Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Escuela Politécnica Superior

Másteres universitarios

Contacta

 LOGO EPS WEB

Escola Politècnica Superior
C/ Mª Aurèlia Capmany, 61

Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel. +34 972 418 400
Fax. +34 972 418 399

dir.politecnica@udg.edu


Como llegar a la EPS

N: 41º 57' 52.66''

E: 2º 49' 45.19''


Síguenos en:

  facebook

Nous Màsters (curs 14/15)


Màster en Enginyeria Informàtica

Per què cursar el Màster?

És el màster que habilita per a l’exercici de la professió d’enginyer informàtic. Té com a objectiu fonamental desenvolupar les capacitats següents:

 • Projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'Enginyeria Informàtica.
 • Direcció d'obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • Dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Modelització matemàtica, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'Enginyeria en Informàtica.
 • Elaboració, planificació estratègica, adreça, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'Enginyeria en Informàtica seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • Direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica.
 • Posta en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.
 • Aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, sent capaços d'integrar aquests coneixements.
 • Comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'Enginyer en Informàtica.
 • Aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de la Informàtica. 

Em convé saber...

 • Àmbit: Tecnologia
 • Duració: un curs i mig. Consulteu el pla d'estudis detallat per quadrimestres aquí
 • Crèdits: 90 ECTS
 • Calendari: de setembre a juny, de dilluns a divendres de 15 h a 19 h
 • Règim i modalitat: temps complet, presencial
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Nombre màxim de places: 25
 • Preu: Preinscripció: 30 euros. Matrícula: 40,88 euros/crèdit. Més informació

Accés i admissió

 • Graduats en Enginyeria Informàtica
 • Enginyers Tècnics en Informàtica de Gestió o Sistemes (amb complements de formació).
 • Graduats en altres enginyeries, amb la conformitat del Consell de Màster.

Requisits: cal posseir un nivell d’idioma anglès B2.1 o equivalent, i s’exigirà un certificat acreditatiu si no consta a l’expedient


Per a més informació contacteu amb el Coordinador (coordinador.meinf@eps.udg.edu) Màster en Tecnologies Intel·ligents per Sistemes de Salut (Smart Healthcare)

Per què cursar el Màster?

La demanda de TIC en els serveis en salut és una realitat que va constantment en augment. Tanmateix, la inclusió dels avenços tecnològics en els serveis de salut (Healthcare) és encara limitada, no només per qüestions econòmiques (factors importants en l'actualitat), sinó per la capacitat d'adaptació a la dinàmica de la seva gestió introduint criteris d'eficiència i eficàcia. Aquesta gestió té el repte de tractar amb un gran volum i heterogeneïtat de dades provinents de diverses fonts i tipologies: personal clínic (p. ex metges, infermeria) i no clínic (p. ex administrativa, tècnics de manteniment), equipaments (clínics, elèctrics), pacients (planificació, protocols).

L’objectiu del màster és preparar tecnòlegs per a la pròxima revolució basada en l'ús intensiu de dades en el sector de serveis a la salut.

Per assolir els objectius, el màster ofereix un bloc acadèmic interdisciplinari que dotarà als estudiants d’una visió completa dels diferents aspectes implicats en la salut i els serveis a la salut i la seva gestió recolzada per les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), de manera que es pugui accelerar la incorporació dels últims avenços biomèdics en la salut, alhora que proporcionar noves eines per a una optimització dels recursos transformant la informació en coneixement.

El màster ofereix un ventall interdisciplinari de coneixements que doni als enginyers una visió comprensiva dels diferents aspectes implicats en la salut i els serveis a la salut.

El màster neix amb el propòsit de mantenir una forta vinculació amb la realitat professional del sector, apropant els estudiants als actors relacionats amb la salut (empreses de serveis, corporacions hospitalàries, administracions).  Per això s’estableix el Consell Assessor del Màster on un conjunt d’empreses del sector participen de forma activa en la docència del màster. A més, els estudiants podran realitzar les seves pràctiques, amb una durada  d’1 a 3 mesos,  en les empreses del Consell Assessor del Màster.

El directori d'empreses que facilita TIC - Salut (veure aquí - link http://www.ticsalut.cat/innovacio/empreses-tic/ ) són un punt de partida pel mercat laboral dels futurs titulats.  A nivell internacional, volem destacar el gran volum de negoci que representen tant els serveis relacionats amb eHealth com amb mHealth i les seves previsions de creixement. Un bon exemple d'això són la “European Connected Health Alliance” (ECHAlliance) o el “EU -US eHealth Marketplace” que promou, des de la indústria i els proveïdors de serveis en salut, la innovació i adopció d'aquestes tecnologies.

Em convé saber...

 • Àmbit: Tecnologia
 • Duració: un curs
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Calendari: de setembre a juny, tres tardes a la setmana de 16h a 20h
 • Règim i modalitat: presencial
 • Idiomes: Anglès, català i castellà
 • Nombre màxim de places: 25
 • Preu: Preinscripció: 30 euros. Més informació
 • Professorat: Universitat de Girona,  Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (CSIC). (link: http://www.iiia.csic.es/ca)

Accés i admissió

L’ensenyament d’aquest màster és multidisciplinar (informàtica, salut, organització d’empreses), i així ho és el perfil de l’estudiant:

  • Enginyeria (Informàtica, Telecomunicacions, Industrial, Electrònic,...)
  • Medicina i infermeria (amb complements de formació)
  • Administració i Direcció d’Empreses, Economia (amb complements de formació)
  • Matemàtiques i estadística
Reconeixement de crèdits cursats per acreditació d'experiència laboral i professional

  Sortides professionals

  • Sectors econòmics i de serveis demandants del perfil professional:
   • Proveïdors de salut

    · Hospitals

    · Centres d'Atenció Primària

    · Centre d'atenció a la gent gran (residències)

    · Centres de rehabilitació

    · Organitzacions de salut mental

   • Proveïdors de serveis sanitaris

    · Consultories

    · Empreses de gestió sanitària

    · Empreses que desenvolupen, fabriquen i subministren equips sanitaris

    · Empreses farmacèutiques

    · Empreses de biotecnologia

    · Organitzacions educatives

   • Empreses d'assegurances en salut
   • Organitzacions / administracions de sistemes de salut
  • Feines
   • Responsble TIC
   • Responsable R+D
   • Director de projectes TIC
   • Health data scientist
   • Health data analyst
   • Health information system specialist
   • Doctorat

  Accés al doctorat

  El màster Smarthealthcare, amb 60 ECTS, es contempla com la via natural perquè els estudiants de graus amb 240 ECTS puguin completar els 300 ECTS requerits per iniciar un doctorat. El màster Smarthealthcare s'insereix en l'estructura articulada de titulacions de grau, màster i doctorat pròpia de la Universitat de Girona en l'àmbit de coneixement d'enginyeria i arquitectura.

  Per a més informació contacteu amb el Coordinador (coordinador.mshc@eps.udg.edu)

  Segui les darreres novetats a http://smarthealthcare.udg.edu/, @UdGSmartHealth


   


   

   

  Màster en Enginyeria del Disseny de Productes

   

  Per què cursar el Màster?

   

  Aquest Màster està concebut per formar professionals capaços de desenvolupar nous productes , tant des de l'àmbit industrial com des del de l'arquitectura, atenent tant als aspectes formals, econòmics, d'ús, ergonòmics i estètics com als aspectes tecnològics, de manera que en la seva comercialització tinguin un valor afegit que els faci competitius en un mercat internacional.

   

  El Màster proposat suposa un atractiu pels professionals, enginyers i arquitectes, que dins de l'empresa estan treballant en aspectes relacionats amb el disseny, que vulguin ampliar els seus coneixements en el marc d'una formació reglada de postgrau en la qual poden trobar resposta a les seves necessitats.

   

  Em convé saber...

  • Àmbit: Tecnologia
  • Duració: un curs
  • Crèdits: 60 ECTS
  • Calendari: d'octubre a maig de 15h a 19h
  • Règim i modalitat: Temps complet, presencial
  • Idiomes: Anglès, català i castellà
  • Nombre màxim de places: 25

   

  Accés i admissió

   

  No es plantegen requisits específics d'admissió a complir per part dels estudiants. Per accedir a aquest Màster caldrà estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior que facultin al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster tal com estableix l'article 16 en el reial Decret 1393/2007.

   

  A aquest màster tindrà accés preferent els candidats que disposin de formació universitària en enginyeria industrial , tecnologies industrials , mecànica , disseny industrial i arquitectura , per als quals es reservarà un mínim del 50% de les places . Per a estudiants estrangers (de l'EEES amb títol de grau o titulats de sistemes educatius estrangers fora de l'EEES , sense necessitat d'homologació , amb la comprovació prèvia que acreditin un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de grau i que faculten al país expedidor per a l'accés a estudis de Postgrau ) es reservaran un 20 % de les places .

   

  Amb caràcter excepcional, i sempre que l'oferta de places sigui superior a la demanda , el Consell de Màster podrà considerar l'admissió, de manera condicionada , d'aquells estudiants que no compleixin els requisits d'accés però que es prevegi que en el moment d'iniciar-se les activitats puguin complir-los.

  Sortides professionals

  La demanda actual i futura previsible de titulats i titulades amb un perfil professional especialitzat en disseny es manifesta en àmbits ben diversos, tant en el sector industrial com en el sector de l’arquitectura. En el sector privat, la demanda de especialistes en innovació, creativitat i gestió de projectes de disseny és evident. La titulació de Màster en enginyeria del disseny també representa un benefici per als Enginyers i Arquitectes, que han de tenir coneixements avançats sobre el valor afegit i la diferenciació que pot donar el disseny. 

  Les competències obtingudes amb el títol de Màster en Enginyeria de Disseny donen la possibilitat d'accedir al mercat laboral en diferents ocupacions:

  • Disseny de productes industrials
  • Disseny d'espais públics
  • Gestió de projectes
  • Gestió de la innovació
  • Gestió de la creativitat

  Els estudis de Màster en Enginyeria del Disseny condueixen a l'obtenció d'una titulació que ofereix possibilitats d'inserció en el món laboral, des de l'àmbit del disseny de productes industrials i la gestió, fins al disseny d'espais arquitectònics.

  • Dissenyadors especialitzats en àmbits amb alt valor afegit, com l’automoció, medicina, electrodomèstic, electrònica, mobiliari, joguina, etc.
  • Enginyers de producte i Arquitectes, especialitzats en creativitat i innovació, capaços d’afegir valor als projectes ens els que s’involucrin.
  • Gestors de projectes i de la innovació, amb una clara dedicació al producte industrial i als espais arquitectònics.
  • Empresari/empresària, executiu/iva d'empresa i tècnic/a de projectes amb interessos vinculats al la innovació.
  • Investigador/a en l'àmbit de la innovació, la creativitat i el disseny de productes i espais mitjançant l'ús de les noves tecnologies per a la recollida de dades, l'anàlisi, etc., amb coneixement dels models teòrics sobre els quals es poden sostenir els resultats obtinguts.
  • Especialista i professor/a que treballen en àrees de coneixement relacionades amb l'àmbit del disseny, aplicat a l’enginyeria i la arquitectura.

  Accés al doctorat

  La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

  Per a més informació contacteu amb el Coordinador (coordinador.med@eps.udg.edu