Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT BAYOT FUERTES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: Atenció a la diversitat a l’ESO des d’una opció integradora i multicultural de l’educació. 1.1. El concepte de diversitat personal i sociocultural: les fonts de diversitat: bases biològiques, fisiològiques, psicològiques i socials del desenvolupament. 1.2. Perspectiva històrica de l’atenció a la diversitat: de la integració a la inclusió. Marc normatiu i pedagògic actual. 1.3 L’atenció a la diversitat com a procés: de l’avaluació de les necessitats educatives de l’alumnat a la resposta a aquestes necessitats. UNITAT FORMATIVA 2: Marc normatiu i conceptual sobre l’atenció a la diversitat i resposta educativa en el context d’educació inclusiva. 2.1. L’atenció a la diversitat: de la programació al treball a l’aula i diferents àrees del currículum i adaptacions curriculars individualitzades. Suports i tipus de suports. 2.2. L’atenció a la diversitat i plantejaments de centre: estratègies didàctiques afavoridores de l’atenció a la diversitat. UNITAT FORMATIVA 3: Estratègies organitzatives i metodològiques per atendre a la diversitat. 3.1. Agrupaments flexibles. 3.2. Aprenentatge cooperatiu: l’estructura d’aprenentatge cooperatiu, individualista o competitiva: Tècniques d’aprenentatge cooperatiu. 3.3 Anàlisi d'un cas: un model d’intervenció didàctica i d’organització del treball al centre i a l’aula.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 25,00 59,00 84,00
Total 25,00 59,00 84

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  ACTIVITAT D'AVALUACIÓ 1: Realització d'un DOSSIER DE TREBALL que elaborarà cada estudiant en què s’hauran d’anar presentant les diferents activitats que es van realitzant a les classes. El dossier de treball es completarà amb un informe que contingui les reflexions personals/grupals sobre els continguts tractats en les diferents sessions i activitats de l’assignatura i sobre el propi procés d’aprenentatge. Els continguts dels treballs hauran d’estar connectats amb les temàtiques treballades en la matèria i s’analitzaran segons els següents criteris:
  • Intervencions regulars en l’anàlisi i discussió de les presentacions.
  • Valoracions de les idees extretes de la lectura i recollides a la síntesi.
  • Capacitat d’establir relacions entre idees i conceptes seleccionats.
  • Aportacions de grup a les idees exposades en el text i si estan justificades i argumentades.
  • Intervencions regulars en l’anàlisi i discussió de les presentacions.
  • La rellevància i la pertinença de les preguntes formulades, de manera que vagin més enllà del que queda explícit en el text.
  • Els elements de la pràctica que es recullen, la seva organització i la interpretació i les propostes de devolució de la informació.
  • Aportacions individuals en les discussions i debats.
  • Qualitat en la realització de les activitats i exercicis propostats.
  75
  ACTIVITAT D'AVALUACIÓ 2: Exposició oral i en grup de la resolució d'un CAS PRÀCTIC en què s'expliqui la intervenció del professorat d'Orientació Educativa del centre. . Capacitat d’analitzar les variables del cas.
  . Capacitat de saber situar-se en un centre de Secundària i de plantejar una intervenció a quatre nivells: alumnes, equip docent, grup classe i centre.
  . Ordre i sistemàtica de treball: anàlisi, proposta, intervenció i avaluació.
  . Aportacions del grup a les idees exposades en el text i si estan justificades i argumentades
  . Bon ús de les estratègies organitzatives i didàctiques.
  . Qualitat en la comunicació de l’activitat:(dicció, ordre i estructura, correcció lingüística, habilitat comunicativa, etc.).
  25

  Qualificació

  L’assignatura s’avaluarà a través de la realització d’un DOSSIER DE TREBALL que elaborarà cada estudiant en el qual s’hauran d’anar presentant les diferents activitats que anirà realitzant i de l'EXPOSICIÓ ORAL i EN GRUP D'UN CAS.
  El dossier de treball es completarà amb un informe que contingui les reflexions personals/grupals sobre els continguts tractats en les diferents sessions i activitats de l’assignatura i sobre el propi procés d’aprenentatge.
  El contingut del dossier de treball haurà de ser pactat amb el professor/a.
  Els continguts dels treballs hauran d’estar connectats amb les temàtiques treballades en la matèria i s’analitzaran segons els següents criteris:
  • Intervencions completes i regulars en l’anàlisi i discussió dels temes presentats.
  • Valoracions de les idees extretes de lectures i recollides en la síntesi dels temes tractats a classe.
  • Capacitat d’establir relacions entre idees i conceptes seleccionats i la pròpia experiència educativa.
  • Aportacions a les idees exposades a les classes si estan justificades i argumentades.
  • Intervencions regulars en l’anàlisi i discussió de les diferents temàtiques presentades.
  • La rellevància i la pertinença de les qüestions tractades, de manera que vagin més enllà del que hem abordat a les classes.
  • Els elements de la pràctica que es recullen, la seva organització i la interpretació i les propostes de dur a la pràctica alguns aspectes teòrics..
  • Aportacions individuals trets de la pròpia experiència o de lectures o coneixements d'experiències.
  • Qualitat en la redacció i l'exposició escrita.
  . Elements formals propis d'un treball acadèmic uniersitari.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Serà imprescindible assistir amb regularitat a les classes ( es pot admetre alguna absència puntual per necessitats imprevistes que sempre serà comentada al professor i recuperada amb una síntesi crítica del temari tractat), participar en la sessió d'exposició oral de l'ACTIVITAT D'AVALUACIÓ 2 i, també, la presentació en la data assenyalada del dossier de treball descrit com a ACTIVITAT D'AVALUACIÓ 1.

  Observacions

  Aquesta assignatura és recomanable per a aquelles i aquells estudiants que vulguin endinsar-se en el treball del professorat d'ORIENTACIÓ EDUCATIVA a Secundària o bé al treball d'assessorament en centres d'educació formal.