Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
L'escola 3-12. Observació sistemàtica del context aula, cicle i escola. Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals implicats en el centre. L’ ambient d'aula i els espais. Clima d'aula i convivència. Elaboració de seqüències didàctiques interdisciplinàries, integradors i inclusives. Tècniques d'anàlisi de contexts. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al projecte de centre. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Expressió oral i escrita de texts específics. Projectes d'innovació.
Crèdits ECTS:
30

Grups

Competències

 • 1. - Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • 4. - Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • 3 b. -Fomentar la lectura i el comentari crític de texts relacionats amb els continguts del currículum escolar.
 • 5 a. - Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • 3 c. - Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • 3 d. - Identificar possibles disfuncions en el procés d'adquisició dels diversos idiomes i vetllar per la seva adequada evolució en col·laboració amb altres professionals.
 • 5 b. - Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • 6 a. - Conèixer l'organització dels col·legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament.
 • 6 b. - Exercir les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les singulars necessitats educatives dels estudiants.
 • 6 c. - Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida i, per tant, posseir preparació per a la formació contínua i per emprendre estudis posteriors amb un
 • 7 a. - Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • 7 b. - Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 • 8. - Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • 9. - Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible, basat en els drets humans, la igualtat de gènere, el pacifisme i la justícia social.
 • 10 a. - Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • 10 b. - Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • 12 a. - Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals.
 • 11. - Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • 12 b. - Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • 12 c. - Intervenir en l'organització dels centres d'Educació Infantil i Primària i en la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament, a fi d'implicar-se en les tasques globals i millorar la qualitat de la gestió.
 • 13. - Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Anàlisi, interpretació i valoració de les situacions d'ensenyament i aprenentatge a l'aula.

2. Pràctiques de menció. Anàlisi, interpretació i valoració del tractament de l'àmbit o àrea de la menció (educació física, llengua estrangera, música, arts visuals, tecnologia, ciències i ambiental, persones adultes) a l'escola o centre de formació de perosnes adultes.

3. Intervenció didàctica a l'aula de tipus generalista. Porgramació i experimentació d'una seqüència didàctica referida a les àrees curriculars, i/o interdisciplinària i/o d'un projecte relacionat mab els projectes d el'escola.

4. El TFG pot estar més o menys relacionat amb el pràcticum o amb el context escolar. Cada tutor donarà les instruccions pertinents i exemplificarà el què es pot plantejar i desenvolupar.

5. Intervenció didàctica de menció. Programació, aplicació i avaluació d'activitats o seqüències didàctiques en el marc de la menció.

6. Anàlisi de i intervenció en els processos d'organització de l'aula i el centre, dels processos d'aprenentatge, de l'atenció a la diversitat i a la resolució de conflictes, i dels processos de comunicació i interacció amb l'alumnat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 4 4
Anàlisi / estudi de casos 15 55 70
Elaboració de treballs 0 120 120
Pràctiques en empreses / institucions 15 480 495
Tutories 15 50 65
Total 45 709 754

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Treball final de grau
  Treball relacionat amb l’activitat docent, de caràcter aplicat, teòric
  o de recerca, en el qual s’han d’integrar els coneixements i les experiències
  adquirides al llarg dels estudis.
  Rigor metodològic i conceptual.
  Fonamentació teòrica.
  Compliment de les normes d’estil, estructura i dimensió definits per la
  comissió de coordinació de TFG.
  Capacitat d'anàlisi, relació, reflexió.
  Correcció lingüística.
  40
  Pràctiques al centre Participació a la dinàmica de classe
  Disseny d'una proposta, intervenció didàctica i gestió de l'aula.
  Programació contextualitzada a l'aula.
  Avaluació de la unitat
  Grau de desenvolupament de les competències descrites en l'activitat.
  Col·laboració amb l'escola.
  36
  Tutoria de la facultat Participació en les tutories.
  Compliment dels terminis acordats en les trameses.
  18
  Autoavaluació Autoavaluació crítica a partir d'una rúbrica que figura als annexos 6

  Qualificació

  L’avaluació es concreta en una única nota per a tot el mòdul. Cal tenir present que només es farà la mitjana ponderada de tots els apartats d’avaluació del mòdul quan:
  - L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en la valoració del centre.
  - L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en el treball de final de grau.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà No Presentada la persona que no presenti cap a les tasques avaluables del mòdul.