Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'escola 3-12. Observació sistemàtica del context aula, cicle i escola. Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals implicats en el centre. L’ ambient d'aula i els espais. Clima d'aula i convivència. Elaboració de seqüències didàctiques interdisciplinàries, integradors i inclusives. Tècniques d'anàlisi de contexts. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al projecte de centre. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Expressió oral i escrita de texts específics. Projectes d'innovació.
Crèdits ECTS:
24

Grups

Grup FD

Durada:
Anual
Professorat:
MIQUEL ALSINA TARRES  / ÀDAM BERTRAN I MARTÍNEZ  / MARIA TERESA CALABUIG SERRA  / MONTSERRAT CALBO ANGRILL  / MARIA DOLORES CAÑABATE ORTIZ  / NARCIS CASASSA FONT  / GEMMA DIAZ GAROLERA  / MERITXELL ESTEBANELL MINGUELL  / ANA ISABEL FERNANDEZ CORDOBA  / JOAN DE LA CREU GODOY TOMAS  / RAQUEL HERAS COLAS  / ESTHER HERNANDEZ ROVIRA  / PEDRO HIDALGO SANTOS  / VICTOR LOPEZ ROS  / ERNEST LUZ MASERGAS  / CRISTINA MALLOL MACAU  / MERITXELL MASET CASTELLO  / ROSA M. MEDIR HUERTA  / INGRID MULA PONS DE VALL  / EDUARDO MUNTANER PERICH  / MARIONA NIELL COLOM  / LUIS NOGUE VILA  / MARTA PERACAULA BOSCH  / NADIA PESARRODONA ROVIRA  / MARIA JOSEP PUMAROLA CAMPENY  / ANNA SERRA SALVI  / CARINA SIQUES JOFRE  / MARIAN VAYREDA PUIGVERT  / SALVADOR VICIANA CABALLERO  / JULIE WADDINGTON
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup JP

Durada:
Anual
Professorat:
MIQUEL ALSINA TARRES  / ÀDAM BERTRAN I MARTÍNEZ  / MARIA TERESA CALABUIG SERRA  / MONTSERRAT CALBO ANGRILL  / MARIA DOLORES CAÑABATE ORTIZ  / NARCIS CASASSA FONT  / GEMMA DIAZ GAROLERA  / MERITXELL ESTEBANELL MINGUELL  / ANA ISABEL FERNANDEZ CORDOBA  / JOAN DE LA CREU GODOY TOMAS  / RAQUEL HERAS COLAS  / ESTHER HERNANDEZ ROVIRA  / PEDRO HIDALGO SANTOS  / VICTOR LOPEZ ROS  / ERNEST LUZ MASERGAS  / CRISTINA MALLOL MACAU  / MERITXELL MASET CASTELLO  / ROSA M. MEDIR HUERTA  / INGRID MULA PONS DE VALL  / EDUARDO MUNTANER PERICH  / MARIONA NIELL COLOM  / LUIS NOGUE VILA  / MARTA PERACAULA BOSCH  / NADIA PESARRODONA ROVIRA  / MARIA JOSEP PUMAROLA CAMPENY  / ANNA SERRA SALVI  / CARINA SIQUES JOFRE  / MARIAN VAYREDA PUIGVERT  / SALVADOR VICIANA CABALLERO  / JULIE WADDINGTON
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de texts relacionats amb els continguts del currículum escolar.
 • Dinamitzar l’aula en situacions d'ensenyament i aprenentatge afavorint un clima agradable i respectuós.
 • Actuar en situacions educatives en l’aprenentatge de llengua en contextos multilingües.
 • Dissenyar propostes integradores que afavoreixin el desenvolupament integral del llenguatge.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Identificar i valorar els diferents recursos materials, funcionals i humans i les tècniques d'intervenció en els diversos àmbits dels centres escolars.
 • Identificar i analitzar les característiques dels alumnes d’aquesta etapa educativa així com les característiques dels seus contexts motivacionals, socials i familiars.
 • Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida i, per tant, posseir preparació per a la formació contínua i per emprendre estudis posteriors.
 • Utilitzar estratègies i habilitats interpersonals per relacionar-se amb les famílies i altres membres de la comunitat.
 • Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Fer una reflexió ecològica i social a l’entorn dels objectius, les metodologies i els referents disciplinaris en tots els àmbits de coneixement, per a elaborar propostes d’actuació compromeses amb la sostenibilitat, la pau, l’equitat social i de gènere.
 • Dissenyar projectes d’innovació educativa coherents, contextualitzats, creatius i ben justificats.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals.
 • Analitzar i incorporar a les aules, de forma crítica, les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Participar en propostes justificades i contextualitzades d’innovació de centres educatius.
 • Implicar-se i col•laborar en les tasques globals i en la gestió del centre escolar.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Anàlisi, interpretació i valoració de les situacions d'ensenyament i aprenentatge a l'aula.

2. Pràctiques de menció. Anàlisi, interpretació i valoració del tractament de l'àmbit o àrea de la menció (educació física, llengua estrangera, música, arts visuals, tecnologia, ciències i ambiental, persones adultes) a l'escola o centre de formació de perosnes adultes.

3. Intervenció didàctica a l'aula de tipus generalista. Porgramació i experimentació d'una seqüència didàctica referida a les àrees curriculars, i/o interdisciplinària i/o d'un projecte relacionat mab els projectes d el'escola.

4. Intervenció didàctica de menció. Programació, aplicació i avaluació d'activitats o seqüències didàctiques en el marc de la menció.

5. Anàlisi de i intervenció en els processos d'organització de l'aula i el centre, dels processos d'aprenentatge, de l'atenció a la diversitat i a la resolució de conflictes, i dels processos de comunicació i interacció amb l'alumnat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 2 2
Elaboració individual de treballs 0 100 100
Pràctiques en empreses / institucions 0 475 475
Tutories de grup 13 10 23
Total 13 587 600

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctiques al centre Participació a la dinàmica de classe.
  Col•laboració amb l'escola.
  Disseny d'una programació contextualitzada a l'aula i posada en pràctica de la mateixa.
  Intervenció didàctica i gestió de l'aula.
  Programació contextualitzada a l'aula.
  45
  Tutoria de la facultat

  Participació en les tutories. Compliment dels terminis acordats en les trameses.
  Qualitat de:
  -Recull personal de documentació, diari i evidències pautades, contactes, etc.
  - Programació innovadora relacionada amb la menció.
  - Informe/memòria de la seva intervenció.
  50
  Autoavaluació Autoavaluació crítica a partir d'una rúbrica que figura als annexos 5

  Qualificació

  L’avaluació es concreta en una única nota per a tot el mòdul. Cal tenir present que només es farà la mitjana ponderada de tots els apartats d’avaluació del mòdul quan:
  - L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en la valoració del centre.
  - L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en el treball de final de grau.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà No Presentada la persona que no presenti cap de les tasques avaluables del mòdul.

  Assignatures recomanades

  • Observació sistemàtica i anàlisi de contextos
  • Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents
  • Pràcticum 1 i TFG 1