Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1. L'estudi de la personalitat des del punt de vista de l'individu: a. Definició i concepte de personalitat. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat. Metodologia d'investigació en psicologia de la personalitat. b. Principals models i teories en psicologia de la personalitat: models internalistes, processuals, models factorials, teories biològiques de la personalitat, models cognitius, models interaccionistes. c. Personalitat i psicopatologia. Personalitat i benestar. La personalitat des de la psicologia positiva. 2. La influència de les situacions socials en el comportament humà: a. Personalitat autoritària, conformisme, obediència i submissió. b. Poder, influència social, ideologia i valors. c. Relacions interpersonals i vincles (forts i febles). Comunicació interpersonal. d. Estils de lideratge. Estereotips i prejudicis. Comportaments col·lectius i moviments socials. e. La importància del context físic: amuntegament, medi ambient, privacitat i espai vital. 3. La identitat individual i social com a confluència de factors individuals i socials, i la seva relació amb la personalitat.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
SARA MALO CERRATO  / GLORIA MARSELLACH UMBERT  / MARIA DE LAS MERCEDES MARTIN PERPIÑA  / JUAN MIGUEL ROA NATIVIDAD  / FERRAN VIÑAS POCH
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Mostrar domini en la difusió del coneixement derivat dels resultats de la investigació, les revisions teòriques i els productes i serveis generats
 • · Recoger, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert

Continguts

1. BLOC I: Estudi de la personalitat des del punt de vista de l’individu.

          1.1. Concepte de personalitat.

          1.2. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat.

          1.3. Metodologia de recerca en Psicologia de la Personalitat.

          1.4. Models lèxics/factorials.

                    1.4.1. Introducció a l'anàlisi factorial.

                    1.4.2. Model de R.B. Cattell.

                    1.4.3. Model dels 5 Grans factors.

          1.5. Teories biològiques de la personalitat.

                    1.5.1. Teoria de la personalitat de H.J. Eysenck.

                    1.5.2. Teoria de la personalitat de J. Gray.

                    1.5.3. Teoria de la personalitat de Zuckerman.

                    1.5.4. Teoria de la personalitat de Cloninger.

                    1.5.5. Teoria de la personalitat de Rothbart.

          1.6. Teories psicoanalítiques de la personalitat.

          1.7. Perspectiva humanista/fenomenològica en l'estudi de la personalitat.

                    1.7.1. Teoria de Abraham Maslow.

                    1.7.2. Teoria fenomenològica de C.R. Rogers.

          1.8. Teoria dels Constructes Personals de G.A. Kelly.

          1.9. Personalitat i salut.

2. BLOC II: La influencia de les situacions socials en el comportament humà.

          2.1. Context, interacció i influència social.

          2.2. Identitat social i actituds.

          2.3. Processos d'influència social, autoritarisme i poder social.

          2.4. La formació d'impressions.

          2.5. La prosocialitat.

          2.6. Perspectiva psicosocial sobre les emocions: el benestar subjectiu.

          2.7. Els valors i les creences.

          2.8. Comunicació interpersonal no verbal (CNV). Proxèmica: la importància del context físic i el comportament humà.

          2.9. Les relacions interpersonals.

          2.10. Comportaments col·lectius, moviments socials i acció social.

3. BLOC III: La identitat individual i social com a confluència de factors individuals i socials i la seva relació amb la personalitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Consulta de documents (text, àudio, vídeo,...) 0 66,00 21,00 87,00
Prova d'avaluació 0 30,00 0 30,00
Seminaris 4,50 20,50 0 25,00
Sessió participativa 20,00 66,00 0 86,00
Sessió pràctica 14,00 58,00 0 72,00
Total 38,50 240,50 21,00 300

Bibliografia

 • Belloch Fuster, Amparo (cop. 1995 ). Manual de psicopatología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Bermúdez, J., Pérez-García, A.M., Ruiz, J.A., Sanjuán, P. y Rueda, B. (2012). Psicología de la Personalidad (2ª). Madrid: UNED. Catàleg
 • Canto Ortiz, Jesús M (1994 ). Psicología social e influencia : estrategias del poder y procesos de cambio . Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Colom Marañón, Roberto (cop. 1998 ). Psicología de las diferencias individuales : teoría y práctica . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Cuesta, Ubaldo (cop. 2000 ). Psicología social de la comunicación . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Christakis, Nicholas A (cop. 2010 ). Conectados : el sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos afectan . Madrid: Taurus/Santillana. Catàleg
 • Engler, Barbara (1996 ). Introducción a las teorías de la personalidad (4a ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Gil Lacruz, Marta (2007 ). Psicología social y bienestar . Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Catàleg
 • Javaloy, Federico (cop. 2001 ). Comportamiento colectivo y movimientos sociales : un enfoque psicosocial . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Miell, Dorothy Dallos, Rudi (1996 ). Social interaction and personal relationships . London [etc.]: Sage :The Open University. Catàleg
 • Mugny, Gabriel (1981 ). El Poder de las minorías : psicología social de la influencia de las minorías e ilustración experimental . Barcelona: Rol. Catàleg
 • Pelechano Barberá, Vicente (1996- ). Psicología de la personalidad . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Pervin, Lawrence A (cop. 1998 ). La Ciencia de la personalidad . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Sánchez Bernardos, María Luisa (1995 ). Personalidad : aspectos cognitivos y sociales . Barcelona: Pirámide. Catàleg
 • Schultz, Duane P (cop. 2003 ). Teorías de la personalidad (7ª ed.). Madrid [etc.]: Thomson. Catàleg
 • Sollod, R.N., Wilson, J.P. i Monte, C.F. (2009). Teorías de la personalidad. Debajo de la máscara. (Octava). Mexico: McGrawHill. Catàleg
 • Tordera Santamatilde, Núria (2005 ). Temes de psicologia social: la interacció individu-societat . Valls: Cossetània. Catàleg
 • Rodríguez, A., Morales, J.F., Delgado, M., i Betancor, V. (2016). 50 experimentos imprescindibles para entender la psicología social. . Madrid: Alianza Editorial . Catàleg
 • Christakis, Nicholas A (2010). Conectados :. Madrid: Taurus/Santillana. Catàleg
 • Carver, Charles S (1997). Teorías de la personalidad (3ª ed.). México [etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Personalidades violentas (1994). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Randy J. Larsen - David M.Buss (2005). Psicologia de la Personalidad (2ª). McGrawHill.
 • Personalidades violentas (1994). Madrid: Pirámide. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Avaluació de la personalitat. Administració de diferents tipus de proves per avaluar les principals dimensions de la personalitat. Per tal d’avaluar els continguts treballats a pràctiques es presentarà un cas clínic on s’haurà de desenvolupar individualment un informe de resultats quantitatius i interpretació amb integració de resultats obtinguts en cada prova. El pes d’aquesta evidència suposarà un 10% de la nota final del mòdul. Es valorarà en una escala likert de 10 punts. La seva ponderació sobre la notal final és del 10% 10
Avaluació del context social. L'estudiant realitzarà un treball o investigació en relació als experiments clàssics de la psicologia social. Es realitzaran en format audiovisual seguint el format científic indicat per l'estil APA. Tindrà un pes en la nota final d'un 10%. Es valorarà en una escala likert de 10 punts. La seva ponderació sobre la notal final és del 10%. 10
Realització de seminaris en grup petit sobre el bloc III del programa del mòdul. Durant el seminari els alumnes hauran de realitzar una exposició en format pòster d’una investigació recentment publicada sobre la temàtica del seminari. 30 No
Primera prova escrita sobre els continguts de personalitat i context social del primer semestre. Per aprovar caldrà obtenir un promig de 5 entre el primer i segon parcial del mòdul. 25
Segona prova escrita sobre els continguts de personalitat i context social del segon semestre. Per aprovar caldrà obtenir un promig de 5 entre el primer i segon parcial del mòdul. 25

Qualificació

La qualificació final del mòdul correspondrà a la mitjana ponderada de les puntuacions assolides en cada activitat. Per aprovar el mòdul cal haver realitzat totes les activitats i haver obtingut una nota mitjana de les proves escrites de 5. En cas de no superar aquesta nota mínima, la nota que apareixerà a les actes correspondrà a la mitjana de les proves escrites.


D'acord amb la Normativa de la UdG reguladora dels processos d’avaluació i qualificació de l’estudiantat (aprovada pel Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 13 de desembre de 2019), per tal de definir en quines circumstàncies es pot acceptar canvi de data d’una activitat d’avaluació, es determinen els supòsits següents:

I. Ingrés hospitalari o baixa mèdica de l’estudiant.
II. Ingrés hospitalari d’un familiar de l’estudiant fins a primer grau o de la parella. Aquest ingrés ha de coincidir amb el dia de l’activitat avaluació i fins a 2 dies després de l’ingrés hospitalari.
III. Defunció d’un familiar de l’estudiant fins a segon grau o de la parella. La defunció ha de coincidir amb dia de l’activitat avaluació i fins a 4 dies després de la defunció.
IV. Impossibilitat transitòria per tractament mèdic de l’estudiant.
V. Maternitat/Paternitat (fins a una setmana després de la data del naixement).
VI. Compatibilització amb proves d’esportistes d’alt nivell.
VII. Compatibilització amb proves d’avaluació d’estudis artístics superiors oficials.
VIII. Acompliment amb deures inexcusables de caràcter públic, com per exemple els càrrecs electes de representació estudiantil.
IX. Altres situacions excepcionals degudament justificades i amb el vistiplau de la coordinació dels estudis.

La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

La qualificació de MH es considera una valoració qualitativa, a decisió del professor/a.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l’alumne que no hagi realitzat cap de les activitats d’avaluació.

Avaluació única:
PERSONALITAT

CONTINGUTS TEÒRICS:
Els continguts teòrics avaluables pel primer semestre i del segon semestre són els que es troben descrits a la guia general del mòdul. S’aconsella a l’estudiant que contacti amb el/la docent abans del període d’avaluació per confirmar els temes teòrics i pràctics avaluables cada semestre.
L’estudiantat podrà accedir setmanalment als materials que els docents aniran penjant al Moodle per treballar aquests temes. La bibliografia recomanada i obligatòria a llegir és la que es troba descrita a la guia general del mòdul (disponible al Moodle).
L’avaluació d’aquests continguts serà seguint el mateix format que per l’itinerari continu del curs i consistirà en dues proves escrites, una per cada semestre. Les proves escrites representaran un 25% de la nota final. Ambdues proves seran recuperables.
ACTIVITATS PRÀCTIQUES:
Es realitzarà un treball escrit consistent en la interpretació d’un perfil de personalitat avaluat a partir de diferents instruments (MMPI-2, ZKPQ, EPQ i NEO PI-R). A partir de les puntuacions obtingudes en aquests instruments d’avaluació l’alumne haurà d’elaborar un informe professional seguint les pautes establertes en qualsevol informe psicològic (Fernández Ballesteros, 2011)
Aquest treball equival al 10% de la nota global del mòdul.
Es penjarà una guia al Moodle per a la realització del treball.
En cas de no superar el treball, es podrà recuperar, amb un termini màxim de lliurament de 20 dies després de la data en que s’ha publicat la nota.


CONTEXT SOCIAL

CONTINGUTS TEÒRICS:
Els continguts teòrics avaluables pel primer semestre i del segon semestre són els que es troben descrits a la guia general del mòdul. S’aconsella a l’estudiant que contacti amb el/la docent abans del període d’avaluació per confirmar els temes teòrics i pràctics avaluables cada semestre.
L’estudiantat podrà accedir setmanalment als materials que els docents aniran penjant al Moodle per treballar aquests temes. La bibliografia recomanada i obligatòria a llegir és la que es troba descrita a la guia general del mòdul (disponible al Moodle).
Els continguts teòrics treballats al Moodle se solen complementar amb diversos exercicis pràctics i visionats de documentals. Es recomana que per una millor adquisició de les competències, l’estudiantat realitzi els diversos exercicis que es presentaran com a trameses. No seran de caràcter obligatori lliurar-les, només comptarà com a FET/NO FET.
L’avaluació d’aquests continguts serà seguint el mateix format que per l’itinerari continu del curs i consistirà en dues proves escrites, una per cada semestre. Les proves escrites representaran un 25% de la nota final. Ambdues proves seran recuperables.
ACTIVITATS PRÀCTIQUES:
Es realitzaran un treball escrit consistent en replicar un experiment o un recerca a escollir d’entre el llistat proposat a la guia. Caldrà desenvolupar aquesta activitat i presentar-la en format audiovisual.
Aquest treball equival al 10% de la nota global del mòdul.
En cas de no superar el treball, es podrà recuperar, amb un termini màxim de lliurament de 20 dies després de la data en que s’ha publicat la nota.


PERSONALITAT I CONTEXT SOCIAL: SEMINARIS

L’activitat de seminaris consistirà en cercar un article seguint els criteris i passos descrits en la guia dels seminaris. Posteriorment, caldrà elaborar un pòster científic i un vídeo amb presentació de l’estudi en el que es vegi l’alumne fent aquesta exposició.
Aquests activitat no és recuperable i equival al 30% de la nota global del mòdul.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

La tutoria amb l’estudiant o grups d’estudiants es realitzarà virtualment, prèvia petició i concertació del dia i la hora via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els alumnes es realitzant mitjançant el correu electrònic, els diversos fòrums de que disposa el mòdul i la videoconferència.

Observacions

El mòdul disposa d'una guia completa i detallada sobre els continguts, criteris d'avaluació, les lectures corresponents i el cronograma.
També es disposa de guies per les activitats pràctiques i els seminaris.