Estudia > Calendarios académicos > Curso 2018-2019 > Calendario grados
Ir al contenido (click en Intro)
Cerrar
Menú
Identificación

Calendario marco 2018-2019

Estudios de grado

Calendario marco que aprueba el Consejo de Gobierno de la UdG para toda la universidad. Consultad también el calendario de cada facultad o escuela

Accés

Accés per preinscripció

L’accés a la universitat per iniciar estudis de grau es regeix pel calendari de preinscripció que per a cada curs acadèmic aprova el Consell Interuniversitari de Catalunya a proposta de la seva Comissió d’Accés i Afers Estudiantils.

Proves d’accés a la universitat

Convocatòria 2018 (Calendari aprovat per la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya en la sessió del 24 de maig de 2017)

 • Convocatòria de juny 2018: 12, 13, 14 i 15 de juny
 • Convocatòria de setembre 2018: 4, 5 6 i 7 de setembre

Abans d’elaborar el calendari d’exàmens propi, les facultats i escoles de la UdG han de reservar les aules (adients per a la capacitat d’examen) que la Secció d’Atenció a l’Estudiant i d’Accés concretarà més endavant. Els edificis seran els següents: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Facultat de Dret, EPS (I-II-III), Aulari Comú, Edifici Sant Domènec i Facultat d’Educació i Psicologia.

Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i 45 anys

Convocatòria 2018 (Calendari aprovat per la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya en la sessió del 24 de maig de 2017)

 • Fase general per a més grans de 25 i 45 anys: 14 d’abril
 • Fase específica per a més grans de 25 anys: 21 d’abril

Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Proves d’aptitud personal (PAP) d’accés als graus de Mestre
 • Convocatòria ordinària: 16 de juny
 • Convocatòria extraordinària (només pels que no han superat la convocatòria ordinària): 20 de juliol

Lloc: Facultat d’Educació i Psicologia

Accés per trasllat

Períodes per sol·licitar plaça a la UdG per trasllat

 • Trasllat amb un mínim de 30 crèdits reconeguts: del 16 al 30 d’abril de 2018
 • Trasllat entre estudis afins que comparteixen a primer curs un mínim de 30 crèdits: del dia 15 al 29 de juny de 2018

Presentació de sol·licituds de reconeixement de crèdits d’estudis universitaris i/o de Cicles Formatius de Grau Superior previs

 • Per a estudiants d’accés per trasllat: durant el període de sol·licitud d’accés per trasllat
 • Per a estudiants d’accés per preinscripció: Del 13 de juliol al 26 d’octubre de 2018

Presentació de sol·licituds per superar a la UdG requisits formatius complementaris previs a l’homologació de títols estrangers

La presentació de sol·licituds es podrà realitzar al llarg del curs acadèmic a la secretaria del centre corresponent, amb el benentès que el procediment de matrícula s’efecturà dins els calendaris previstos pel curs seguent a la presentació de la sol·licitud.

Accés per a estudiants visitants

 • Presentació de sol·licituds: del 3 al 14 de setembre de 2018.
 • Excepcionalment s’admetran sol·licituds de matrícula d’estudiants visitants per cursar assignatures o mòduls del segon semestre fins a 1 setmana després d’acabar el període de modificació de matrícula del segon semestre

Matrícula

Estudiants de nou accés assignats per preinscripció universitària

 • En primera preferència: del 13 al 18 de juliol de 2018
 • Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva: 18 de juliol de 2018
 • De segona assignació (en qualsevol preferència): del 26 al 27 de juliol de 2018
 • Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació: 6 i 7 de setembre de 2018
 • De segona reassignació de juny: 14 de setembre de 2018
 • De tercera reassignació de juny: 20 de setembre de 2018
 • En convocatòria de setembre: 27 de setembre de 2018
 • En matrícula d’octubre: 9 d’octubre de 2018

(L’automatrícula està operativa de dilluns a divendres de 08:00h a 01:00h)

Estudiants de cursos anteriors

 • Estudiants amb totes les actes de qualificació tancades (llevat de les corresponents a pràctiques externes) a la convocatòria de juny: del 5 al 23 de juliol de 2018 (automatrícula).
 • Estudiants amb qualificacions a la convocatòria de setembre, sempre que les actes estiguin tancades: del 12 al 19 de setembre.
 • Estudiants que han de modificar la matrícula perquè s’han anul·lat assignatures optatives: del 4 al 10 de setembre de 2018 (presencialment).
 • Període especial, per qualsevol mena de problema (actes no tancades, problemes personals dels estudiants, etc.): de l’1 al 2 d’octubre de 2018 (presencialment).

Els centres docents podran establir calendaris específics de matrícula dels TFG i de les assignatures de pràctiques externes.

(L’automatrícula està operativa de dilluns a divendres de 08:00h a 01:00h)

Anul·lació i ampliació de matrícula i anul·lació de convocatòria

 • Període d’anul·lació de matrícula global: fins al 19 de novembre de 2018
 • El període per ampliació de matrícula per assignatures de 2n semestre, i el termini d’anul·lació de convocatòries tant per a assignatures de primer semestre, com per a assignatures de segon semestre i anuals (en cap cas es podrà anul·lar la convocatòria d’una assignatura ja qualificada) els definiran cada centre docent.

Incorporació de crèdits de reconeixement acadèmic

Els crèdits de reconeixement acadèmic s’acrediten electrònicament i en conseqüència els estudiants podran sol·licitar-ne la incorporació a l’expedient durant tot l’any.

Acreditació de tercera llengua

L’acreditació de la superació d’una llengua que emeti el Servei de Llengües Modernes de la UdG es farà electrònicament sense haver de sotmetre’s a cap període.

Els estudiants podran aportar les acreditacions d’una llengua a les Secretaries Acadèmiques del centre al llarg del curs acadèmic.

Inici i finalització de l'activitat acadèmica

Aquestes dates determinen els límits entre els quals s’ha de desenvolupar l’activitat lectiva del període (incloent-hi proves d’avaluació de la mena que siguin).

 • Inici de curs: 12 de setembre de 2018
 • Final de curs: 11 de setembre de 2019

Convocatòries extraordinàries d'exàmens

Sol·licitud d’avançament de convocatòries per finalització d’estudis i de convocatòries amb tribunal, d’acord amb la normativa

 • Primer semestre: del 19 al 23 de novembre de 2018
 • Segon semestre: del 2 al 8 de maig de 2019

Sol·licitud de convocatòria de gràcia

Els estudiants que hagin exhaurit totes les convocatòries de qualificació sense haver superat alguna assignatura o mòdul, de cursos anteriors, podran demanar, d’acord amb el que estableix l’article 3 de la normativa de permanència, abans de matricular-se, una quarta i darrera convocatòria de gràcia. La sol·licitud s’haurà de presentar en el Centre Docent abans del 15 de setembre de 2018.

La matrícula del curs s’haurà d’efectuar una vegada resolta la sol·licitud de la convocatòria de gràcia i sempre dins els períodes establerts en l’apartat 1.3.2 d’aquest calendari.

Vacances i dies no lectius

Dies festius i períodes no lectius (no s’impartiran classes ni es realitzaran exàmens):

 • 11 de setembre de 2018: Diada Nacional de Catalunya
 • 12 d’octubre de 2018: El Pilar (festa estatal)
 • 29 d’octubre de 2018: Sant Narcís (festa local)
 • 1 de novembre de 2018: Tots Sants (festa estatal)
 • 2 de novembre de 2018: Pont
 • 6 de desembre de 2018: Dia de la Constitució (festa estatal)
 • 8 de desembre de 2018: Dia de la Immaculada (festa estatal)
 • Nadal: del 24 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019 (ambdós inclosos)
 • Setmana Santa: del 15 d’abril al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)
 • Festa Major de la UdG: 12 d’abril de 2019
 • 1 de maig de 2019: Dia del Treball (festa estatal)
 • 24 de juny de 2019: Sant Joan (festa autonòmica)
 • De l’1 de juliol al 31 de juliol de 2019: període hàbil sense activitats formatives
 • De l’1 d’agost al 31 d’agost de 2019: període no lectiu

Nota: les festivitats per al 2019 s’ofereixen a títol indicatiu i resten pendents de confirmar fins a la seva aprovació per part dels organismes competents.