Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2019-2020

Doble Titulació Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials/ Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G08001)

Funcions d'una variable. Equacions diferencials de primer i segon ordre. Mètodes numèrics. Aplicacions a l'enginyeria.

Bbàsica 9 A 1primer semestre

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G08002)

L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i les seves aplicacions a la geometria, als models matricials i a les equacions diferencials.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Fonaments de física 1 (3105G08003)

Mecànica clàssica. Ones. Mecànica de fluids. Termodinàmica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Fonaments de física 2 (3105G08004)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Informàtica (3105G08049)

L'objectiu principal de l'assignatura és donar eines conceptuals d'informàtica i, especialment, de programació a estudiants d'enginyeries no informàtiques. Aprendre a dissenyar software.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Història econòmica (3107G00005)

Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani i s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX. A la segona, s'estudiarà el desenvolupament del capitalisme a Espanya, amb especial atenció a les grans transformacions que tingueren lloc als segles XIX i XX.

Bbàsica 12 C Aanual

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

50%

Bbàsica 6 C 1primer semestre

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

L'assignatura té com a finalitat donar una visió introductòria i integrada de l'empresa i de la creació de valor. Es conceptualitza a l'empresa com un sistema obert, i s'analitzen els subsistemes que la configuren: la direcció de l'empresa i les seves àrees funcionals.

Bbàsica 6 C 2segon semestre

Introducció a l'economia (3107G00012)

90%

Bbàsica 12 C Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de química (3105G08005)

Química inorgànica i orgànica aplicades. Dissolucions. Termoquímica. Equilibri químic. Reaccions en dissolució aquosa (àcid-base, precipitació i redox). Aplicacions industrials i ambientals.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Termodinàmica (3105G08008)

Coneixements de termodinàmica aplicada i de transmissió de calor. Principis bàsics i la seva aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.

OBobligatòria 5 DT 2segon semestre

Fonaments de control (3105G08011)

- Proporcionar una base preliminar sobre el control de processos. - Analitzar els diferents tipus de sistemes de control - Capacitar a l’alumne per l'anàlisi de les característiques d'un sistema de control. - Inttroduir a l'alumne en el disseny de sistemes de control.

OBobligatòria 3 DT 2segon semestre

Fonaments de mecànica (3105G08012)

Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines.

OBobligatòria 6 DT 1primer semestre

Teoria de màquines (3105G08013)

Cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines.

OBobligatòria 5 DT 2segon semestre

Estadística (3105G08047)

Elements i tècniques de probabilitat i estadística aplicades a la descripció, modelatge, control i inferència en l'enginyeria

Bbàsica 6 DT 1primer semestre

Expressió gràfica (3105G08048)

Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador. L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. De la mateixa manera aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.

Bbàsica 9 A 1primer semestre

Fonaments de ciència de materials (3105G08050)

Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Introducció al dret (3107G00008)

100%

Bbàsica 6 A 1primer semestre
C 1primer semestre

Microeconomia (3107G00013)

Teoria del consumidor i la demanda. Teoria de l'empresa i de l'oferta. Anàlisi de mercats de competència perfecta en equilibri parcial. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Macroeconomia (3107G00014)

Conèixer els fonaments de l'anàlisi de les variables econòmiques agregades (un dels grups és en català i l'altre en anglès)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Economia internacional (3107G00015)

Grup A docència en anglès

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
C 2segon semestre

Economia industrial (3107G00016)

Aquest curs repassa els principals temes en el camp de l'organització industrial amb un enfocament formal. Posem l'accent als mercats competitius, oligopólistics i monopolitzats. Ens centrem en l'estructura del mercat, la conducta de l'empresa, i el rendiment econòmic de les indústries. D'especial interès és el comportament estratègic de les empreses en la competència amb preus, quantitats o qualitats. Estudiem la fixació de preus i producció en oligopoli, la dissuasió estratègica d'entrada, les estratègies de localització, diferenciació de productes, publicitat, investigació i desenvolupament. També examinem els efectes de la conducta de les empreses sobre el Benestar general i els efectes de retroalimentació sobre l'estructura del mercat. A causa que el comportament de les empreses afecta directament al benestar d'una nació, la comprensió de l'organització industrial és també important per a l'anàlisi de les polítiques públiques. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.

OBobligatòria 6 C 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Enginyeria de fluids (3105G08007)

Processos fluidomecànics. Mecànica de fluids

OBobligatòria 6 DT 1primer semestre

Teoria de circuits i fonaments d'electrònica (3105G08009)

Fonaments de teoria de circuits i electrònica per resolució i disseny de circuits electrònics.

OBobligatòria 5 DT 1primer semestre

Màquines elèctriques (3105G08010)

Teoria de circuits aplicada a l'anàlisi de sistemes elèctrics trifàsics. Generalitats sobre màquines elèctriques estàtiques i rotatives. Transformadors.

OBobligatòria 3 DT 2segon semestre

Elasticitat i resistència de materials (3105G08014)

Elasticitat i resistència de materials

OBobligatòria 6 DT 1primer semestre

Sistemes fluidomecànics (3105G08019)

Màquines hidràuliques i de fluids. Projectes d'instal·lacions fluidomecàniques

OBobligatòria 5 DT 2segon semestre

Tecnologies de materials (3105G08022)

L'assignatura dóna a conéixer les tècniques que s'utilitzen per donar forma (conformar) els metalls i modificar les seves propietats per mitjà de tractaments tèrmics. Estudiarem també els fonaments de la corrosió dels metalls.

OBobligatòria 5 DT 2segon semestre

Informàtica i comunicacions (3105G08026)

Arquitectura de computadors, micorprocessadors i microcontroladors a la indústria, sistemes operatius, xarxes d'ordinadors i internet

OBobligatòria 4 DT 2segon semestre

Tecnologia de processos (3105G08027)

Anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos industrials continus i discontinus. Balanços de matèria i d'energia. Càlcul d'unitats de procés (bescanviadors de calor, condensadors, assecadors, evaporadors i cristal·litzadors).

OBobligatòria 5 DT 2segon semestre

Ampliació de matemàtiques 1 (3105G08028)

Càlcul en varies variables i càlcul vectorial

OBobligatòria 6 DT 2segon semestre

Sociologia (3107G00006)

Continguts bàsics de la disciplina sociològica i eines de coneixement de l'entorn social

OBobligatòria 6 D 1primer semestre

Introducció a la comptabilitat (3107G00009)

La metodologia docent que ens proposem portar a terme en aquest primer curs de comptabilitat és l’aplicació de l’aprenentatge basat en projectes (ABP), concretament basat en un projecte empresarial que inclou totes les assignatures obligatòries de comptabilitat pel grau d’ ADE, és a dir, l’aplicació d’una metodologia d’aprenentatge i elaboració per part dels estudiants d’un projecte que s’iniciarà en aquest curs i finalitzarà en el quart curs, per tant, avarca la titulació complerta. Es tracta d’un mètode d’aprenentatge basat en el principi d’utilitzar un projecte com a punt de partida per a l’adquisició e integració dels nous coneixements. Aquesta metodologia es tradueix en l’elaboració d’un projecte el més proper possible a una situació real, per a què s’introdueixi en un context empresarial i professional. Aquest treball inclou totes les assignatures obligatòries de comptabilitat per aquest grau, però degut a que pel seu contingut la seva àrea és la de la direcció financera, i també és igualment important per la direcció administrativa, la comercial i la de producció, també s’inclourà en algunes assignatures d’aquestes àrees de coneixement. Aquest mètode docent es basa en el model en el que els estudiants planifiquen, implementen i avaluen un projecte que te aplicació en el món real, més enllà de l’aula de classe. L’assignatura d’introducció a la comptabilitat és el pilar fonamental d’un conjunt d’assignatures obligatòries que s’agrupen dins de l’àrea de la comptabilitat, aquestes són: la comptabilitat financera, la interpretació d’estats financers i la comptabilitat de costos a més de les diferents assignatures optatives que s’oferiran en els cursos següents. En totes aquestes altres assignatures es desenvolupa i s’aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura d’introducció. En aquesta assignatura es pretén que l’estudiant es familiaritzi amb els coneixements comptables bàsics, la seva terminologia pròpia i específica, sigui capaç de desenvolupar el cicle comptable complert, i entendre cóm i perquè es realitzen els comptes anuals amb el coneixement teòric implícit que això comporta, segons la Teoria General de la Comptabilitat, per tant, en aquest primer curs no s’estudia la normativa comptable. Per poder assolir totes aquestes habilitats i pensant que els estudiants que inicien l'estudi d'ADE no tenen coneixements previs comptables se'ls hi demanarà, mitjançant equips de treball, la creació d’una empresa on aniran desenvolupant la seva activitat amb tota la complexitat comptable que comporta. Paral•lelament, aquesta adquisició de coneixements, segons el temari establert, s'anirà adquirint mitjançant l'ajut d'un material multimèdia elaborat específicament per a l'adquisició d'aquests coneixements de forma autònoma. Tanmateix el professor utilitzarà l'aprenentatge reflexiu per ajudar als estudiants a qüestionar-se i trobar per ells mateixos el camí per desenvolupar el projecte. Aquestes reflexions pretenen representar els desafiaments que es trobaran en la pràctica professional i que els ha de motivar per avançar en el seu propi coneixement.

OBobligatòria 6 C 2segon semestre

Economia de l'empresa (3107G00011)

El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Econometria (3107G01020)

Extensions del model de regressió lineal: variables exògenes qualitatives. Pertorbacions no esfèriques: heteroscedasticitat. Models d'elecció binària. Models univariants de sèries temporals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Direcció de recursos humans (3107G01023)

L'assignatura pretén facilitar la comprensió del comportament de les persones en les organitzacions i donar pautes per a l'acompanyament del desenvolupament del seu potencial personal i professional.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Optatives (perfil ADE)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Direcció comercial (3107G01022)

L'assignatura té com a objectiu principal desenvolupar les capacitats dels estudiants en l'elaboració d'un pla de màrqueting basat en el context d'una empresa i un entorn de mercat real.

OPoptativa 6 B 2segon semestre

Direcció financera I (3107G01024)

L'assignatura té com a finalitat donar a l'alumne una visió integrada sobre els tipus d'actius i principis de valoració, la funció dels mercats financers, la rendibilitat i el risc: Selecció de carteres i teoría del Mercat de capitals i la eficiencia dels mercats financers.

OPoptativa 6 B 1primer semestre

Direcció financera II (3107G01025)

El disseny de l'assignatura té com a objectiu proporcionar una visió general de la funció financera de l'empresa, de l'avaluació de projectes d'inversió i dels criteris de decisió, de les fonts de finançament i de l'estructura financera de l'empresa.

OPoptativa 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Empresa i sector públic (3107G01028)

Intervenció del sector públic en una economia de mercat. Impostos i eficiència, incidència impositiva i efectes de la imposició al comportament econòmic. Anàlisi cost-benefici per a la presa de decisions al sector públic.

OPoptativa 6 B 1primer semestre

Comptabilitat financera (3107G01102)

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir la normativa comptable i mercantil als coneixements previs que ja posseeixen els estudiants, adquirits en l'assignatura Introducció a la comptabilitat, així com l'estudi, anàlisi i registre d'operacions complexes. El programa està constituït per 6 temes consecutius, ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats.

OPoptativa 6 B 1primer semestre

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.

OPoptativa 6 B 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tecnologies de fabricació (3105G08015)

Processos i sistemes de fabricació. Disseny i assaig de màquines. Tècniques de medició i control de qualitat

OBobligatòria 5 DT 1primer semestre

Enginyeria tèrmica (3105G08018)

Aplicacions d'enginyería tèrmica. Equips i generadors tèrmics. Calor i fred industrial.

OBobligatòria 6 DT 2segon semestre

Introducció a les estructures (3105G08020)

Introducció a les estructures

OBobligatòria 5 DT 2segon semestre

Elements de màquines (3105G08021)

Disseny de màquines.

OBobligatòria 5 DT 1primer semestre

Sistemes electrònics i automàtics (3105G08023)

Control i modelització de sistemes d'esdeveniments discrets. Control de sistemes en temps discret

OBobligatòria 9 DT 2segon semestre

Electrotècnia i accionaments elèctrics (3105G08024)

Màquines elèctriques rotatives i introducció al seu control. Aparellatge elèctric. Automatismes.

OBobligatòria 5 DT 1primer semestre

Regulació automàtica (3105G08025)

-Anàlisi de sistemes de control. -Disseny de controladors.

OBobligatòria 5 DT 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió de la producció (3105G08016)

Direcció d'operacions. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I&II i control de planta) i gestió d'estocs. Aplicacions informàtiques de gestió.

OBobligatòria 3 DT 1primer semestre

Ciència i tecnologia del medi ambient (3105G08017)

Impacte ambiental i gestió ambiental. Efluents líquids. Qualitat de les aigües i tractaments. Contaminació atmosfèrica. Regulació i control. Residus generació i gestió. Contaminació acústica.

OBobligatòria 4 DT 1primer semestre

Ampliació de matemàtiques 2 (3105G08029)

Mètodes numèrics. Teoria de grafs.

OBobligatòria 6 DT 1primer semestre

Investigació operativa (3105G08030)

Elements i tècniques d'optimització lineal, entera i no-lineal en enginyeria

OBobligatòria 4 DT 1primer semestre

Taller d'ensinistrament professional (3105G08031)

Capacitació de l'enginyer per relacionar-se amb l'administració i l'entorn laboral.

OBobligatòria 3 DT 1primer semestre

Projectes (3105G08051)

Metodologia. Organització i gestió de projectes

OBobligatòria 4 DT 1primer semestre

Projecte fi de grau (3105G08052)

Projecte fi de grau. Informació a: http://www.udg.edu/eps/Informaci%C3%B3acad%C3%A8mica/TreballfinaldegrauiPFC/tabid/3244/language/ca-ES/Default.aspx

NDno definit 15 DJ 2segon semestre
DS 2segon semestre
SD 2segon semestre

Direcció estratègica (3107G01026)

La direcció estratègica de l'empresa es refereix a la formulació i implantació de l'estratègia a llarg termini de l'empresa, per tal d'aconseguir els objectius i propòsits de l'organització. Per a això, cal definir el camp d'actuació o els negocis, i la forma d'actuar per mitjà d'un model de negoci. La direcció estratègica és responsable de gestionar les prioritats i els recursos per aconseguir l'avantatge competitiu en el mercat, comprometent a tots els nivells de l’organització i definint la naturalesa de les contribucions i beneficis de cadascun dels grups d'interès.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Pla d’empresa i emprenedoria (3107G01027)

S’examinen els elements bàsics en els quals es basa la planificació i de quina manera aquesta pot utilitzar-se com a estratègica i competitiva. Aquesta assignatura és una continuació de l'assignatura Direcció Estratègica i presta especial atenció al procés d’elaboració del pla d’empresa i els canvis que l’emprenedoria, la tecnologia i la innovació en les diferents àrees provoquen en l’avaluació de les alternatives estratègiques a implementar i els seus plans operatius. Així mateix l’avaluació de les decisions estratègiques es quantificarà en valor d’empresa, prestant una especial atenció a els compromisos de fondos, a l’estructura financera, a l'organització de l’empresa i als factors fonamentals per a la seva organització previsional, així com els comptes de detall previsionals que clarifiquen la distribució dels recursos econòmics d’inversió i el seu finançament.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Treball de fi de grau (3107G01098)

El Treball Final de Grau té com a objectiu que escrigui i defineixi un assaig sobre algun tema de l'àmbit del coneixement del Grau.

NDno definit 12 A1 2segon semestre

Comptabilitat de costos (3107G01101)

El programa d'aquesta assignatura està constituït per sis temes ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats. Per desenvolupar aquest programa es faran classes participatives tant des del punt de vista teòric com pràctic.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Optatives (perfil ADE)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi de productes financers (3107G00067)

Anàlisi dels diferents productes d'inversió i la seva valoració. Càlcul dels costos de les operacions bancaries. Estudi dels requisits i normativa exigida.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Direcció d’empreses internacionals (3107G00069)

Aquesta assignatura té com a objectiu ressaltar continguts relacionats amb la identificació i/o valoració d’oportunitats, posar èmfasis en els fonaments d’estratègia, finances, operacions i recursos humans, així com màrqueting en un context internacional i global.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Dona, empresa i societat (3107G00070)

La dona ha estat sempre un motor econòmic però tant la meteixa societat com el coneixement i laproducció científica que l'expliquen han deixat de banda , han invisibilitzat o han menystingut aquesta realitat. La implantació i extensió del patriarcat, de la discriminació institucionalitzada de la dona en tots els àmbits, a més de perjudicar injustament les dones, acaba generant en conjunt un sistema econòmic menys productiu i una societat més inequitativa i desigual. A aquesta assignatura abordem tota aquesta problemàtica i aportem teories i pràctiques que permeten entendre les consequêncies del patriarcat en la discriminació sociolaboral de les dones.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Gestió i anàlisi de dades en economia i empresa (3107G00077)

Tècniques d'anàlisi multivariant: construcció d'indicadors sintètics, classificació i segmentació. Tècniques de mineria de dades.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Instruments derivats (3107G00078)

Estudiar els principals instruments financers derivats. Mètodes de valoració dels instruments derivats i anàlisi de la seva funcionalitat com a instrument de cobertura, inversió i especulació per l'empresa.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Màrqueting cultural (3107G00079)

Presentar i analitzar els models i conceptes bàsics del marketing en les industries culturals i creatives, per entendre i gestionar la creació de valor per als clients a traves de la experiència de la creativitat.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Màrqueting digital (3107G00080)

Presentar i analitzar les principals estrategies de marketing en Internet (e-marketing) que les empreses fan servir per arribar a nous clients i mercats i per aconseguir una presencia comercial eficient i eficaç a les xarxes i altres entorns digitals relacionats.

OPoptativa 6 A 1primer semestre
B 2segon semestre

Gestió avançada del talent (3107G01114)

L'assignatura proporciona els coneixements teòrics i les habilitats bàsiques relatives al lideratge personal i de persones, facilitant el desenvolupament de les aptituds i actituds d'acompanyament necessàries de major actualitat.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Dret Laboral (3107G01116)

Estudi de la normativa relativa als drets i deures dels treballadors i dels empresaris en el marc de les seves relacions laborals, particularment, contractes de treball, condicions de treball i acomiadaments.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Mercats i organitzacions (3107G01065)

Organitzacions econòmiques i mercats. Contractes i teoria de l’agència. Política de remuneració. Estructura financera i problemes d’agència.

OPoptativa 6 A 1primer semestre
B 2segon semestre

Estratègies empresarials i mercats turístics (3107G01076)

Estudi del turisme des de la perspectiva de l'anàlisi econòmica i del màrqueting

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Finances corporatives (3107G01078)

Estudi i anàlisi de l'estructura de capital de l'empresa. Polítiques de dividends, endeutament, fusions, adquisicions i repercusions del funcionamient del mercat financer per a l'empresa.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

Les pràctiques a empreses són Claus per a desenvolupar les competències personals i professionals necessàries en un entorn laboral.

OPoptativa 12 A1 1primer semestre
B1 2segon semestre
C1 2segon semestre
CO 2segon semestre
IR 2segon semestre
OC 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.