Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Fonaments de: Anatomia i fisiologia del cos humà. Sistemes: esquelètic-muscular. Nerviós. Endocrí. Cardiovascular. Limfàtic. Respiratori. Digestiu. Renal. Reproductor. Immunitari i sang.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup EB

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB04 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CB07 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació i especialment la programació i ús d'ordinadors
 • CT01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CT03 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CES3 Descriure la anatomofisiologia humana i comprendre els processos fisiopatològics per facilitar la seva descripció a través de senyals i imatges biomèdiques
 • CES7 Formular, dissenyar i avaluar solucions biomecàniques d'assistència i teràpia
 • CES9 Especificar, dissenyar i avaluar sistemes assistits per ordinador i robotitzats; especialment els d'intervenció quirúrgica

Continguts

1. 1. MÈTODES PER L’ESTUDI DE L’ANATOMIA: Nomenclatura anatòmica. Posició anatòmica. Els plans i eixos corporals: eix de simetria. relacions entre plans i eixos. Nomenclatura d'orientació i direcció corporal. Descripció i classificació de les articulacions: tipus d'articulacions: segons la funció i els eixos de moviment; articulacions específiques, moviments que es produeixen, amplitud de moviment articular (ROM).

2. L’ESQUELET: Esquelet axial. Cap, hioides, oïda, Columna vertebral, Tòrax, pelvis. Esquelet apendicular: extremitat superior i extremitat inferior. Diferències esquelètiques entre l'home i la dona.

3. SISTEMA MUSCULAR: origen, inserció, funció, innervació, estirament associat. Llenguatge de la ciència. Deduccions per descriure i reproduir els moviments musculars. Higiene i canvis posturals

4. SISTEMA CARDIOVASCULAR: Estudi de l’anatomia descriptiva i topogràfica del sistema cardiovascular: el cor i les principals artèries i venes del cos humà. - El cor. Funció. Localització i límits. Cobertes. Estructura: Paret cardíaca: Epicardi, Miocardi,Endocardi.Cavitats: Aurícules, Ventricles, Envans o septes.Irrigació de les cèl•lules miocàrdiques. Sistema de conducció del cor. Nòdul sinusal. Nòdul auriculoventricular. Feix de His. Xarxa de Purkinje. Electrocardiograma normal. El cicle cardíac: Sístole auricular. Contracció ventricular isovolumètrica. Ejecció. Relaxació ventricular isovolumètrica.Ompliment ventricular passiu. Anàlisi i interpretació fisiològica del cicle cardíac a partir del diagrama de Wiggers. Principi fonamental de la circulació: el gradient de pressió. Relació pressió arterial i sistema cardiovascular: Despesa cardíaca i Resistència perifèrica. Mecanismes de control vasomotor. Reflex de pressió vasomotor. Quimioreflexes vasomotors. Retorn venós al cor. - Artèries i venes principals. Signes vitals: Control i interpretació.

5. SISTEMA NERVIÓS Estructura, organització i funcions del sistema nerviós: F. sensitiva, F. integradora, F. motora. Histologia del teixit nerviós. Sistema nerviós central: Medul.la espinal: Morfologia, Estructura, Funcions. Efectes lesió medul•lar Encèfal.Tronc encefàlic.Cerebel. Diencèfal. Cervell.Meninges.El líquid cefaloraquidi(LCR). Circulació del LCR. Sistema nerviós perifèric.Nervis raquidis. Nervis cranials. Reflexes sistema nerviós somàtic. Sistema nerviós autònom. Sistema simpàtic. Sistema parasimpàtic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15,00 34,00 0 49,00
Prova d'avaluació 13,00 65,00 13,00 91,00
Seminaris 6,00 4,00 0 10,00
Total 34,00 103,00 13,00 150

Bibliografia

 • Brewer, John (2017). Anatomía del cuerpo en movimiento :. Madrid: Ediciones Librero. Catàleg
 • Cura Rodríguez, José Luis del (2010). Radología Esencial /J.L: del Cura, S. Pedraza, A. Gayete. Médica Panamericana, cop.2010. Catàleg
 • Drake, Richard L (Richard Lee) (2013). Gray Anatomía básica /Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell; . Elsevier, cop.2013. Catàleg
 • Frank H. Netter (Frank henry). (2015). Atlas de anatomía humana (6º ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Fucci, Sergio (2003). Biomecánica del aparato locomotor aplicada al acondicionamiento muscular (4a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • LeVeau, Barney F (1991). Biomecánica del movimiento humano de Williams y Lissner / ([2a ed.]). México, D. F.: Trillas. Catàleg
 • Netter, Frank H. (Frank Henry), 1906-1991 (2011). Atlas de anatomía humana . Barcelona: Elsevier Masson. Catàleg
 • Nordin, Margareta (2013). Bases biomecánicas del sistema musculoesquelético / (4ª ed.). Philadelphia [etc.]: Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Ojeda sahagún José, L. (2004). Neuroanatomía humana: aspectos funcionales y clínicos. Barcelona: Masson, cop. 2004. Catàleg
 • Patton, Kevin T. (2013). Anatomía y Fisiología / kevin T. Patton, Gary A. Thibodeau. Elsevier. Catàleg
 • Schünke, Michael (2015). Prometheus: texto y atlas de anatomía / Michael Schünke (3ª). Madrid: Médica Panamericana, cop.2015. Catàleg
 • Sobotta, Johannes, 1869-1945 (2012). Atlas de anatomía humana / Sobotta; F. Paulsen y J. Waschke (23ª ed.). Barcelona: Elsevier, 2012. Catàleg
 • tortora, Gerard J. (2013). Principios de Anatomía y Fisiología / Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson (13ª ed.). Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, cop. 2013. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes Magistrals i expositives. Es treballa, s'analitza i s'aprofundeix en els continguts, conceptes teòrics de l'assignatura. Prova escrita de resposta múltiple on s'avaluen els coneixements teòrics aportats a les classes expositives, els treballats de forma autònoma i reflexiva, i els seminaris els treballats amb el grup. És necessari un resultat igual o superior a 5 per calcular la nota ponderada final de l'assignatura. 80
Cineantropometria. L'estudi antropomètric; balanç muscular; balanç articular; Anàlisi neuromuscular d'un patró motor a escollir. Anàlisi neuromuscular d'un patró motor. Articulacions i músculs implicats. Divisió del cicle en subfases. Determinants i examen del patró motor. Funció i disfunció. Implicacions clíniques i biomecàniques. 10
Portafolis. Instrument didàctic autoregulat per l'estudiant que inclou làmines i esbossos anatòmics, desenvolupament de casos, imatges radiològiques, mapes conceptuals, elaboració i disseny de models biomèdics amb base anatòmica. Es presentarà i es lliurarà l'instrument d'avaluació del portafolis. S'avalua l'estructura, el format, la presentació, la justificació i la defensa oral de la memòria. Resposta coherent i argumentada de les preguntes realitzades pel professor. 10

Qualificació

L'avaluació correspon al sistema d'avaluació continuada amb les activitats següents:
1. Examen presencial (AC1).
El criteri de qualificació de la prova té un pes del 80% de la nota final de l’assignatura. Els coneixements teòrics s’avaluen a partir d’una prova de resposta múltiple i el desenvolupament escrit de dos temes. Les 40 preguntes test inclouen 4 opcions de resposta, i una única resposta és correcta. A més el desenvolupament de 2 temes escollits per l’estudiant de 4 temes totals que es proposen. La prova test compatibilitza 8 punts i els temes el 2 punts. La nota mínima per superar la prova i així calcular la mitjana és de 5 punts. La avaluació continuada (AC1) correspon a una activitat d’avaluació recuperable.

2. El portafolis (AC2)
El portafolis té un pes del 10% de l’assignatura. És un document elaborat per l'estudiant que integra i mostra el procediment d'autoregulació de l'aprenentatge. Les làmines les proposa el professor a les classes magistrals en el continu de l'assignatura. A cadascuna de les activitats proposades es concreten els objectius, les competències vinculades, les referències bibliogràfiques, l'aprenentatge reflexiu i l'autoavaluació. Presentació i comunicació oral del document. Avaluació qualitativa. Correspon a la presentació i defensa oral del portafolis. S'avalua l'adequació i correcció de les làmines proposades amb els objectius prefixats, la consideració de les fortaleses i debilitats del document, l'aprenentatge reflexiu, l'autoavaluació i a la capacitat i qualitat de la comunicació i defensa oral. La presentació oral del portafolis correspon a una activitat d’avaluació recuperable.

3. Anàlisi neuromuscular d'un patró motor a escollir (AC3)
L'anàlisi neuromuscular del patró motor, té un pes del 10% de l’assignatura. És un document elaborat per un grup de 4 estudiants. El document inclou el desenvolupament i anàlisi neuromuscular del patró motor escollit. El treball ha d'incloure:
a) Índex b) introducció c) les articulacions i músculs implicats. d) la descripció i classificació del cicle en fases i subfases. e) Els determinants i examen del patró motor. f) la funció i la disfunció del patró motor. g) les implicacions clíniques i biomecàniques. h) Les referències bibliogràfiques i la webgrafia consultada.
Avaluació. (10% de la nota). Correspon a la presentació del treball i la correcció del professor. S'avalua l'adequació i correcció del treball d'acord a la descripció i els objectius prefixats. La nota mínima per calcular la mitjana són 4 punts. La presentació del treball del patró neuromuscular de la marxa correspon a una activitat d’avaluació recuperable.


Per aprovar l’assignatura és condició indispensable aprovar les activitats d’avaluació continuada especificades (AC1, AC2_portafolis i AC3_patró neuromuscular). En el cas de no superar alguna de les activitats, s’haurà de realitzar l’activitat recuperable que correspon a una prova presencial amb el mateix disseny i característiques originals i que es recuperaran segons el calendari previst pel GEB.
En el cas de superar les activitats d’avaluació continuada la nota de l’assignatura s’obtindrà a partir de la suma de les notes de les 3 activitats prèviament ponderades. L’assignatura queda aprovada quan la nota és igual o superior a 5. En el cas de no superar alguna de les activitats d'avaluació continuada que integra, l’assignatura queda suspesa. Un alumne repetidor haurà de tornar a presentar-se a totes les activitats d’avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si l'estudiant no es presenta a cap de les 3 activitats d'avaluació continuada especificades en l'apartat de criteris de qualificació, suposarà obtenir un NO PRESENTAT (NP) a l'acta de l'assignatura.

Avaluació única:
Per sol.licitar l'avaluació única s'ha de comunicar Secretaria Acadèmica de l’EPS en el termini establert. L'avaluació única consistirà en una prova escrita de resposta múltiple on s'avaluen els coneixements teòrics aportats a les classes expositives, els treballats de forma autònoma i reflexiva, i els seminaris els treballats amb el grup. És necessari un resultat igual o superior a 5 per calcular la nota ponderada final de l'assignatura.
Consistirà en 40 preguntes test amb 4 opcions de resposta, i una única resposta correcta. A més el desenvolupament de 2 temes escollits per l’estudiant de 4 temes totals que es proposen. La prova test compatibilitza 8 punts i els temes el 2 punts. La nota mínima per superar la prova i així calcular la mitjana és de 5 punts. L'avaluació única correspon a una activitat d’avaluació recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es programaran via correu electrònic de forma acordada entre professor i estudiant. Les tutories es realitzaran de forma presencial o bé, de forma virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es portarà a terme principalment mitjançant la plataforma digital Moodle i via correu electrònic.

Per qualsevol dubte, qüestió o necessitat d'aclariment, podeu adreçar-vos a:
Bernat-Carles Serdà i Ferrer
Correu electrònic: bernat.serda@udg.edu

Observacions

Temporalització de Setembre de 2021 a Gener de 2022.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi d'imatge mèdica per al diagnòstic
 • Anatomia funcional i biomecànica
 • Anatomofisiologia 2

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
- Escenari 1, 100% virtual: les activitats seran virtuals i es mantindran les activitats d'avaluació programades a l'entorn virtual.

- Escenari 2, 100% presencial: no es produirà cap modificació en les activitats a excepció de la presencialitat amb el professorat.

Modificació de l'avaluació:
- Escenari 1, 100% virtual: La modificació en l'avaluació programada quedarà afectada en les avaluacions següents:

1) Avaluació continuada 1 (AC1) es basarà exclusivament en el qüestionari de resposta múltiple de 40 preguntes el que tindrà un valor de 10 punts. Així doncs, el desenvolupament escrit de dos temes no es proposarà.
2) Avaluació continuada 2 (AC2). L'avaluació del portafolis es realitzarà únicament a partir del document teòric, mentre que, no es realitzarà l'avaluació en la comunicació oral.

- Escenari 2, 100% presencial: no es produirà cap modificació en les activitats descrites a l'apartat d'avaluació, en excepció de la presencialitat amb el professorat.

Tutoria i comunicació:
- Escenari 1, 100% virtual. Les tutories es programaran via correu electrònic de forma acordada entre professor i estudiant i es realitzaran de forma virtual.
- Escenari 2, 100% presencial. Les tutories es programaran via correu electrònic de forma acordada entre professor i estudiant. Les tutories es realitzaran de forma presencial o bé, de forma virtual.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.