Internacional > Beques/Grants/Becas > MOBINT
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Internacional

MOBINT-MIF 2019-20

Ajuts convocats i gestionats per l'Agència de gestió d'ajuts universitaris i de recerca (AGAUR)

Ajuts MOBINT-MIF Agència de gestió d'ajuts universitaris i de recerca (AGAUR) Generalitat de Catalunya

Convocatòria dels Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic i a la mobilitat de l'estudiantat en el marc del Programa de millora i innovació en la formació de mestres de les universitats catalanes (MOBINT - MIF 2019).

Objecte

L'objecte de la convocatòria és concedir ajuts a l'estudiantat de les universitats catalanes que hagi estat seleccionat per a una estada acadèmica de mobilitat, a fi de contribuir al finançament de les despeses que comporta estudiar en altres països.

Persones beneficiàries

Estudiants de les universitats catalanes amb estades internacionals i amb reconeixement acadèmic, per al curs 2019-2020.

Modalitats A i B: Estudis adreçats a l’obtenció d’un títol oficial de grau o màster universitari segons el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya . Més informació 

Modalitat C: Estudis següents dels grups pilot reconeguts pel Programa de millora i innovació en la formació de mestres:

  • Doble titulació d’Educació Infantil i Educació Primària a la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
  • Grau en Educació Primària en anglès a la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Grau en Educació Primària, modalitat alternança, a la Universitat de Lleida.
  • Grau en Educació Primària, modalitat bilingüe, a la Universitat de Lleida.

Requisits

a) Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de l’estudiantat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i, per tant, es requereix que l’estudiantat més gran de 18 anys estigui en situació de residència.

b) Haver formalitzat la matrícula en una universitat del sistema universitari de Catalunya en el curs acadèmic 2018-2019 i estar matriculat o matriculada d’algun crèdit. Aquesta situació s’ha de mantenir mentre duri l’ajut.

c) Estar matriculat o matriculada d’algun crèdit en una universitat del sistema universitari de Catalunya, en el curs acadèmic 2019-2020, en algun dels estudis següents:

Modalitats A i B: Estudis adreçats a l’obtenció d’un títol oficial de grau o màster universitari segons el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Més informació

Modalitat C: Estudis següents dels grups pilot reconeguts pel Programa de millora i innovació en la formació de mestres:

  • Doble titulació d’Educació Infantil i Educació Primària a la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
  • Grau en Educació Primària en anglès a la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Grau en Educació Primària, modalitat alternança, a la Universitat de Lleida.
  • Grau en Educació Primària, modalitat bilingüe, a la Universitat de Lleida.

Aquesta situació s’ha de mantenir mentre duri l’ajut.

d) Per a totes les modalitats, haver superat, en el moment de presentar la sol·licitud, com a mínim 60 crèdits. Excepcionalment, per als programes de mobilitat obligatòria la data límit per complir i acreditar aquest requisit serà el 16 de setembre de 2019.

e) Per a totes les modalitats, haver estat seleccionat o seleccionada per una universitat del sistema universitari de Catalunya per a una estada en el marc dels programes de mobilitat internacional d’una de les tres modalitats establertes.

f) Per a totes les modalitats, acreditar un nivell B2 (entès com a B2.2 assolit) d’una de les terceres llengües establertes en el sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià).

En el cas que la llengua o les llengües de docència en què s’imparteixen els estudis no coincideixin amb la que l’estudiant ha acreditat, entre les que s’han descrit al paràgraf anterior, a més, l’estudiant ha d’acreditar un nivell B2 d’aquesta llengua de docència, excepte que la llengua de docència sigui una de les oficials de Catalunya.

Per a l’acreditació d’una de les terceres llengües establertes en el sistema educatiu de Catalunya, s’han d’aportar els certificats i els diplomes acreditatius reconeguts per la Resolució EMC/122/2017, de 23 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l’Acord de 24 d’abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres. Més informació

En el cas d’altres llengües no incloses en aquesta resolució, se n’ha d’acreditar el nivell B2 mitjançant els certificats reconeguts per l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES). Més informació

Per a les llengües no incloses a les taules de l’Acord del CIC o de l’ACLES s’admeten els certificats oficials que compleixin els mateixos criteris de qualitat.

g) Per a les modalitats A i B, tenir, com a mínim, una nota mitjana ponderada de 5,70 de l’expedient per als estudis de la branca de coneixement d’enginyeria i arquitectura, i de 6,30 per a la resta de branques de coneixement.

Per als estudis de màster universitari es té en compte, també, per al càlcul de la nota mitjana global, la nota mitjana dels estudis que hi han donat accés. Si en el moment de sol·licitar l’ajut no està incorporada la nota mitjana a l’expedient acadèmic dels estudis de màster, només es tindrà en compte la nota mitjana dels estudis que han donat accés al màster universitari.

Resten exclosos:

a) Per a les modalitats A i B, queden exclosos d’aquestes bases reguladores els estudis de màster no universitari, els cursos de postgrau, els d’extensió universitària, els doctorats i els títols propis; en queden excloses les pràctiques que no tinguin reconeixement acadèmic.

Com a programes de mobilitat en resten exclosos els programes d’Erasmus Mundus (amb finançament) i les pràctiques o les estades fetes un cop finalitzats els estudis i que no tenen reconeixement acadèmic.

b) Per a la modalitat C s’exclouen aquells estudiants que ja tinguin una titulació universitària prèvia o que reuneixin les condicions per a l’expedició del títol.

Només es pot gaudir de l’ajut un cop al llarg dels estudis universitaris.

Ajut

L'import de l'ajut serà de 200€ mensuals fins a un màxim de 1.200€.

Sol·licituds

Els estudiants hauran de fer la sol·licitud d'aquest ajut per via electrònica, accedint a l'apartat "Tràmits"  del web de la Generalitat de Catalunya.

Termini

Des de 24.07.2019 fins al  16.09.2019.