Conoce la UdG > Gobierno > Comisiones > Descripción
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Conoce la UdG

Comissió Assessora de Cooperació i Solidaritat


Competències de la Comissió Assessora de Cooperació i Solidaritat:
a) Definir la política d’actuacions de la UdG en el àmbits de la cooperació i la solidaritat.
b) Definir els territoris, àmbits d’actuació i tipologies d’actuacions a portar a terme en matèria de cooperació i solidaritat.
c) Vetllar per l’obtenció dels recursos econòmics necessaris per a la realització de les activitats i conèixer els ingressos i les despeses que la UdG destini anualment a aquest concepte.
d) Debatre i consensuar els criteris i resoldre les convocatòries d’ajuts a projectes en l’àmbit de la cooperació i la solidaritat.
e) Vetllar per la coherència i l’eficàcia de les accions realitzades i conèixer el seguiment i l’avaluació dels projectes i activitats finançats.
f) Impulsar la signatura de convenis de col·laboració amb altres entitats i institucions en matèria de cooperació i solidaritat.
g) Crear, quan ho consideri oportú, comitès tècnics per a l’avaluació i l'assessorament de projectes. D’aquests comitès en podran formar part tant personal de la comunitat universitària com experts externs a la UdG.