Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup FG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN CANIMAS I BRUGUE
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup FT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN CANIMAS I BRUGUE  / EDGAR IGLESIAS VIDAL
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG2 Comprendre i interpretar els coneixements i documents (principis, teories, tècniques, terminologia) propis de l'àmbit de la Pedagogia.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives.
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE9 Diagnosticar les necessitats socials, de persones, famílies, grups i comunitats.

Continguts

1. GRUP A: ESTUDIANTS DEL GRAU DE TREBALL SOCIAL (Professora Patricia Melgar)

          1.1. UNITAT FORMATIVA I

                    1.1.1. Conceptualització de l'educació

          1.2. UNITAT FORMATIVA II

                    1.2.1. Dimensions de l’educació. Paper educatiu del treballador i treballadora social.

                    1.2.2. Història de l’educació i de la pedagogia social.

                    1.2.3. Teories de l’Aprenentatge: de la teoria del dèficit a l'aprenentatge permanent; de l’enfocament individual al comunitari.

          1.3. UNITAT FORMATIVA III

                    1.3.1. Educació i diversitat - superació desigualtats socials.

                    1.3.2. Corrents educatives actuals: pedagogia crítica.

          1.4. UNITAT FORMATIVA IV (TRANSVERSAL)

                    1.4.1. Problemàtiques educatives actuals i propostes per fer-hi front. Formes de discriminació, causes i conseqüències.

2. GRUP B: ESTUDIANTS DEL GRAU DE PEDAGOGIA (professor: Joan Canimas i Brugué)

          2.1. INTRODUCCIÓ

                    2.1.1. Un fet occidental

                    2.1.2. Sobre la pregunta "Què és l'educació?"

                    2.1.3. Una altra manera d'encarar la història de l'educació

          2.2. UNITAT FORMATIVA I. LA INTERVENCIÓ SOBRE L'ÉSSER HUMÀ

                    2.2.1. El món de trophé

                    2.2.2. Amb els sofistes s'esdevé l'ofici d'educar

                    2.2.3. De la vella trophé a la nova paideia.

          2.3. UNITAT FORMATIVA II. LA INTERVENCIÓ SOBRE LA POBLACIÓ

                    2.3.1. La creuada contra la criança del vulgus.

                    2.3.2. Aurora i desplegament de les polítiques socials i educatives.

                    2.3.3. Biopoder i biopolítica.

          2.4. UNITAT FORMATIVA III. LA SOCIETAT FORMADA.

                    2.4.1. La crisi mundial de l'educació.

                    2.4.2. La crisi de la modernitat i l'educació.

                    2.4.3. De l'educació a la formació.

                    2.4.4. L'escàndol Sloterdijk i l'acompliment de la societat educada.

          2.5. UNITAT FORMATIVA IV. PROSPECCIONS FINALS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 10 25
Classes expositives 60 20 80
Prova d'avaluació 2 27 29
Seminaris 10 6 16
Total 87 63 150

Bibliografia

 • Aubert, Adriana (2008 ). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información . Barcelona: Hipatia. Catàleg
 • Aubert, A; Duque, E.; Fisas, M.; Valls, R. (2004). Dialogar y transformar. Pedagogía crítica del siglo XXI. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Besalú, Xavier (2010). Pedagogia sense complexos. Contra fatalistes i saberuts. (CREC). Xàtiva: CREC. Catàleg
 • Carbonell i Sebarroja, Jaume (2008 ). Una Educación para mañana . Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Delgado, Manuel (cop. 2007 ). Sociedades movedizas : pasos hacia una antropología de las calles . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Delors, Jacques (cop. 1996 ). Educació : hi ha un tresor amagat a dins . Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya. Catàleg
 • Elboj Saso, Carmen (2002 ). Comunidades de aprendizaje : transformar la educación . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Flecha, Ramón (1997 ). Compartiendo palabras : el aprendizaje de las personas adultas a través del diálogo . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Freire, Paulo (2002 ). Pedagogía del oprimido (16ª ed.). Madrid [etc.]: Siglo XXI. Catàleg
 • Freire, Paulo (2002 ). A la sombra de este árbol (3ª ed.). Esplugues de Llobregat: El Roure. Catàleg
 • Gardner, Howard (1998 ). Inteligencias múltiples : la teoría en la práctica . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Lyotard, Jean-François (cop. 2004 ). La Condició postmoderna : informe sobre el saber . Barcelona: Centre d'Estudis de Temes Contemporanis :Angle. Catàleg
 • Plató (1988 ). Paideia : Protàgoras, De la república, De les lleis . Vic: Eumo. Catàleg
 • Puigvert, L. (2001). Las otras mujeres.. Barcelona: El Roure. Catàleg
 • Racionero, S.; Ortega, S; García, R.; Flecha, R. (2012). Aprendiendo contigo. Barcelona: Hipatia. Catàleg
 • Sordè i Martí, Teresa (2006 ). Les Reivindicacions educatives de la dona gitana : assaig. Cabrera de Mar: Galerada. Catàleg
 • Vila, E. (coord.). (2007). Pedagogía de la Alteridad: Interculturalidad, Género y Educación.. Madrid: Editorial Popular. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en grup: anàlisi d'una acció educativa Respondre als objectius de l'activitat
Comprensió dels continguts treballats
30
Activitat en Grups Mitjans Comprensió dels continguts (textos, casos...)
Relació dels continguts exposats text amb altres contextos vinculats a la intervenció social
Reflexió argumentada entorn als continguts exposats
10
Prova d'avaluació Comprensió dels continguts treballats a l'assignatura
Aplicació dels continguts treballats a l'assignatura
Reflexió argumentada entorn als continguts treballats a l'assignatura
60

Qualificació

GRUP A. GRAU DE TREBALL SOCIAL

Per a poder assolir els coneixements necessaris per a superar l'assignatura és necessari assistir i participar a les sessions. En cas de que, per motiu justificat, no es pugui seguir amb normalitat aquesta opció d’avaluació s’ha de contactar amb la professora durant les dues primeres setmanes de l'assignatura. Un cop transcorregut aquest període, si no s'informa a la professora, s'entén que es segueix el sistema d'avaluació presencial.

És necessari treure un mínim de 5 en la prova d'avaluació per tal de poder fer mitja amb la resta de notes obtingudes.

Es poden utilitzar, i es recomana utilitzar-les, totes les fonts primàries (llibres, documents digitals, articles, vídeos, etc.) que es vulguin, però és necessari citar-les. El treball ha de ser original, el plagi total o parcial significarà el suspens automàtic de l’assignatura.

En tots el treballs s’avaluarà la comprensió de l’article, llibre, conferència... la vinculació amb el contingut del programa i la reflexió crítica i aportacions de l’alumnat.

Tant les activitats de seminari - debat com la prova d'avaluació contemplen l'avaluació de les lectures corresponents al currículum lector d'aquesta assignatura (cap. 1 i 5 del llibre Pedagogia del Oprimido de Paulo Freire, i altres articles científics).


GRUP B. GRAU DE PEDAGOGIA

1) L'assistència a les classes no és obligatòria. Abans d’iniciar un tema, el professor penjarà al Moodle de l’assignatura el text del tema. A classe, el professor assenyalarà i explicarà allò que cal saber i estudiar.

2) L'assistència als Seminaris i Activitats de Grau sí que és obligatòria. Les persones que no puguin assistir-hi, hauran de realitzar tasques alternatives de recuperació.

3) Es realitzaran un examen a final de curs, que es podrà recuperar (però la nota màxima que es podrà obtenir de l’examen de recuperació serà 5). Per aprovar l'assignatura és imprescindible aprovar l'examen.

4) A la primera sessió, el professor informarà sobre els exercicis i treballs que es realitzaran al llarg del curs. En els exercicis i treballs caldrà utilitzar totes les fonts que es considerin necessàries (llibres, articles, documents digitals, vídeos, etc.). No cal dir que és imprescindible citar-les. El plagi total o parcial suposarà suspendre l’assignatura, sense possibilitat de recuperar-la aquest curs.

Observacions

(Grup B) Abans de l'exposició de cada tema, el professor penjarà a la pàgina web de l'assignatura els apunts del tema. Això possibilitarà: (1) que l'alumnat els pugui llegir abans i, per tant, participar en l'exposició amb preguntes i comentaris; i (2) no haver de prendre apunts de les classes de forma desmesurada i, per tant, poder seguir les qüestions i arguments exposats i participar en la conversa.