UdG Qualitat > Marc VSMA > Verificació de títols
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

UdG Qualitat

Verificació de títols

La posada en funcionament de l’EEES ha comportat un augment significatiu de l’autonomia universitària per a la formulació dels nous ensenyaments universitaris. En aquest sentit, tal i com estableixen el RD 1393/2007 i la seva posterior modificació al RD 861/2010, son les pròpies universitats les que han de crear i proposar els ensenyaments i títols a impartir i expedir, sense estar subjectes a l’existència d’un catàleg previ.

La contraprestació a aquest augment de l’autonomia universitària queda recollit en el fet que les propostes de nous ensenyaments s’han de sotmetre a un procés d’avaluació ex-ante, anomenat verificació, per part d’una agència de qualitat. A Catalunya les propostes de nous ensenyaments oficials s'han d'elaborar seguint les Guies d’AQU Catalunya, dissenyades per tal de facilitar als responsables universitaris l’elaboració de la memòria del títol i facilitar-ne la revisió interna per part de la mateixa institució. A la UdG aquesta memòria és elaborada per la unitat promotora de l’estudi, un cop obtingut l’autorització del Vicerectorat de Política Acadèmica i ha de passar posteriorment per l’aprovació de diferents òrgans de govern fins a la seva aprovació última pel Consell de Govern.

Un cop aquest circuit finalitza, s’envia la memòria a AQU Catalunya que és la responsable d’emetre l’informe d'avaluació per a la verificació. Aquest informe vinculant s’envia al Consejo de Universidades, que és l’òrgan responsable de la verificació d’aquell títol previ a l’autorització per a la seva implantació per part de la Generalitat de Catalunya.

Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat ha d'autoritzar la seva implantació, d'acord amb els criteris de programació que estableixi i la disponibilitat de finançament. Finalment, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

A dia d’avui, tots els títols que està impartint la Universitat de Girona  han estat verificats favorablement, garantint-ne la seva qualitat.