UdG Qualitat > Avaluació i resultats > Professorat
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

UdG Qualitat

Professorat

Avaluació i resultats

Introducció

És fonamental per a la UdG, com en tot sistema intern de gestió de la qualitat , establir els mecanismes que permetin avaluar la qualitat dels nostres serveis a la societat, d’entre els que destaca especialment la docència universitària.

En aquest sentit, i tal i com estableix l'article 19.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC)  la docència universitària ha de ser objecte d’avaluació i les universitats, conjuntament amb AQU Catalunya, han de desenvolupar metodologies i programes d’avaluació de la docència en les seves diverses modalitats.

Per altra part, l’article 72 de la LUC  assenyala que el Govern de la Generalitat pot establir, per al personal docent i investigador funcionari i contractat, retribucions addicionals per mèrits docents, investigadors i de gestió.

Per tot això, AQU Catalunya va acordar, el 22 de juny de 2007, l’aprovació de la Guia per al disseny i la implantació d’un model institucional d’avaluació docent del professorat a les universitats públiques catalanes (2a edició)  , a la qual s’havien d’ajustar les propostes que presentessin les universitats.

Seguint els anteriors criteris la UdG va presentar una nova proposta de manual d’avaluació docent, atès que ja disposava de models previs, que va ser sotmesa a un procés de verificació. Posteriorment, i un cop finalitzada la convocatòria 2008, portada a terme amb aquest nou manual, es va sotmetre al procés de certificació que va portar a terme AQU Catalunya mitjançant l’anàlisi de la documentació i una visita in situ realitzada durant el mes de gener de 2009. El resultat va ser positiu per la qual cosa la UdG va obtenir la certificació del Manual i el procediment relacionat per als següents 5 anys (Resolució IUE/865/2009, de 23 de març ).

Aquest Manual es va reacreditar l'any 2014 (Resolució ECO/2574/2014, de 17 de novembre), amb una vigència fins a 31 de desembre de 2019.

Per a qualsevol aclariment que necessiteu podeu posar-vos en contacte amb el Gabinet de Planificació i Avaluació  a través del correu electrònic o al número de telèfon següent: 972 41 8808.

Resultats

Els resultats de cada convocatòria es poden veure a la taula següent: 

 

Professors que poden demanar el tram

Professors avaluats

Professors amb resultat favorable

2007 146 101 99
2008 128 100 99
2009 172 137 137
2010 145 99 99
2011 129 103 101
2012 147 107 107
2013 136 111 108
2014 163  136   131 
2015 151  122  118
2016  129  106   103 
2017  137   114  114
2018 139 114 110
2019 153 129 125

FAQ - PREGUNTES FREQÜENTS

Avaluació i resultats

No. Únicament heu de:

  • Comprovar les dades que us donem sobre la vostra docència.
  • Omplir els apartats referents a materials docents, activitats de formació, activitats d'innovació i activitats relacionades amb la docència i la gestió.
  • Fer la vostra reflexió sobre les 4 dimensions de l'avaluació.

És convenient que abans de començar a omplir la documentació conegueu el Manual d’avaluació del professorat i llegiu les Instruccions per al professor.

Podeu tornar a presentar-vos a la convocatòria següent. Podreu presentar un altre període que inclogui fins a 4 anys del període ja avaluat.

La docència anterior que inclogui un quinquenni finalitzat abans del 31-12-2002 està reconeguda en trams automàtics. Ho podeu comprovar a la vostra nòmina. Si no és així, poseu-vos en contacte amb nosaltres i ho estudiarem.

L’avaluació es sol·licita per períodes de 5 anys d’activitat docent. Per al còmput dels 5 anys d’activitat docent, els períodes de docència prestats a temps parcial comptabilitzaran un 50% de la durada del període.

Només es podran presentar sol·licituds d’avaluació de períodes que finalitzin o hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de l’any de la publicació al DOGC de la resolució d’AQU, i sempre que la data d’accés de la persona en la categoria que dóna dret a sol·licitar el complement addicional s’hagi produït abans d’aquesta data.

En la convocatòria actual s’avaluaran els mèrits docents individuals meritats fins a 31 de desembre de 2012.

Segons el Decret 405/2006 , de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions del personal docent i investigador  funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes. En resum, això, és: 

  • El personal docent i investigador funcionari de carrera integrat en algun dels cossos docents universitaris (CU, TU, CEU i TEU).
  • El personal docent i investigador contractat de les següents categories: catedràtic, professorat agregat, professorat col·laborador permanent i professorat lector.
  • El règim de dedicació ha de ser a temps complet.

Aquesta avaluació té caràcter voluntari i afecta a tots els professors dels centres integrats de la UdG.

Tots aquells professors que puguin ser avaluats en cada convocatòria rebran un missatge del Gabinet de Planificació i Avaluació informant-los d'aquest fet i del procediment a seguir.

Segons el decret 405/2006

4. Els complements addicionals per mèrits de docència i de recerca produiran efectes econòmics des de l’1 de gener de l’any següent al de la publicació al DOGC de la resolució d’instruccions per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, sempre i quan, havent presentat la sol·licitud en els terminis establerts, hagin estat concedits.

En relació amb els professors que tenen docència universitària anterior a la seva entrada a la UdG la CAU va acordar que:

També poden presentar-se a l'avaluació docent, en igualtat de condicions, els professors de la UdG que, durant la totalitat o part del període sotmès a avaluació, han estat contractats per altres institucions universitàries. En qualsevol cas, el professor ha d'aportar la integritat de les dades necessàries per a efectuar les valoracions contemplades al Manual d'Avaluació Docent.

Això no obstant, quan el professor, durant el període sotmès a avaluació, ha impartit docència a la Universitat de Girona un mínim de dos cursos acadèmics i de 24 crèdits, podrà sol·licitar l'extrapolació a tot el període avaluat de les dades i valoracions originàries de la UdG pel que fa al disseny de l'assignatura, al rendiment i a les enquestes de docència."

Si us trobeu en aquesta situació, poseu-vos en contacte amb el GPA , per determinar la possibilitat d'avaluació i el període avaluable