Open Government and Transparency Portal

Organisation

Institution

University of Girona’s Structure

Under its very Articles of Association, the University of Girona is made up of faculties, schools, departments, university research institutes, professorships, university services and affiliated centres and by any other units it decides to create when exercising its organisational independence.

Structure of the UdG (article 8 of the Articles of Association of the UdG): Faculties and Schools, Departments. University Research Institutes, Chairs, Affiliated Centres, University Services.

Estructura administrativa

Dins d'aquesta estructura, s'especifica que la UdG organitzarà, dins de les seves disponibilitats pressupostàries, els serveis necessaris de suport a les activitats docents, de recerca, d’orientació educativa i professional, culturals, d’esports i d’atenció a la comunitat universitària.

Aquests serveis universitaris podran ser prestats i gestionats per la Universitat o per altres persones o entitats, en virtut de convenis, concessions o contractes aprovats pel Consell de Govern.

Accedir als diferents serveis de la Universitat de Girona

Per conèixer l'estructura de la Universitat de Girona podeu consultar el següent organigrama (elaborat a partir de la RLT del Personal d'Administració i Serveis):