Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Concepte, naturalesa i estructura dels drets constitucionals. Sistema de garanties. Estudi dels diferents tipus de drets reconeguts per la Constitució de 1978.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Miguel Ángel Cabellos Espiérrez  / Josep Maria Lafuente Balle
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Miguel Ángel Cabellos Espiérrez  / Josep Maria Lafuente Balle
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Miguel Ángel Cabellos Espiérrez  / Amaro Sanchez Sanchez  / Pere Simon Castellano
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • 6. Conèixer el funcionament dels processos electorals.
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • 8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials.
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • CE4. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals
 • CE6. Conèixer el funcionament dels processos electorals
 • CE5. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinariedad dels problemes jurídics
 • CE8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. Tema 1. Evolució histórica del reconeixement dels drets. Naturalesa, estructura i elements dels drets constitucionals

2. Tema 2. Garanties dels drets: normatives, institucionals i jurisdiccionals (especialment el dret a la tutela judicial efectiva, el recurs preferent i sumari i el recurs d'empara davant del TC). La suspensió dels drets

3. Tema 3. El principi d’igualtat

4. Tema 4. Els drets de l’àmbit individual

5. Tema 5. Els drets de la persona en societat i de participació

6. Tema 6. Els drets socials i econòmics i els principis rectors

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 5,00 13,00
Prova d'avaluació 4,00 40,00 44,00
Sessió expositiva 24,00 0 24,00
Sessió pràctica 4,00 15,00 19,00
Total 40,00 60,00 100

Bibliografia

 • Aparicio Pérez, Miguel Ángel, Barceló Serramalera, M. (2016). Manual de Derecho Constitucional (3ª ed.). Barcelona: Atelier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proves teòriques Es valora que el contingut, que haurà d'estar adequadament exposat i argumentat, sigui correcte i complet.

Important: per aprovar l'assignatura cal aprovar la part teòrica, tal com s'indica a l'apartat de criteris de qualificació del programa.
70
Pràctiques avaluables Es valora que l'alumne sigui capaç d'arribar a resoldre supòsits de fet recolçant-se correctament en les normes constitucionals i infraconstitucionals aplicables a cada cas, que argumenti adequadament i que sàpiga entendre i emprar correctament la jurisprudència. 30

Qualificació

I) SISTEMA D'AVALUACIÓ:

La nota final de l'assignatura, que s’impartirà en règim d’avaluació continuada, s'obtindrà de la següent manera:

- El 70% de la qualificació correspondrà a la part teòrica, i es repartirà en dos exàmens durant el curs, que s’hauran d’aprovar obligatòriament per a poder aprovar l’assignatura, i que podran ser objecte de recuperació cas de ser suspesos en la data que es fixi al calendari oficial d’exàmens.

- El 30% de la qualificació correspondrà a la part pràctica, i derivarà, segons els grups, d'una o de dues pràctiques, no recuperables. Per tal que aquest 30% es computi, caldrà aprovar els dos exàmens teòrics.

II) PART TEÒRICA:

a) Nombre de proves d’avaluació:

-es duran a terme dos exàmens teòrics, orals o escrits segons els grups.

-a cada grup el professor indicarà les dates en què es realitzaran, els temes que seran objecte de cada un d'ells i si l'examen serà oral o escrit.

-cada examen suposarà un 35%, conformant així tots dos el 70% que val la part teòrica en el conjunt de l'assignatura.

b) Obligació d’aprovar tots els exàmens teòrics:

-per aprovar la part teòrica caldrà haver obtingut almenys un 5 sobre 10 en cada un dels dos exàmens.

-IMPORTANT: Si en algun dels dos exàmens no s’arriba a 5, la part teòrica quedarà suspesa, i la nota global que correspondrà en aquesta part teòrica serà com a màxim de 4.5, independentment de que la mitja resultant de les dues notes dels exàmens teòrics pugués resultar superior.

c) Possibilitat de recuperació de proves suspeses:

-no obstant, els alumnes que no hagin arribat al 5 sobre 10 en algun dels dos exàmens de la part teòrica, podran examinar-se per a recuperar la part o parts suspeses, en la data oficial de l’examen final de l’assignatura que es fixi al calendari d’exàmens de la facultat. La nota que s'obtingui a la recuperació substitueix la nota corresponent obtinguda durant el curs. El professor indicarà a cada grup si l'examen serà oral o escrit.

-IMPORTANT: Igualment caldrà arribar al 5 sobre 10 en la part o les parts de les que l’alumne s’examini de nou per poder aprovar. Si no s’arriba a 5 en alguna de les esmentades parts, la part teòrica queda suspesa tot aplicant-se la mateixa regla del paràgraf anterior (nota global màxima de 4.5 en la part teòrica independentment de què la mitja entre les dues notes dels exàmens teòrics resultés superior).

-atès que, com s'ha dit a l'apartat I), l'assignatura s'imparteix en règim d'avaluació continuada, aquest examen teòric final de recuperació només el podran fer els alumnes que no hagin superat l'assignatura a través de l'esmentada avaluació continuada. En conseqüència, no es corregirà ni s'avaluarà cap examen de recuperació fet per un alumne que ja hagués superat prèviament l'assignatura per la via de l'avaluació continuada, i en conseqüència la nota obtinguda en aquesta darrera no es modificarà en cap sentit.

d) Necessitat de demostrar un nivell mínim en totes les preguntes dels exàmens teòrics:

-en els exàmens teòrics (tant els d'avaluació continuada com l'examen final de recuperació), els professors podran establir que, si un alumne treu un 0 en una de les preguntes, l'examen quedarà automàticament suspès i la nota d'aquest serà com a màxim de 4.5, amb independència del fet que els punts obtinguts a la resta de preguntes de l’examen poguessin sumar més de 4.5, fet que per tant no serà tingut en compte.

-això és justifica perquè els alumnes han de demostrar un coneixement mínim de totes les preguntes de cada examen teòric, de forma que el professor pot establir que aquest no es pot aprovar si en una de les preguntes l'alumne mostra un desconeixement tal que porta a qualificar-la amb un 0.

III) PART PRÀCTICA:

a) Pràctiques avaluables i no avaluables:

-a més de les pràctiques no avaluables que es puguin fer durant el curs (resolució de supòsits de fet, comentaris de textos i de sentències, debats, tests sobre parts del programa que siguin després comentats, etc.) es faran, segons els grups, una o bé dues pràctiques avaluables (a cada grup el professor indicarà a inici de curs el nombre corresponent, les característiques d'aquesta part pràctica avaluable, la forma d'avaluació, la relació que hi hagi entre pràctica i teoria, etc.).

b) Impossibilitat de recuperar les pràctiques avaluables:

-en cap cas es podran repetir ni recuperar les pràctiques avaluables.

-si un alumne ha suspès l'avaluació continuada perquè, malgrat haver aprovat els exàmens teòrics de l'esmentada avaluació, ha suspès les pràctiques avaluables, i la nota final d'avaluació continuada resultant de fer la mitja entre les notes teòriques i les pràctiques (en els termes que indica l'apartat IV) dóna com a resultat un suspens, aleshores, atès que les pràctiques avaluables no són recuperables, l'alumne té únicament l'opció de tornar a examinar-se d'una o de totes dues parts teòriques a l'examen teòric final de recuperació (vegeu apartat II.c), amb l'objectiu que, en el cas que aconsegueixi millorar la nota de la part teòrica, la nota mitja final pugui eventualment arribar a l'aprovat. En tal cas, la nota o notes que s’obtinguin a l’examen teòric final de recuperació de la part o parts de les que l’alumne es torni a examinar substituiran la nota o notes teòriques corresponents de l’avaluació continuada.

c) Necessitat d'aprovar la part teòrica:

-com s’indicarà en el proper apartat, la nota pràctica només es tindrà en compte si s’ha aprovat la part teòrica, és a dir, tots dos exàmens teòrics, ja sigui durant l'avaluació continuada o bé a la recuperació final.

IV) NOTA FINAL:

a) Càlcul de la nota final:

-per aprovar l’assignatura caldrà obtenir almenys un 5 sobre 10 com a nota final.

-la nota final s’obté a partir de la nota global teòrica (70% de la nota final) i la nota global pràctica (30% de la nota final), tenint sempre en compte el requisit que s'indicarà a l'apartat b).

-cal tenir present, doncs, que aprovar la part teòrica (ja sigui durant el curs o a l'examen final de recuperació) pot no ser suficient per aprovar l'assignatura, doncs la part teòrica és només el 70% de la nota final, a la que cal afegir el 30% de la part pràctica, tal com ja s'ha indicat anteriorment.

b) Obligació d’aprovar la part teòrica:

-perquè es procedeixi a fer l’indicat promig entre ambdues notes (teòrica i pràctica) caldrà, però, haver obtingut com a mínim un 5 sobre 10 de nota global a la part teòrica (la qual cosa exigeix aprovar tots dos exàmens teòrics, ja sigui durant l'avaluació continuada o a la recuperació final, doncs en cas contrari la nota global màxima que es podrà obtenir a la part teòrica, com s'ha dit, serà de 4.5).

-IMPORTANT: en conseqüència, si no se supera en els termes indicats en l'anterior paràgraf la part teòrica, aleshores la part pràctica no computarà, se suspendrà l'assignatura i la nota final d'aquesta serà l’esmentada nota global obtinguda sobre 10 a la part teòrica (i que, com s'ha indicat a l’anterior paràgraf i a l’apartat II, en cap cas podrà ser superior a 4.5).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de “No Presentat” procedirà quan l’alumne, no havent superat l'assignatura per la via de l'avaluació continuada, no es presenti després a l'examen teòric final de recuperació, en la data oficial que es fixi en el calendari d'exàmens aprovat per la Facultat.

Observacions

1) Per preparar els exàmens, a més del que s'expliqui a classe, l'alumne ha de completar el seu estudi amb el manual de l'assignatura, i estudiar igualment totes aquelles sentències, normes o materials addicionals (esquemes, lectures, etc.) que el professor de cada grup indiqui a classe i que permeten acabar d'adquirir els coneixements necessaris entorn del temari.

2) Cal disposar d'un codi de lleis polítiques actualitzat (2019). Es recomana el llibre "Leyes políticas del Estado", publicat per l'editorial Aranzadi, o qualsevol altre recopilació normativa similar que tingui un índex per matèries al final del llibre.

3) Igualment l'alumne ha de comptar, per complementar les explicacions de classe, amb el manual recomanat a la bibliografia, que es correspongui amb l'edició més recent del mateix (2016).

4) La llengua de la docència serà el català o el castellà en funció dels grups.

5) L'alumne haurà d'examinar-se obligatòriament en el grup on estigui matriculat. Tota prova d'avaluació feta en un grup diferent a aquest NO serà corregida ni avaluada.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.