Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi dels compostos del carboni. Síntesi orgànica. Química dels productes naturals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JAIME CAMPS SOLER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
  • CE26 Capacitat per a comprendre i aplicar coneixements avançats de la química orgànica i química física.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA ORGÀNICA (6 h)

          1.1. Importància de la Química Orgànica

          1.2. Presentació de l'assignatura

          1.3. Tipus d'enllaç

          1.4. L'enllaç covalent segons la teoria de Lewis

          1.5. L'enllaç segons la mecànica quàntica. Orbitals i hibridació. Enllaços sigma i pi.

          1.6. Forces intermoleculars: de Van der Waals i d'enllaç d'hidrogen.

2. CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS DE L'ÀTOM DE CARBONI (8 h)

          2.1. Introducció a la Química del Carboni.

          2.2. Tetracovalència de l'àtom de carboni.

          2.3. Energies d'enllaç

          2.4. Capacitat de concatenació

          2.5. Estabilitat cinètica dels compostos del Carboni

          2.6. Isomeria. Classificació dels isòmers. Isòmers estructurals, geomètrics, estereoisòmers: enantiòmers i diastereòmers.

          2.7. Propietats dels estereoisòmers configuracionals.

          2.8. Quiralitat en la natura.

3. HIDROCARBURS (14 h)

          3.1. Introducció.

          3.2. Alcans. Nomenclatura, estructura i conformacions.

          3.3. Reaccions dels alcans. Halogenació. Productes halogenats importants. Propietats dels haloalcans. Combustió.

          3.4. Hidrocarburs cíclics. Conformacions.

          3.5. Alquens. Propietats físiques. Nomenclatura dels radicals. Estructura. Estabilitat relativa dels alquens.

          3.6. Reaccions dels alquens. Característiques de l'enllaç pi. Reaccions d'addició al doble enllaç: hidrogenació, addicions d'àcids i d'halogens. Oxidació: amb permanganat i ozó. Polimerització. Cicloaddicions (Diels-Alder).

          3.7. Alquins. Estructura, propietats físiques i nomenclatura. Obtenció de l'acetilè.

          3.8. Reaccions dels alquins. Caràcter àcid de l'hidrogen terminal. Addicions als alquins. Addicions d'halogens i d'àcids. Reacció de Diels-Alder. Formació d'enllaços C-C a partir d'acetilurs. Reaccions SN2.

          3.9. Hidrocarburs Aromàtics. Avaluació experimental de l'estabilitat. Propietats físiques i nomenclatura.

          3.10. Reaccions del benzè. Reaccions de substitució aromàtica electròfila. Oxidació. Reducció. Efecte dels substituents.

4. ESPECTROSCÒPIA (6 h)

          4.1. Introducció.

          4.2. Espectroscòpia infraroja (IR). Representació i interpretació dels espectres.

          4.3. Ressonància magnètica nuclear del protó (RMN-H). Fonaments físics. Desplaçament químic. Acoblament spin-spin. Exemples pràctics.

5. SUBSTÀNCIES ORGÀNIQUES AMB OXIGEN (20 h)

          5.1. Introducció

          5.2. Alcohols. Propietats físiques i nomenclatura. Obtenció industrial. Reaccions dels alcohols. Oxidació. Transformació en halogenurs.

          5.3. Èters. Propietats físiques i nomenclatura. Obtenció. Reaccions.

          5.4. Aldehids i cetones. Característiques del grup carbonil. Obtenció. Propietats físiques i nomenclatura. Reaccions del grup carbonil. Formació d'enllaços C-C, reacció de Grignard i de Wittig. Reducció d'aldehids i cetones. Oxidació. Reactivitat dels hidrogens en alfa.

          5.5. Àcids carboxílics. Característiques, propietats físiques i nomenclatura. Obtenció. Reaccions dels àcids: formació de sals, obtenció d'esters, d'amides. Polímers d'interès industrial: poliesters i poliamides. Formació d'anhídrids d'àcids.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 2,00 2,00
Prova d'avaluació 6,00 0 6,00
Resolució d'exercicis 14,00 28,00 42,00
Sessió expositiva 40,00 60,00 100,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

  • Yurkanis Bruice Paula (2007). Fundamentos de Química Orgánica (Primera). México: Pearson Educación. Catàleg
  • Harold Hart, Leslie E. Craine, David J. Hard, Christopher M. Hadad (2007). Química Orgánica (12ª). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives S'avaluen en les proves intrasemestrals i en la global 0
Resolució d'exercicis i problemes S'avaluen en les proves intrasemestrals i en la global. 0
Proves d'avaluació intrasemestrals Conexeiments assolits (no recuperable) 45
Proves d'avaluació de coneixements teòrics i de resolució de problemes Coneixements i competències assolides (no recuperable). 55

Qualificació

- Pels continguts i competències de les classes expositives i resolució d'exercicis i problemes:
Prova intrasemestral temes 1 i 2: 20%
Prova intrasemestral tema 3 : 25%
Prova global de teoria i resolució de problemes: 55%
La nota final de l'assignatura s'obté a partir dels percentatges anteriors. Les proves no eliminen matèria i no són recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a NO presentat aquell alumne que no hagi realitzat al menys, la meitat de les proves d'avaluació o no es presenti a la prova global.

Observacions

Es recomana l'estudi regular, i la resolució continuada dels problemes que es proposen als alumnes, per tal d'assolir la competència específica de l'assignatura: Capacitat per a comprendre i aplicar coneixements avançats de la Química Orgànica.