UdG Qualitat > Comissions de Qualitat
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

UdG Qualitat

Comissions de Qualitat

Membres

Comissió de Qualitat de la UdG (CQ)

El 29 d'abril de 2010 es va crear la comissió de qualitat i se n'acordà el seu reglament d'organització i funcionament .

La Comissió de Qualitat és l’òrgan que vetllarà pel correcte desenvolupament dels processos de planificació, seguiment, avaluació i millora de la Universitat de Girona, actuant, entre d’altres, en els àmbits següents:

 1. Definició, assessorament, posada en pràctica, actualització i seguiment de la política de qualitat de la Universitat de Girona, i dels processos implicats, exceptuant, per la seva naturalesa, les funcions pròpies assignades a la Comissió d’Avaluació Universitària (CAU).
 2. Avaluació, verificació i acreditació dels processos on es requereixi.
 3. Seguiment i avaluació de la planificació estratègica de les unitats estructurals i de la seva activitat ordinària, alineada amb la política de qualitat de la Universitat.

Els seus membres són:

 • Pepus Daunis i Estadella, vicerector de Qualitat i Transparència i president de la Comissió de Qualitat
 • Pilar del Acebo, Membre del GPA i secretària de la Comissió de Qualitat
 • Rosa Núria Aleixandre, Presidenta del Consell Social
 • Carme Bertran, Degana de la Facultat d'Infermeria
 • Laia Gil, Representant dels estudiants
 • Gerusa Giménez, Directora del Departament d'OGEDP
 • Josep Mª Gómez Pallarès, Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació
 • Nela Hidalgo, Representant del PDI
 • Anna Massaguer, Representant del PDI
 • Xavier Pla, Director del Departament de Filologia i Comunicació
 • Imma Ribas, Representant del PAS
 • Marcel Swart, Director de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi
 • Lluís Vidal, Representant dels estudiants
 • Montserrat Vilà,  Degana de la Facultat d'Educació i Psicologia

Comissió de Qualitat del Centre (CQC)

El Consell de Govern de la UdG va aprovar, el 28 de maig de 2015, el Reglament d’organització i funcionament de l’estructura responsable del Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels estudis de la Universitat de Girona . Aquest reglament fixa la creació, composició i funcions de les Comissió de Qualitat de Centre Docent (CQC). Aquesta comissió és l’òrgan responsable dels processos de qualitat relatius a les titulacions oficials de cada centre docent. Així, la CQC haurà de vetllar per la qualitat en el plantejament i desplegament dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis de grau i de màster impartits en el centre, així com també dels processos del SGIQ a nivell de centre docent.

Les Comissions de Qualitat dels Centres tindran la composició següent:

 1. Degà/ana de la Facultat o director/a de l’Escola, que la presideix,
 2. La persona responsable dels processos de qualitat del centre (RespQ), que serà proposat i nomenat pel degà/-ana o director/a,
 3. Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de grau del centre docent,
 4. Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de màster adscrits al centre docent,
 5. Un/a professor/a de cada departament la docència majoritària del qual sigui en els estudis del centre,
 6. 3 estudiants de grau i 1 estudiant de màster dels estudis impartits al centre escollit pel Consell d’Estudiants i designat pel degà/ana o director/directora,
 7. 1 representant del PAS, les funcions del qual tinguin relació amb l’organització i la gestió de la docència del centre,
 8. Fins a un màxim de 3 representants d’organitzacions externes relacionades amb els estudis de grau i de màster del centre docent, a proposta del degà o director del centre docent,
 9. L’administrador/a de l’àrea d’estudis, que farà les funcions de secretari.
 10. Un membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació) proposat pel Cap del Gabinet i nomenat pel degà/-ana o director/a assistirà a les reunions amb veu però sense vot.

Els seus membres són: