 ). Los Derechos sociales y sus garantías : elementos para una reconstrucción . Madrid: Trotta. Catàleg
 • Lucas, Javier de (2009 ). La Igualdad en los derechos. Madrid: Dykinson. Recuperat 04-07-2011, a http://vlex.com/source/igualdad-derechos-claves-integracion-4802 Catàleg
 • Young, Iris Marion (cop. 2000 ). La Justicia y la política de la diferencia . Madrid: Cátedra [etc.]. Catàleg
 • Santos, Boaventura de Sousa (2009 ). Pensar el estado y la sociedad : desafíos actuales . Buenos Aires: Clacso [etc.]. Catàleg
 • Bonet i Pérez, Jordi (2007 ). Els Drets humans al segle XXI : continuïtat i canvis . Barcelona: Huygens. Catàleg
 • Añón Roig, María José García Añón, José (2004 ). Lecciones de derechos sociales (2a ed). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Mestre i Mestre, Ruth M (2006 ). La Caixa de Pandora : introducció a la teoria feminista del dret . València: Universitat de València. Catàleg
 • Ecos cercanos: estudios sobre derechos humanos y justicia (2009 ). Bogotá: Ed. Siglo del Hombre. Catàleg
 • Abramovich, Víctor Añón Roig, María José Courtis, Christian (2003 ). Derechos sociales : instrucciones de uso . México, D.F.: Fontamara. Catàleg
 • Fraser, Nancy (1988 ). Unruly practices: power, discourse and gender in contemporary social theory . Cambridge: Polity. Catàleg
 • Young, Iris Marion (2000 ). Inclusion and democracy . Oxford (UK) [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Javier de Lucas (2012). Inmigración e integración en la UE. Dos retos para el siglo XXI. Eurobask. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proves d'avaluació Proves escrites 60
Lectura de material bibliogràfic curricular Es realitzaran proves d'avaluació per escrit 20
Classes i activitats pràctiques Es valorarà la participació activa i la realiztació de les activitats proposades 10
Visita jutjats/assistència judici Caldrà presentar per escrit un comentari 10

Qualificació

I) SISTEMA D'AVALUACIÓ:

La nota final de l'assignatura, que s’impartirà en règim d’avaluació continuada, s'obtindrà de la següent manera:

- Un 60% de la qualificació correspondrà a la part teòrica, i es repartirà en dos exàmens durant el curs, que podran ser objecte de recuperació cas de ser suspesos.

- Un 40% de la qualificació correspondrà a la valoració que se'n faci de 3 activitats. Una d'elles és la referida al currículum lector (20%), a través d'una prova escrita que es realitzarà el dia de la 2a prova teòrica. Les altres dues activitats pràctiques (10% cadascuna) es realitzaran en els terminis i amb el contingut que s'especifiqui a inicis de curs. Cap de les tres activitats serà recuperable si es suspèn o no es realitza en els terminis previstos.

II) PART TEÒRICA:

-Nombre de proves d’avaluació: es duran a terme dues proves d’avaluació continua de la part teòrica. S'indicarà a principi de curs les dates en què es realitzaran, i els temes que seran objecte de cada una d'elles. Cada prova suposarà un 30%, conformant així totes dues el 60% que val la part teòrica en el conjunt de l'assignatura.

-Obligació d’aprovar les dues proves teòriques: per aprovar caldrà haver obtingut almenys un 5 sobre 10 en cada una de les dues proves. Si en alguna de les dues proves no s’arriba a 5, la part teòrica quedarà suspesa i caldrà que es faci recuperació (de la part que no arribi al 5). Si després de la recuperació no s'ha aconseguit superar alguna de les dues parts, la nota global de l'assignatura serà com a màxim de 4.5, independentment de que la mitja resultant final de totes les notes pogués resultar superior.

-Possibilitat de recuperació de proves suspeses: els alumnes que no hagin arribat al 5 sobre 10 en algun dels dos exàmens de la part teòrica, podran fer un examen de recuperació de la part o parts suspeses, que tindrà lloc en la data oficial de l’examen de l’assignatura que es fixi al calendari d’exàmens. Igualment caldrà arribar al 5 sobre 10 en la part o les parts de les que l’alumne s’examini de nou per poder aprovar. Si no s’arriba a 5 en alguna d’elles, s’aplica la mateixa regla del paràgraf anterior (nota global màxima de 4.5 en la part teòrica independentment de què la mitja entre les dues notes dels exàmens teòrics resultés superior).

-Estudiants que vulguin tornar a examinar-se d’una part aprovada: si algú que ha aprovat un o dos dels exàmens teòrics fets durant el curs vol malgrat això tornar a examinar-se a l’examen final de la part o parts aprovades, ha de tenir en compte que es perd automàticament la nota aconseguida durant el curs i que la nota que valdrà serà la de l’examen final, tant si és superior com si és inferior a l’obtinguda durant el curs.

III) ALTRES ACTIVITATS:

A banda de les activitats avaluables previstes, es realitzaran d'altres activitats de caire pràctic no avaluables. Aquestes activitats, juntament amb la participació a classe, seran tingudes en compte per l'avaluació final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de “no presentat” procedirà quan l’estudiant no hagi realitzat cap examen teòric de l'assignatura.