Legislació

NORMATIVA ESTATAL

 • Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación - BOE 302 de 18/12/2015
 • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público - BOE 261 de 31/10/2015
 • Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo - BOE 255 de 24/10/2015
 • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores - BOE 255 de 24/10/2015
 • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público - BOE 236 de 02/10/2015
 • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas - BOE 236 de 02/10/2015
 • Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos - BOE 224 de 18/09/2015
 • Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía - BOE 219 de 12/09/2015 
 • ACREDITACIÓN NACIONAL. REAL DECRETO 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007 - BOE 144 de 17/06/2015
 • Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo - BOE 96 de 21/04/2012
 • LEY 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación - BOE 131 de 02/06/2011
 • REAL DECRETO 989/2008, de 13 de junio, por el que se regula la contratación excepcional de profesores colaboradores - BOE 158 de 01/07/2008
 • ACCESO. REAL DECRETO 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios - BOE 241 DE 08/10/2007
 • ACREDITACIÓN NACIONAL. REAL DECRETO 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios - BOE 241 de 08/10/2007
 • LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades - BOE 89 de 13/04/2007
 • LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres - BOE 71 de 23/03/2007
 • LEY ORGÁNICA 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades - BOE 307 de 24/12/2001
 • MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

NORMATIVA AUTONÒMICA

 • Modificació article 50: RESOLUCIÓ TRE/2425/2010, de 16 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió negociadora sobre modificacions en el text articulat del Conveni col·lectiu de treball del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, per al període de 10.10.2006 a 31.12.2009 (codi de conveni núm. 7902500) - DOGC 5674 de 20/07/2010 - RESOLUCIÓ: TRE/309/2006, de 21 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes per al període del 10.10.2006 al 31.12.2009 (codi de conveni núm.7902502) -  DOGC 4821 de 14/02/2007
 • DECRET 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat - DOGC 6139 de 31/05/2012 
 • ARTICLE 24 modificat per l'art.97 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics - DOGC 6094 de 23/03/2012
 • RESOLUCIÓ: IUE/3745/2010, de 18 de novembre, per a la qual s’adopten mesures en el marc del Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya - DOGC 5763 de 25/11/2010
 • DECRET 128/2010, de 14 de setembre, sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya - DOGC 5716 de 16/09/2010
 • DECRET 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya - DOGC  4748 de 26/10/2006
 • DECRET 404/2006, de 24 d’octubre, pel qual es regulen les funcions del professorat contractat per les universitats públiques del sistema universitari de Catalunya - DOGC 4748 de 26/10/2006
 • LLEI 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya - DOGC 4675 de 13/07/2006
 • LLEI 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya - DOGC 3826 de 20/02/2003

NORMATIVA UNIVERSITÀRIA

 • NORMATIVA reguladora de l'acreditació del requisit de desvinculació acadèmica en les convocatòries de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i del mèrit preferent de desvinculació acadèmica en les convocatòries de professorat lector - BOU 2/2019 de 17/05/2019
 • Aprovació de la modificació de l’annex 1 contingut a l’acord del consell de govern de 14 de juny de 2018 sobre planificació de contracció de professorat - CG 3/2018 de 14/06/2018
 • DIRECTRIUS de planificació dels concursos de professorat agregat de les places ocupades en règim d’interinatge - CG 7/2018 de 24/10/2018       
 • ACORD de derogació del Reglament per a la sol·licitud de beques BRGR (becaris finançats per grups de recerca) i aprovació de les bases generals reguladores dels ajuts destinats a Investigadors en Formació finançats pels grups de Recerca de la Universitat de Girona (IFGR) - CG 6/2018 de 04/10/2018
 • REGLAMENT del professorat emèrit de la UdG - CG 4/2018 de 31/05/2018
 • REGLAMENT per a la selecció del professorat contractat permanent i temporal a la UdG. Versió amb modificacions posteriors incloses -  CG 5/06 de 25/05/2006) Annex al reglament  - modificació - CG 2/11 de 24/02/2011  - modificació - CG 3/2016 de 12/05/2016  - modificació - CG 4/2016 de 30/06/2016 - modificació - CG 5/2017 de 29/06/2017
 • PLA MARC de formació del Personal Docent i Investigador de la Universitat de Girona 2017-2021 - BOU 6/2016 de 12/01/2017
 • ACORD pel Programa per al desenvolupament de la carrera professional del personal investigador doctor amb acreditada capacitat investigadora - BOU 2/2015 de 23/04/2015  Renovació del “Programa per al desenvolupament de la carrera professional del personal investigador doctor amb acreditada capacitat investigadora" - BOU 6/2016 de 12/01/2017
 • NORMATIVA per a la selecció del personal dins el programa per al desenvolupament de la carrera professional del personal investigador doctor amb acreditada capacitat investigadora - CG 3/2016 de 12/05/2016
 • DIRECTRIUS de planificació de la contractació de professorat - CG 3/2016 de 12/05/2016
 • ACORD sobre la dedicació acadèmica del professorat a temps complet a la UdG - BOU 5/12 del 11/06/2012 Modificació de l'acord del Consell de Govern sobre la dedicació acadèmica del professorat a temps complet de la UdG, en allò relatiu als efectes dels reconeixement dels sexennis de recerca CG 2/2016 de 31/03/2016
 • Modificació del barem de puntuació a aplicar als diversos càrrecs i encàrrecs de gestió en les convocatòries públiques que realitzi la Universitat de Girona per a l'assignació de les retribucions addicionals per mèrits de gestió del seu personal docent i investigador funcionari i contractat - CG 2/2016 de 31/03/2016
 • NORMATIVA reguladora del procediment d’avaluació interna per a la transformació a permanents dels contractes de professors col·laboradors temporal - BOU 3/2015 de 29/06/2015
 • NORMATIVA de reconeixement de la dedicació a càrrecs i tasques de gestió acadèmica mitjançant reducció de la docència - BOU 2/2015 de 23/04/2015 Acord sobre modificació de l’art.2 de la Normativa de reconeixement de la dedicació a càrrecs i tasques de gestió mitjançant reducció de la docència CG 1/2019 de 07/02/2019
 • REGLAMENT de concessió de bestretes al personal de la Universitat de Girona (Modificació) - BOU 8/2014 de 19/12/2014
 • REGLAMENT de les Càtedres de la Universitat de Girona - CG 4/2014 de 29/05/2014
 • REGLAMENT de Règim Electoral de la Universitat de Girona (modificació) - CG 4/2014 de 29/05/2014
 • NORMATIVA de canvi d’adscripció àrea de coneixement - CG 3/13 de 25/04/2013
 • NORMATIVA de col•laboradors i col•laboradores de docència i recerca - eBOU 484
 • ACORD sobre la suspensió cautelar del pla de prejubilació del PDI funcionari a la UdG - CG 6/12 de 26/07/2012 
 • CONDICIONS del nous contractes previstos en la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació - CG 5/12 de 27/06/2012
 • ACORD sobre la dedicació acadèmica del professorat a temps complet a la UdG - BOU 5/12 del 11/06/2012
 • NORMATIVA sobre l'acreditació del coneixement lingüístic en els processos d'accés i selecció del personal docent i investigador UdG -  CG 6/11 de 28/07/2011
 • ESTATUTS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la UdG i es disposa la publicació del seu text íntegre - DOGC 5897 de 09/06/2011 
 • NORMATIVA de contractació per obra o servei a càrrec de projectes de recerca i transferència i contractes o convenis - CG 9/10 de 25/11/2010
 • NORMATIVA sobre el programa de sabàtics per al professorat de la UdG - CG 4/10 de 29/04/2010
 • REGLAMENT per a la selecció del professorat dels cossos docents de la UdG. Per acreditats i habilitats - CG 4/09 de 30/04/2009
 • ACORD pel qual es crea i es regula la figura d'Investigador Actiu de la UdG -CG 2/09 de 02/03/2009
 • NORMATIVA llicències per estudis (modificació) - CG 5/08 de 05/06/2008
 • ÀREES afins establertes per AQU