Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Operacions bàsiques basades en la transferència de matèria i la transferència simultània de matèria i calor.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL FRANCESC LLOP MANERO
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT15 Utilitzar la llengua anglesa
 • CE22 Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.

Continguts

1. BLOC I TRANSFERÈNCIA DE MATÈRIA

          1.1. Introducció a la transferència de matèria. Difusió en fluids. Llei de Fick. Difusivitat de gasos i de líquids. Predicció dels seus valors. Coeficients de transferència en flux laminar i en flux turbulent. Coeficients individuals i globals. Determinació i predicció dels coeficients.

          1.2. Destil•lació. Equilibris líquid-vapor. Sistemes ideals, mescles reals, constants d’equilibri. Volatilitat relativa. Destil•lació simple i d’equilibri. Rectificació continua en sistemes binaris. Balanços. Càlcul del nombre de plats pel mètode de McCabe Thiele. Eficàcia. Rectificació discontínua. Destil•lació per arrossegament de vapor. Equip.

          1.3. Absorció de gasos. Estudi de l'equilibri. Balanç de matèria: línia d'operació. Torres de rebliment. Càlcul del diàmetre. Càlcul de l'alçada. Coeficients globals de transferència de matèria. Unitats de transferència, la seva alçada. Dissolucions diluïdes.

          1.4. Extracció líquid-líquid. Equilibri líquid-líquid. Sistemes de representació gràfica, diagrama triangular. Separació en una etapa. Separació en múltiples etapes; modalitats de separació; reflux. Mètodes de càlcul. Equip

          1.5. Extracció sòlid-líquid (Lixiviació). Introducció. Fonaments. Relacions d'equilibri. Balanços de matèria i càlcul de les operacions de contacte senzill, contacte múltiple en flux creuat, i contacte múltiple en contracorrent. Mètodes gràfic i analítics. Eficàcia de les etapes. Equip.

2. BLOC II TRANSFERÈNCIA SIMULTÀNIA DE MATÈRIA I DE CALOR

          2.1. Sistema aire-aigua (humidificació). Definicions: humitat absoluta, relativa i percentual. Temperatura humida, de rosada i de saturació adiabàtica. Relació de Lewis. Diagrama psicromètric. Mecanismes d’humidificació. Torres de refredament d’aigua. Condicionament d’aire. Equip.

          2.2. Assecatge. Introducció. Assecatge de sòlids. Conceptes. Períodes d’assecatge. Velocitat i potencial d’assecatge. Balanços de matèria i energia. Equip.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 10,00 10,00
Prova d'avaluació 7,00 9,00 16,00
Sessió expositiva 35,00 35,00 70,00
Sessió pràctica 15,00 15,00 30,00
Total 57,00 69,00 126

Bibliografia

 • McCabe, Warren L (cop. 2002 ). Operaciones unitarias en ingeniería química (6ª ed.). Madrid [etc.]: MacGraw-Hill. Catàleg
 • Coulson, J. M (1979-1988 ). Ingeniería química . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Ocón García, Joaquín (1963-1970 ). Problemas de ingeniería química : operaciones básicas . Madrid: Aguilar. Catàleg
 • Perry, Robert H. (cop. 2001 ). Manual del ingeniero químico (4ª ed). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Treybal, Robert Ewald (1988). Operaciones de transferencia de masa (2ª ed). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball de fonaments, funcionament i disseny d'equips (no recuperable). S'avalua la capacitat de trobar i seleccionar informació, el plantejament, el procediment de càlcul i les solucions proposades. També es considera la presentació. La no presentació de l’informe representa un zero en la nota d’aquesta avaluació. 20
Avaluació parcial dels continguts (no recuperable) Es valora la capacitat d'emprar els coneixements adquirits per resoldre problemes de fonaments bàsics, funcionament i disseny de l'equip. També es valora l'habilitat en la resolució de situacions noves. 20
Prova d'avaluació escrita (recuperable). Es valora la capacitat d'emprar els coneixements adquirits per resoldre problemes de fonaments bàsics, funcionament i disseny de l'equip. També es valora l'habilitat en la resolució de situacions noves. 60

Qualificació

La nota final de l'assignatura (NFA) s'obté a partir de les següents notes, sempre i quan la Nota d’examen sigui igual o superior a 3,5. NFA = Nota PAC (40%) + Nota examen global (60%). Tots els treballs i exercicis d'avaluació que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar. Les PAC no són recuperables. L'examen d’avaluació global és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. Es te dret a recuperació si la nota NFA és igual o superior a 3. La Nota PAC es calcularà de la següent manera: Nota PAC= PAC1 Treball (20%) + PAC2 (20%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquell estudiant que no hagi realitzat cap activitat d'avaluació. A un alumne li constarà en el seu expedient acadèmic un No Presentat només si no es presenta a cap de les proves avaluables que es realitzin.

Observacions

Es recomana haver cursat l'assignatura de termotècnia ja que els fonaments de transmissió de calor han d'estar assolits per abordar els temes relacionats amb la transmissió de calor.

Assignatures recomanades

 • Operacions bàsiques I
 • Química física
 • Termotècnia aplicada