Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Equilibri químic.Metodologia de l'anàlisi química.Mètodes volumètrics i gravimètrics.Avaluació de la qualitat
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NURIA FIOL SANTALO
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
  • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
  • CE23 Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes

Continguts

1. Tema 1. INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI QUÍMICA

          1.1. Objectius.

          1.2. Etapes d'un procés analític.

          1.3. Les concentracions químiques.

          1.4. Instruments i material de laboratori.

          1.5. Determinació i minimització d'errors.

          1.6. Expressió dels resultats.Exactitud i precisió.

          1.7. Fonaments i classificació.

          1.8. Tractament de la mostra i dilucions. Càlculs

2. Tema 2. MÈTODES VOLUMÈTRICS

          2.1. Solucions valorades i substàncies patró primari.

          2.2. Punt d'equivalència i punt final.

          2.3. Tècniques en anàlisi volumètrica.Valoracions: directes,indirectes i per retrocés

          2.4. Indicadors.

          2.5. Tipus de valoració.

3. Tema 3. VOLUMETRIES ÀCID-BASE

          3.1. Càlcul de pH. reaccions àcids i bases fortes i febles. Corbes de valoració

          3.2. Hidròlisis de les sals i solucions amortidores

          3.3. Indicadors àcid-base

          3.4. Preparació i titulació de reactius de valoració.

          3.5. Aplicacions i exemples pràctics

4. Tema 4. REACCIONS DE PRECIPITACIÓ

          4.1. Solubilitat i producte de solubilitat.

          4.2. Reaccions de precipitació.

          4.3. Efecte de l'ió comú

          4.4. Influència del pH en la solubilitat.

          4.5. MÈTODES GRAVIMÈTRICS D'ANÀLISI

          4.6. Fonaments i classificació.

          4.7. Gravimetries de precipitació

          4.8. Gravimetries de volatilització.

          4.9. Anàlisi per combustió.

          4.10. VOLUMETRIES DE PRECIPITACIÓ

          4.11. Indicadors

          4.12. Corves de valoració de precipitació

          4.13. Aplicacions i exemples pràctics.

          4.14. Preparació i titulació de reactius de valoració

          4.15. Mètode de Mohr,Volhard i Fajans.

          4.16. Aplicacions i exemples pràctics.

5. Tema 5. VOLUMETRIES DE FORMACIÓ DE COMPLEXOS

          5.1. Els complexos metall-quelant.

          5.2. Els indicadors metal.locròmics.

          5.3. Preparació i titulació de reactius de valoració

          5.4. Tècniques de valoració amb EDTA.

          5.5. Indicadors.

          5.6. Aplicacions i exemples pràctics.

6. Tema 6. VOLUMETRIES REDOX

          6.1. Les reaccions redox en l'anàlisi volumètrica.

          6.2. Corbes de valoració.

          6.3. Indicadors redox: tipus i característiques.

          6.4. Preparació i titulació de dissolucions.

          6.5. Aplicacions i exemples pràctics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 6,00 10,00
Elaboració individual de treballs 2,00 5,00 7,00
Prova d'avaluació 2,00 4,00 6,00
Resolució d'exercicis 15,00 35,00 50,00
Sessió expositiva 37,00 40,00 77,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

  • Skoog, Douglas A (1996-1997). Fundamentos de química analítica (4ª ed). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
  • Harvey, David (cop. 2002 ). Química analítica moderna . Madrid: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
  • Harris, Daniel C (2006 ). Anàlisi química quantitativa . Barcelona: Reverté. Catàleg
  • Métodos oficiales de análisis (1993-1994 ). Madrid: Secretaría General Técnica. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
  • Fennema, Owen R. (2000 ). Química de los alimentos (2ª ed.). Zaragoza: Acribia. Catàleg
  • Gary D. Christian (2009). Química Analítica (sexta). McGraw Hill. Catàleg
  • Clesceri, Lenore S. Franson, Mary Ann H. (1992 ). Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Preparació de problemes analítics reals. S'avaluarà la capacitat d'ampliar i aprofundir en el coneixement d'operacions i tècniques analítiques. Cerca bibliogràfica, preparació i exposició que permeti la resolució de problemes analítics reals i d'interès actual. 15
Cerca d'informació sobre mètodes analítics oficials.Interpretació i adaptació de mètodes oficials Treball a l'aula. S'avalua la cerca d'informació, participació i presentació del mètode 10
Prova d' avaluació intrasemestral basada en qüestions teòriques i problemes. Mitjançant proves intrasemestrals, no eliminatòries i no recuperables s'avalua el coneixement adquirit fins al moment.Es temporalitzarà en funció del desenvolupament de continguts. 20
Prova avaluació global dels coneixements teòrics i exercicis Els coneixements assolits durant les classes expositives i de resolució d'exercicis s'avaluen al final del semestre mitjançant un examen escrit.Prova recuperable 55

Qualificació

La nota final de l'assignatura (NFA)s'obté a partir de les següents notes.
NFA= Nota treballs (25%)+ Nota prova intrasemestrals (20%) +Nota examen final (55%)

Es considerarà l'assignatura superada quan s'assoleixi una qualificació final de 5/10.

Cal una nota mínima de 5/10 de la prova d'avaluació final per a poder fer mitjana amb la resta de notes de les activitats d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
A un alumne li constarà en el seu expedient acadèmic un No Presentat només si no es presenta a cap de les proves avaluables que es realitzin a partir del dia 1 de d'abril de 2020.

Observacions

És aconsellable haver superat les assignatures de Fonaments de Química i Ampliació de Química Orgànica.