Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Equilibri químic.Metodologia de l'anàlisi química.Mètodes volumètrics i gravimètrics.Avaluació de la qualitat
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NURIA FIOL SANTALO
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
  • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
  • CE23 Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes

Continguts

1. Tema 1. INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI QUÍMICA

          1.1. Objectius.

          1.2. Etapes d'un procés analític.

          1.3. Les concentracions químiques.

          1.4. Instruments i material de laboratori.

          1.5. Determinació i minimització d'errors.

          1.6. Expressió dels resultats.Exactitud i precisió.

          1.7. Fonaments i classificació.

          1.8. Tractament de la mostra i dilucions. Càlculs

2. Tema 2. MÈTODES VOLUMÈTRICS

          2.1. Solucions valorades i substàncies patró primari.

          2.2. Punt d'equivalència i punt final.

          2.3. Tècniques en anàlisi volumètrica.Valoracions: directes,indirectes i per retrocés

          2.4. Indicadors.

          2.5. Tipus de valoració.

3. Tema 3. VOLUMETRIES ÀCID-BASE

          3.1. Càlcul de pH. reaccions àcids i bases fortes i febles. Corbes de valoració

          3.2. Hidròlisis de les sals i solucions amortidores

          3.3. Indicadors àcid-base

          3.4. Preparació i titulació de reactius de valoració.

          3.5. Aplicacions i exemples pràctics

4. Tema 4. REACCIONS DE PRECIPITACIÓ

          4.1. Solubilitat i producte de solubilitat.

          4.2. Reaccions de precipitació.

          4.3. Efecte de l'ió comú

          4.4. Influència del pH en la solubilitat.

          4.5. MÈTODES GRAVIMÈTRICS D'ANÀLISI

          4.6. Fonaments i classificació.

          4.7. Gravimetries de precipitació

          4.8. Gravimetries de volatilització.

          4.9. Anàlisi per combustió.

          4.10. VOLUMETRIES DE PRECIPITACIÓ

          4.11. Indicadors

          4.12. Corves de valoració de precipitació

          4.13. Aplicacions i exemples pràctics.

          4.14. Preparació i titulació de reactius de valoració

          4.15. Mètode de Mohr,Volhard i Fajans.

          4.16. Aplicacions i exemples pràctics.

5. Tema 5. VOLUMETRIES DE FORMACIÓ DE COMPLEXOS

          5.1. Els complexos metall-quelant.

          5.2. Els indicadors metal.locròmics.

          5.3. Preparació i titulació de reactius de valoració

          5.4. Tècniques de valoració amb EDTA.

          5.5. Indicadors.

          5.6. Aplicacions i exemples pràctics.

6. Tema 6. VOLUMETRIES REDOX

          6.1. Les reaccions redox en l'anàlisi volumètrica.

          6.2. Corbes de valoració.

          6.3. Indicadors redox: tipus i característiques.

          6.4. Preparació i titulació de dissolucions.

          6.5. Aplicacions i exemples pràctics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 6 10
Classes expositives 37 40 77
Elaboració de treballs 2 5 7
Prova d'avaluació 2 4 6
Resolució d'exercicis 15 35 50
Total 60 90 150

Bibliografia

  • Skoog, Douglas A (1996-1997). Fundamentos de química analítica (4ª ed). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
  • Harvey, David (cop. 2002 ). Química analítica moderna . Madrid: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
  • Harris, Daniel C (2006 ). Anàlisi química quantitativa . Barcelona: Reverté. Catàleg
  • Métodos oficiales de análisis (1993-1994 ). Madrid: Secretaría General Técnica. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
  • Fennema, Owen R. (2000 ). Química de los alimentos (2ª ed.). Zaragoza: Acribia. Catàleg
  • Gary D. Christian (2009). Química Analítica (sexta). McGraw Hill. Catàleg
  • Clesceri, Lenore S. Franson, Mary Ann H. (1992 ). Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Preparació de problemes analítics reals. S'avaluarà la capacitat d'ampliar i aprofundir en el coneixement d'operacions i tècniques analítiques. Cerca bibliogràfica, preparació i exposició que permeti la resolució de problemes analítics reals i d'interès actual. 15
Cerca d'informació sobre mètodes analítics oficials.Interpretació i adaptació de mètodes oficials Treball a l'aula. S'avalua la cerca d'informació, participació i presentació del mètode 10
Prova d' avaluació intrasemestral basada en qüestions teòriques i problemes. Mitjançant proves intrasemestrals, no eliminatòries i no recuperables s'avalua el coneixement adquirit fins al moment.Es temporalitzarà en funció del desenvolupament de continguts. 20
Prova avaluació global dels coneixements teòrics i exercicis Els coneixements assolits durant les classes expositives i de resolució d'exercicis s'avaluen al final del semestre mitjançant un examen escrit.Prova recuperable 55

Qualificació

La nota final de l'assignatura (NFA)s'obté a partir de les següents notes.
NFA= Nota treballs (25%)+ Nota prova intrasemestrals (20%) +Nota examen final (55%)

Es considerarà l'assignatura superada quan s'assoleixi una qualificació final de 5/10.

Cal una nota mínima de 5/10 de la prova d'avaluació final per a poder fer mitjana amb la resta de notes de les activitats d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
A un alumne li constarà en el seu expedient acadèmic un No Presentat només si no es presenta a cap de les proves avaluables que es realitzin a partir del dia 1 de d'abril de 2020.

Observacions

És aconsellable haver superat les assignatures de Fonaments de Química i Ampliació de Química Orgànica.