Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2019-2020

Grau en Enginyeria Química

Fonaments de matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00003)

L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i la geometria analítica. En particular és farà èmfasi en exemples amb aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00004)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals del càlcul diferencial i integral i de la teoria bàsica de les equacions diferencials així com de les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 9 A 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de física 1 (3105G00001)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de la Mecànica i la Termodinàmica, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de física 2 (3105G00002)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Ones i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Expressió gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressió gràfica (3105G00005)

Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador. L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. De la mateixa manera aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.

Bbàsica 7 A 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de química (3105G00006)

Estudi dels fonaments químics de l'enginyeria, per a la qual cosa s'aborden temes de química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base i oxidació-reducció). Al llarg de tots els capítols, s’estudiaran diferents tècniques d’anàlisi química de substàncies orgàniques i inorgàniques. També s’abordarà l’estudi d’operacions bàsiques industrials rellevants (destil•lació, extracció, cristal•lització i electrodeposició). S’estudiaran la nomenclatura i la formulació de compostos inorgànics i orgànics.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Informàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica (3105G00007)

Coneixements fonamentals sobre l'ús i la programació dels ordinadors, els sistemes operatius, el maquinari, les xarxes de comunicacions, les bases de dades i els programes informàtics amb aplicació en l'àmbit de l'enginyeria.

Bbàsica 8 A 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de mecànica i resistència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de mecànica (3105G00011)

Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de ciència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de ciència de materials (3105G00013)

Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Estadística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística (3105G00015)

Elements i tècniques de probabilitat i estadística en l'enginyeria

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Organització i gestió d'empreses

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització i gestió d'empreses (3105G00008)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement molt general i de caire molt pràctic amb l'objectiu de construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització i la Gestió d'Empreses. Els continguts es centren en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn, així com l'estudi de les àrees funcionals d'administració, financera, d'operacions i comercial.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Mecànica de fluids i termotècnia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria fluïdomecànica (3105G00009)

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA: Mecànica de fluids. Sistemes fluidomecànics i la seva anàlisi. GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA, ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA, ELÈCTRICA: Mecànica de fluids. Sistemes, màquines fluidomecàniques i la seva anàlisi. Càcul de conductes, canals i sistemes de fluids.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Termotècnia aplicada (3105G00010)

Fundamentos térmicos y termodinámicos. Transmission de calor. Instalaciones de transferencia de energía a traves de fluidos. Cálculo de instalaciones de climatización y frigoríficas.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tecnologia elèctrica (3105G00016)

Càlcul d'intensitats i dimensionat de les línies elèctriques. Funcionament de les màquines elèctriques més utilitzades. Esquemes i aparellatge elèctric.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de mecànica i resistència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Resistència de materials (3105G00012)

Introducció al comportament resistent de materials i estructures.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Ampliació de química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ampliació de química orgànica (3105G05021)

Estudi dels compostos del carboni. Síntesi orgànica. Química dels productes naturals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Química física (3105G05022)

Termodinàmica i cinètica química. Equilibris físics i químics. Electroquímica. Química de superfícies.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Anàlisi química en processos i productes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi química (3105G05023)

Equilibri químic.Metodologia de l'anàlisi química.Mètodes volumètrics i gravimètrics.Avaluació de la qualitat

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Experimentació en química I (3105G05025)

Laboratori integrat sobre mètodes analítics. Caracterització físico-química. Sìntesi de substàncies orgàniques i inorgàniques.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Electrònica i control (3105G00017)

Sistemes de mesura i control

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Producció industrial i medi ambient

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió de la producció (3105G00014)

Direcció d'operacions. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I&II i control de planta) i gestió d'estocs. Aplicacions informàtiques de gestió.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Tecnologies de protecció del medi ambient (3105G05017)

Gestió mediambiental. Impacte ambiental. Tecnologies de tractament d'efluents contaminants.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Anàlisi química en processos i productes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques instrumentals d'anàlisi química (3105G05024)

Tècniques instrumentales del análisis. Control de calidad.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre NDno definit

Experimentació en química II (3105G05026)

Laboratori integrat sobre mètodes analítics instrumentals

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès

Enginyeria química industrial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Operacions bàsiques I (3105G05027)

Balanços de matèria i energia. Operacions bàsiques basades en transmissió de calor i en quantitat de moviment (basades en el flux de fluids)

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Operacions bàsiques II (3105G05028)

Operacions bàsiques basades en la transferència de matèria i la transferència simultània de matèria i calor.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Enginyeria de la reacció química i reactors (3105G05029)

abc

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Experimentació en enginyeria química I (3105G05031)

abc

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Processos químics industrials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Processos de química industrial (3105G05033)

Disseny de processos químics Seguretat i Higiene industrial

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Instal·lacions industrials bàsiques (3105G05034)

Aquesta assignatura preten donar una ampla visió de les instal·lacions de fluid i corrent elèctica necessàries per desenvolupar una producció industrial. Les principals instal·lacions a estudiar seran: aigua, corrent elèctric, vapor d'aigua, refrigeració i aire comprimit. El contigut es focalitzarà des de diversos punts de vista: producció, distribució, consum i despesa econòmica.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Control i instrumentació de processos químics (3105G05036)

Estudi dels equipaments de control automàtic de diferents variables en processos químics. Modelització dinàmica de processos químics.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Producció industrial i medi ambient

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Processos industrials sostenibles (3105G05019)

Processos químics industrials, medi ambient i sostenibilitat.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes (3105G05040)

Introducció i coneixement de la gestió de projectes: fases, planificació, rols en les empreses, eines per treballar en equip...

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Enginyeria química industrial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Química industrial (3105G05030)

.Balanços de Matèria i Energia. Aprofitament de matèries primeres i recursos energètics. Biotecnologia.

OBobligatòria 7 A 1primer semestre CAcatalà

Experimentació en enginyeria química II (3105G05032)

Realització de pràctiques sobre operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors. Aplicació pràctica dels balanços de matèria i energia.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Processos químics industrials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Simulació i optimització de processos químics (3105G05035)

Introducció a les eines de simulació. Per processos químics, mecànics, discrets i continus.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès

Projecte fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3105G05038)

Desenvolupament d'un projecte tecnològic a l'àmbit de l'enginyeria química. Posada en marxa dels coneixements adquirits durant el desenvolupament de la titulació. Exposició pública del projecte dut a terme

OBobligatòria 15 J 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre CAcatalà
SD 2segon semestre NDno definit

Optatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques en empreses (3105G05037)

Assignatura a desenvolupar a les instal·lacions d'empreses que hagin establert el corresponent conveni marc amb el Patronat de l'EPS o bé amb els grups de recerca de la Universitat de Girona.

OPoptativa 15 F 1primer semestre CAcatalà
J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà

Anàlisi aplicada a la indústria (3105G05041)

Ampliació dels coneixement sobre tècniques instrumentals d'anàlisi adquirits en l'assignatura Tècniques Instrumentals d'Anàlisi Química. Conèixer les aplicacions més importants de les tècniques instrumentals aplicades a la indústria química.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Química ecològica (3105G05042)

Química del medi ambient

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Enginyeria de la polimerització (3105G05045)

L’assignatura versa sobre l’estudi de la química dels materials polímers. Ofereix coneixements sobre materials polímers en general, definició, classificació, estructura, comportament físic, així com també la seva caracterització. La part central de l’assignatura és l’estudi de les reaccions de polimerització més habituals, poliaddició i policondensació, dels seus mecanismes i la cinètica de les reaccions de polimerització. Al final de l’assignatura s’ofereix una visió industrial de les reaccions de polimerització, amb exemples model de reaccions de polimerització a nivell industrial.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Disseny i fabricació amb materials plàstics (3105G05046)

Disseny de productes i components plàstics. Descripció dels processos de fabricació amb materials plàstics

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà