Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
En aquesta assignatura es procura proporcionar als estudiants una sèrie de nocions bàsiques respecte de l'ús del dibuix (principalment, i entre altres formes d'art i cultura visual) com a eina de representació del món, de l'interior i l'exterior, de les idees i projectes. També es treballaran els recursos necessaris per a conscienciar-nos de la importància de les diferents estratègies de la representació visual per a descobrir, interpretar, construir i reconstruir la nostra percepció, concepció i comprensió del món, d'un mateix i dels altres.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONTSERRAT CALBO ANGRILL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts artístics, musicals, plàstics i l’aplicació curricular vigent de l’educació infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Artística amb la seva didàctica.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Educació Artística.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació artística.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb sentit crític i reflexiu.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • Utilitzar adequadament i valorar el llenguatge visual, espacial, musical, i audiovisual per la comunicació i per l’expressió de les emocions.

Continguts

1. Percepció i representació visual i espacial. Estereotips, codis i sistemes de representació visual.

2. El dibuix com a eina per a la mirada i la representació.

3. Sistemes de representació visual en el desenvolupament humà des d'una perspectiva social, cultural i històrica.

4. Estratègies i tècniques artístiques per a la representació visual de les formes, l'espai i les idees.

5. El dibuix com a eina didàctica. El dibuix per a ensenyar i el dibuix per a aprendre i comprendre. El dibuix infantil.

6. Els elements de la composició visual: un llenguatge per a comunicar-nos, expressar-nos, descobrir el món i construir-lo. Un llenguatge per a ensenyar i aprendre.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 2,00 0 2,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4,50 32,00 6,00 42,50
Sessió pràctica 4,50 15,00 4,50 24,00
Sortida de camp 1,50 5,00 0 6,50
Total 10,50 54,00 10,50 75

Bibliografia

 • Berger, John (2011). Sobre el dibujo. GG. Catàleg
 • Berger, John (2000). Modos de ver. Gustavo Gili. Catàleg
 • Calbó, Muntsa (1991). El Gran Libro de la Perspectiva. Parramón. Catàleg
 • Calbó, Muntsa (1997). ¿Tienen que dibujar los estudiantes en la clase de didáctica del arte?. Arte, Individuo y Sociedad,, Catàleg
 • Chalmers, F. Graeme (2003). Arte, educación y diversidad cultural. Paidós. Catàleg
 • Chapman, Laura H. (1998). Adventures in art. Worcester: Davis, cop. . Catàleg
 • Chapman, Laura H. (1994). Art : images and ideas : teacher resource binder. Worcester: Davis. Catàleg
 • Competencias e interdisciplinariedad en las artes [Diversos articles] (2006). barcelona: Graó- Aula de innovación educativa instrumento para la innovación educativa. Catàleg
 • Eisner, Elliot W. (1995). Educar la visión artística. Paidós. Catàleg
 • Gómez Molina, Juan José (coord.) (1995). Las lecciones del dibujo. Cátedra. Catàleg
 • Matthews, John (2003). Drawing and painting : children and visual respresentation. Thousand oaks, CA : : Paul Chapman Pub. Catàleg
 • Matthews, John (2002). El Arte de la infancia y de la adolescencia : la construcción del significado. Paidós. Catàleg
 • Munari, Bruno (2005). El arte como oficio. Idea Books. Catàleg
 • Munari, Bruno (1995). Diseño y comunicación visual : contribución a una metodología didáctica. Gustavo Gili. Catàleg
 • Nogué, Àlex (DL 2005 ). Límits del dibuix : tretze exercicis de dibuix, même = Límites del dibujo : trece ejercicios de dibujo, même . Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Willats, John (cop. 2005 ). Making sense of childre's drawings . New York [etc]: Psychology Press. Catàleg
 • Parini, Pino / Pròleg de Roser Juanola (2002). Los Recorridos de la mirada : del estereotipo a la creatividad . Paidós. Catàleg
 • Torres i Tarrés, Montserrat (1998). Dibujar :. Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Eisner, Elliot W (2004). El Arte y la creación de la mente :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració d'un portafoli personal de relació i reflexió respecte dels usos didàctics i socials de la representació visual, a partir de les experiències realitzades a classe, les activitats encarregades o dirigides, i les lectures analítiques i crítiques corresponents, seguint les indicacions. Capacitat de relacionar teoria i pràctica. Capacitat de crítica de la cultura visual. Capacitat d'expressió i comunicació visual, tant amb finalitats artístiques com didàctiques. Pertinència conceptual i estètica del treball visual i la reflexió associada. Demostració de la comprensió de les lectures i creació de relacions personals entre aquestes i els propis processos. 60
Actituds de l'estudiant: participació positiva, crítica constructiva, interès pel dibuix, la representació visual i el desenvolupament dels infants, confiança en una mateixa i en la professora, responsabilitat ecològica i social, implicació en el propi aprenentatge. Es tracta de valorar la dimensió relacional i l'actitudinal. Es valorarà la implicació en fer les coses fàcils, la confiança, l'obertura i la flexibilitat, i la responsabilitat. Això es farà des de les observacions de la professora a través del seguiment virtual i presencial, per tant és important l'assistència a les sessions presencials i el seguiment equilibrat de les propostes virtuals i el treball dirigit (visites, cerques, lectures, experiències artístiques). 10 No
Reflexió i proposta didàctica per a l'etapa corresponent a partir del que s'ha treballat a classe (a nivell d'experiència i a nivell de lectura i visionat de documents). Es concretarà, si escau, el tema per a desenvolupar. Propostes didàctiques pertinents i adequades a l'etapa. Comprensió i encert en la selecció de les activitats. Comprensió dels continguts a ensenyar. Sentit creatiu i crític. Relació amb les activitats de classe i amb les lectures proposades. Selecció de recursos didàctics creatius, estètics i sostenibles. 30 No

Qualificació

Per seguir aquesta assignatura i aprovar-la serà molt important assistir i participar activament a les classes: ens referim a aprofitar el temps per a treballar i aprendre.

Els treballs avaluables s'hauran de presentar un cop acabada l'assignatura, seguint les indicacions sobre el seu format, terminis i continguts.

Es valorarà la millora de la pròpia capacitat de representació visual, així com la capacitat d'expressar-se, representar visualment amb objectius definits.

Serà important l'ús adequat dels materials i els suports, així com la capacitat de reflexió i autocrítica en relació a l'aplicació didàctica dels recursos i conceptes apresos.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentada la persona que no presenti els treballs de l'assignatura (o cap de les seves parts durant el procés).

Avaluació única:
Consistirà en dues proves.
- Portafoli personal reflexiu, escrit i visual, relacionant les lectures proposades amb els temes de l'índex i amb les experiències i pràctiques desenvolupades. Val el 60% de la nota.
- Prova d'avaluació didàctica presencial relacionada amb els continguts de l'assignatura. Val el 40%.

S'han d'aprovar les dues per separat per fer la mitjana ponderada.
Ambdues són recuperables en el termini que indiqui la coordinació.

Per a acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant haurà de presentar una sol·licitud a la secretaria d'estudis, entre els dies 14 i 16 d'octubre de 2020.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Atès el format d'aquesta assignatura, en aquest curs marcat per la pandèmia, les tutories (individuals o col·lectives) s'establiran quan el professorat ho consideri necessari, o bé a petició de l'estudiant per correu-e, explicitant en l'assumpte i en el cos de què es tracta. Podrà realitzar-se seguiment virtual de treballs en grup, obligatòriament o a petició.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es potenciarà la comunicació i la interacció amb l'estudiant sobretot per la via de la classe presencial. També es recomanarà aprofitar les possibilitats del moodle i del correu-e. En aquesta assignatura, el moodle serà un element fonamental, tant per a seguir les propostes com per a situar-se en cada tema i treballs dirigits que es demanin, així com per a facilitar la informació, lectures, links imprescindibles.
Cada estudiant podrà dirigir-se a la professora per correu. No es poden exigir respostes immediates, encara que es procurarà respondre abans de 6 dies, com a màxim. Si és necessari, s'habilitaran les vies de comunicació que es considerin oportunes.

Observacions

Aquesta assignatura pertany a la menció en arts visuals i plàstiques per als graus en mestre/a d'infantil i primària.