Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Mòdul destinat a treballar i reflexionar sobre les competències del professional de la psicologia en formació. Se centra en les competències reflexives, la solució de problemes, la gestió d'emocions i la recerca d'informació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONICA CUNILL OLIVAS  / SILVIA FONT MAYOLAS  / SARA MALO CERRATO  / MARC PEREZ BURRIEL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Cercar en diferents fonts informació científica, valorant-la i seleccionant-la en funció de la seva procedència.
 • Formular propostes originals per millorar les actuacions o la resolució de situacions d´incertesa, amb ajut de guia externa.
 • Valorar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, a partir d’una guia que possibiliti l’anàlisi i l’elaboració d’estratègies per millorar.
 • Reconèixer les necessitats i expectatives dels companys estudiants a partir de la participació en grups.

Continguts

1. DESENVOLUPAMENT SOCIO-PROFESSIONAL

          1.1. El Portafolis com a eina d'autoconeixement i de desenvolupament socio-professional

          1.2. Cooperació i capital social

2. AUTONOMIA ACADÈMICA

          2.1. La competència reflexiva en el professional en formació

          2.2. Identificació, resolució de problemes i presa de decisions

          2.3. Habilitats per a la cerca d'informació.

3. COMUNICACIÓ I RELACIÓ INTERPERSONAL

          3.1. Observació i gestió de les emocions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,50 6,00 1,50 9,00
Cerca i anàlisi d'informació 1,50 4,00 0 5,50
Elaboració individual de treballs 1,50 6,00 1,50 9,00
Sessió participativa 10,50 41,00 0 51,50
Total 15,00 57,00 3,00 75

Bibliografia

 • Avia, M.D. (Dir.) (2006). Cartas a un joven psicólogo. (2ª edició). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Bayés, Ramon (2012 ). Aprender a investigar, aprender a cuidar : una guía para estudiantes y profesionales de la salud . Barcelona: Plataforma. Catàleg
 • Bimbela Pedrola, José-Luis (1996). Cuidando al cuidador : (3a ed. rev. y ampl.). Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública. Catàleg
 • Esteban, M. i Ribas, J. (Coord.) (2006). Reflexiones en torno a la psicología (1ª). Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Font-Mayolas, S. (2012). Entrenament en solució de problemes.. Dins (Ed.), Competències Acadèmiques i Professionals Integrades (CAPI).Manual de l'estudiant (, p. 36-43). Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Luz, E. (2012). Gestió d'Emocions. Dins (Ed.), Competències Acadèmiques i Professionals Integrades (CAPI).Manual de l'estudiant (, p. 1-2). Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Pantoja Vallejo, Antonio (2009). Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación. Madrid: EOS. Catàleg
 • Pérez Burriel, M. (2012). El portafolis reflexiu. Dins (Ed.), Competències Acadèmiques i Professionals Integrades (CAPI).Manual de l'estudiant (, p. 25-35). Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Soriano, Ramón (2008 ). Cómo se escribe una tesis : guía práctica para estudiantes e investigadores . Córdoba: Berenice. Catàleg
 • Vicerectorat de Docència i Política Acadèmica de la Universitat de Girona (2006). 3. El vostre paper estudiants. (1ª). Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Villar, E., Caparrós, B., Viñas, F., Juan, J., Pérez, I. i Cornellà, M. (2001). L'adaptació a la Universitat. Factors psicològics i socials. (1ª). Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Villar, E. (2006). La construcción de capital social en las universidades (1ª). Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Vicenta, M, Sampur, P., i Tur, A. (2008). Empatía y conducta prosocial. Dins Benatuil, D., Bilbao, M., et al. (Ed.), Prácticas en psicología positiva (, p. 231-268). Buenos Aires, Argentina: Lugar Editorial. Catàleg
 • Villar, E. i Font-Mayolas, S. (2007). Guia del pla d'acció tutorial dels estudis de desenvolupament humà a la societat (1ª). Girona: Documenta Universitaria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
SESSIONS DE TREBALL EN GRUP PETIT D'AUTOCONEIXEMENT I DESENVOLUPAMENT SOCIO-PROFESSIONAL. El professor/a avaluarà l'auto-avaluació qualitativa de l'estudiant sobre totes les tasques fetes i penjades al portafoli, així com la participació activa a classe. 60
DIARI DE CAMP. Reflexió sobre una activitat professionalitzadora Es valorarà el treball de reflexió, l'adequada presentació i correcció sintàctica i ortogràfica 20
SOLUCIÓ DE PROBLEMES. Presentació de la tècnica de solució de problemes i sessió en grup petit per desenvolupar-la. Es tindrà en compte el lliurament del treball dins el termini indicat i la correcció en la presentació, sintaxi i gramàtica. Es valorarà la pertinença del conflicte o situació problema escollida a l'ús de la tècnica de resolució de problemes, l'anàlisi exhaustiva de la situació problema, l'amplitud del llistat de possibles solucions proposat, l'avaluació de la solució o combinació de solucions proposades, la qualitat de la posada a la pràctica de la/es solució/ons, l'aprofundiment en l'anàlisi dels resultats, i la reflexió final respecte a la funcionalitat de la tècnica de resolució de problemes. 20

Qualificació

Per a superar el mòdul de Competències Acadèmiques i Professionals Integrades I (CAPI 1) cal:


L'ASSISTÈNCIA PRESENCIAL I VIRTUAL ÉS BÀSICA per la realització de les activitats programades.

Per a superar el mòdul CAPI 1 cal haver tingut una nota mínima de 5 en tots treballs que es demanen.

Totes les activitats d'avaluació són recuperables, dins un termini establert pels docents, i amb una qualificació màxima de 5.

La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació del mòdul.

La menció de Matrícula d'Honor (MH) es considera una valoració qualitativa, a decisió del professor/a. Es podrà atorgar als estudiants que tinguin una qualificació igual o superior a 9,0. El nombre de MH que s’atorguin no podrà ser superior al 5% d’estudiants matriculats.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es posarà la nota de NO PRESENTAT si es dóna un o més dels següents criteris:
- No presentació de les activitats requerides al programa.

Avaluació única:
L'avaluació única de CAPI 1 constarà de les següents activitats:

1) AUTOCONEIXEMENT I DESENVOLUPAMENT SOCIO-PROFESSIONAL (60%). Realització del portafoli digital que inclourà el desenvolupament i la reflexió de totes les activitats de CAPI.
2) DIARI DE CAMP (20%). Reflexió sobre una activitat professionalitzadora.
3) SOLUCIÓ DE PROBLEMES (20%).Treball individual d'aplicació de la tècnica de solució de problemes.Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories seran concertades amb cada tutor/a i seran virtuals.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La via de comunicació entre docent i tutor/a serà per correu electrònic, el fòrum del Moodle i videoconferència.