Escuela Politécnica Superior

Calidad

La mejora continua

El proceso de acreditación

Todas las titulaciones universitarias oficiales tienen que pasar por el proceso de acreditación antes de los seis años a contar desde su verificación inicial (o última acreditación), en el caso de los grados y doctorados, y antes de los cuatro años, en el caso de los másteres.

El procesos de acreditación han finalizar con éxito por todas las titulaciones que se han evaluado. Tres titulaciones: El Grado en Ingeniería Informática y el Máster Universitario en Mecánica de Materiales y Estructuras y el Máster en Biotecnología Alimentaria han alcanzado la acreditación de excelencia.

La verificación, el seguimiento, la modificación y la acreditación de titulaciones oficiales se realiza de acuerdo con el  marco VSMA (AQU2016 ). 

Para cada proceso se crea un Comité de Acreditación Interna (CAI) coordinado por el responsable de calidad de centro.

2017-2018: Proceso de acreditación de las titulaciones Máster en Arquitectura, Máster en Ingeniería Informática,
Máster's in Business Innovation and Technology Management y Máster Smart Healthcare. Se constituye el Comité de Acreditación Interno 2017 (CAI2017), la visita del Comité Externo de Acreditación está prevista el 12 y 13 de febrero del 2018.

2016: Proceso de acreditación se abre para las titulaciones de Master de Ingeniería Industrial, Máster en Biotecnología Alimentaria y Máster en Ciudades Inteligentes (Smart Cities) y la visita del Comité Externo de Acreditación se realizó 13 de diciembre de 2016.

El procés de seguiment

El sistema de seguiment és l’eina de gestió que ha de permetre el procés de millora contínua i que culmina amb la validació externa dels resultats. El procés es centra en la comparació entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament ordinari, ha d’identificar si es produeixen desviacions, avaluar-les i proposar accions de millora per corregir-les. El responsable de qualitat de centre coordina i dóna suport al procés.

L’informe de seguiment es construeix anualment mitjançant l’anàlisi de les dades del curs anterior, l’evolució dels indicadors i el seguiment de les accions de millora programades per a cada un dels estudis. Aquest seguiment es consolida a nivell de centre en un únic document que elabora i aprova la comissió de qualitat, s’informa a la comissió de govern de la Politècnica i s’aprova a la Junta d’escola. Finalment el document s’envia a l’AQU.

Els informes de seguiment poden ser consultats en aquest enllaç . Els Objectius i accions de millora (30/03/17) 

PROGRAMA FOMENT INNOVACIÓ DOCENT I MILLORA QUALITAT EN LA DOCÈNCIA (novetat 2017- tancat)

El Programa de foment de la innovació docent i de la millora de la qualitat de la docència 2017-2018.  Enllaç del programa model de sol·licitud   .

Propostes de treball pel subprograma 2: Desenvolupament i potenciació dels projectes estratègics singulars dels centres docents

Subprograma 2. Resolució 16 de juny 2017  .

Subprograma 3. Resolució 18 de juliol 2017 .

Seguiment EPS 2017: Enllaç formulari (termini tancat)

La Comissió de Qualitat de la Politècnica

Aquesta comissió és l’òrgan responsable dels processos de qualitat relatius a les titulacions oficials de l'Escola Politècnica Superior. Així, la CQC ha de vetllar per la qualitat en el plantejament i desplegament dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis de grau i de màster impartits en el centre, així com també dels processos del SGIQ (Sistema de Gestió Intern de la Qualitat) a nivell de centre docent.

La  Comissió de Qualitat de la Politècnica té la composició següent:
 

a) Director de l’Escola, que la presideix,
b) La persona responsable dels processos de qualitat del centre (RespQ)
c) Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de grau del centre docent,
d) Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de màster adscrits al centre docent,
e) Un/a professor/a de cada departament la docència majoritària del qual sigui en els estudis del centre,
f) 3 estudiants de grau i 1 estudiant de màster dels estudis impartits al centre escollit pel Consell d’Estudiants i designat pel degà/degana o director/directora,
g) 1 representant del PAS, les funcions del qual tinguin relació amb l’organització i la gestió de la docència del centre,
h) Fins a un màxim de 3 representants d’organitzacions externes relacionades amb els estudis de grau i de màster del centre docent, a proposta del degà o director del centre docent,
i) L’administrador de l’àrea d’estudis, que farà les funcions de secretari.
j) Un membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació)

Agenda Qualitat Escola Politècnica 2017-2018 (actualitzat 10 gener 2018)