Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Ones i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup EB

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIM FORT VIADER  / FRANCISCO JAVIER GARCIA GARRIDO  / ALBERT HERRERO CASAS  / JESUS PLANELLA MORATO  / MARIANNA SOLER I ORTEGA  / ESMERALDA UBEDA DE LA CASA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

 • CB04 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CB09 Plantejar i resoldre problemes matemàtics i físics que es plantegen en l'enginyeria
 • CES1 Abstreure, formular i resoldre problemes fonamentals d'enginyeria biomèdica, circumscrits a l'àmbit de la informàtica, l'electrònica i la mecànica
 • CE03 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

Continguts

1. CAMP I POTENCIAL ELÈCTRIC: 1.1.- Llei de Coulomb. Forces entre càrregues. 1.2.- Camp elèctric. Definició. Representació gràfica. Exemples 1.3.- Principi de superposició. Camp elèctric de distribucions discretes i contínues de càrrega. Llei de Gauss 1.4.- Treball elèctric. Energia potencial. Energia associada a distribucions de càrrega discretes i contínues. 1.5.- Potencial elèctric. Definició. Representació.

2. CAPACITAT: 2.1.-Llei de Gauss aplicada a conductors en equilibri electrostàtic. 2.2.- Capacitat. Capacitat d’un conductor. Condensador. Geometries. 2.3.- Energia del condensador carregat. 2.4.- Condensadors amb dielèctrics. Capacitat. 2.5.- Capacitat equivalent. Connexió en paral·lel. Connexió en sèrie.

3. CORRENT ELÈCTRIC 3.1.- Corrent elèctric. Intensitat. 3.2.- Resistivitat i conductivitat. Resistència. Llei de Ohm. 3.3.- Circuit. Generador i força electromotriu. Circuit amb pila i resistència. 3.4.- Receptors. Característiques d’un receptor. 3.5.- Energia. Efecte Joule. Potència. Balanç energètic. 3.6.- Resistència equivalent en corrent continu. Connexió en sèrie. Connexió en paral·lel. 3.7.- Circuits de corrent continu. Anàlisi de circuits sèrie i paral·lel. 3.8.- Regles de Kirchhoff. Regla dels nusos. Regla de les malles. 3.10.- Anàlisi de circuits.

4. MAGNETISME: 4.1.- Camp magnètic. Descripció. Representació. 4.2.- Efectes. Forces sobre càrregues en moviment. Forces sobre conductors portadors de corrent elèctric. 4.3.- Generació de camp magnètic. Llei de Biot i Savart. 4.4.- Exemples: Solenoides, forces entre conductors.

5. INDUCCIÓ MAGNÈTICA: 5.1.- Introducció. Flux magnètic. Lleis de Faraday i de Lenz. 5.2.- Exemple: Generació de tensió alterna. 5.3.- Inducció. Inducció mútua. 5.4.- Autoinducció.

6. CORRENT ALTERN: 6.1.- Comportament de components. Notació complexa. 6.2.- Energia. Potència activa i reactiva. 6.3.- Circuits de corrent altern.

7. MOVIMENT ONDULATORI: 7.1.- Moviment ondulatori. Propagació d’una pertorbació 7.2.-Ones sinusoidals. 7.3.- Reflexió i transmissió. 7.4.- L’equació lineal d’ona. 7.5.- Superposició i interferència. 7.6.- Ones estacionàries. Ressonància. 7.7.- Aplicacions.

8. LLUM I ÒPTICA: 8.1.- Naturalesa de la llum i lleis de l’òptica geomètrica. 8.2.- Formació d’imatges.

9. INTERACCIÓ LLUM-MATÈRIA. 9.1.-Interacció llum-matèria. 9.2.-Difusió Rayleigh. Obtenció de llum parcialment polaritzada. 9.3.-Polaritzadors. Llei de Malus. 9.4.-Polaritzadors dicroics. 9.5.-Birefringència.

10. PRÀCTIQUES DE LABORATORI: 1.-Camp electrostàtic. 2.-Capacitat i condensadors. 3.-Circuits de corrent continu. 4.-Corba característica d'un generador (USB). 5.-Camp magnètic d'una bobina. 6.-El deflector.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11,00 1,00 12,00
Prova d'avaluació 4,00 11,00 15,00
Resolució d'exercicis 15,00 32,00 47,00
Sessió expositiva 30,00 46,00 76,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

 • Badosa i Franch, Jordi (2010 ). Apunts de física per a Fonaments de física 2 . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Escoda i Acero, Ma. Lluïsa (2005 ). Problemes de física per a batxillerat i cicles formatius. Girona: Universitat de Girona. Departament de Física. Recuperat 08-07-2010, a http://hdl.handle.net/10256/593 Catàleg
 • Tipler, Paul Allen (2010 ). Física per a la ciència i la tecnologia (Traducció de la 6a ed. nord-americana). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Serway, Raymond A (cop. 2009 ). Física : para ciencias e ingeniería (7ª ed.). México: Cengage Learning. Catàleg
 • Burbano de Ercilla, Santiago (2006 ). Problemas de física (27ª ed.). Madrid: Tébar. Catàleg
 • Sears, Francis Weston (2005 ). Física universitaria con física moderna (11a ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ACME (desenvolupament de problemes amb suport informàtic) 1) Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic.
2) Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests processos.
3) Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials.
4) Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
5) Utilitzar amb soltesa la calculadora i l'ordinador per facilitar càlculs. Fer servir intel·ligentment les TIC i interpretar els resultats d'una operació automàtica en el context del problema que s'està resolent.
10
PACs (Proves d'Avaluació Continuada) 1) Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic.
2) Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests processos.
3) Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials.
4)Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
5) Utilitzar els conceptes de camp elèctric i camp magnètic per tal d'explicar aplicacions d'interès i realitzar càlculs de camps per diferents distribucions.
6)Aplicar els models bàsics de l'electromagnetisme per tal d'explicar els funcionaments d'alguns dispositius o aparells electromagnètics, així com d'altres fenòmens d'interès.
7) Analitzar de manera qualitativa i quantitativa transferències i transformacions energètiques.
15
PRÀCTIQUES (PFP) 1) Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic.
2) Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests processos.
3) Utilitzar tant l'instrument bàsic d'un laboratori de física com els sistemes informatitzats d'anàlisi i captació de dades. Interpretar la possible relació entre variables fent servir el coeficient de correlació i la recta de regressió, i aplicar els conceptes bàsics càlculs d'errors i xifres significatives.
4) Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials.
5)Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
6) Utilitzar els conceptes de camp elèctric i camp magnètic per tal d'explicar aplicacions d'interès i realitzar càlculs de camps per diferents distribucions.
7)Aplicar els models bàsics de l'electromagnetisme per tal d'explicar els funcionaments d'alguns dispositius o aparells electromagnètics, així com d'altres fenòmens d'interès.
8) Analitzar de manera qualitativa i quantitativa transferències i transformacions energètiques.
9) Dissenyar i construir circuits senzills de corrent continu i altern; mesurar i calcular els valors de les principals magnituds elèctriques.
10) Utilitzar el model del moviment ondulatori per mesurar i calcular els valors de les principals magnituds ondulatòries i oscil·latòries en un medi elàstic.
11)Relacionar les magnituds de les ones sonores amb allò que es percep.
12) Explicar quantitativament algunes propietats de les ones com: les interferències, ones estacionàries i ones ressonants.
13)L'alumne ha de ser capaç d'explicar de forma raonada els continguts dels guions de pràctiques , tot emprant el vocabulari adient, de forma que la resta de companys puguin desenvolupar les pràctiques corresponents.

Cada pràctica serà avaluada al final de la sessió. No és una activitat recuperable.
15
PROVA FINAL ASSIGNATURA (PFA) 1) Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic.
2) Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests processos.
3) Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials.
4) Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
5) Utilitzar els conceptes de camp elèctric i camp magnètic per tal d'explicar aplicacions d'interès i realitzar càlculs de camps per diferents distribucions.
6)Aplicar els models bàsics de l'electromagnetisme per tal d'explicar els funcionaments d'alguns dispositius o aparells electromagnètics, així com d'altres fenòmens d'interès.
7) Analitzar de manera qualitativa i quantitativa transferències i transformacions energètiques.
8) Dissenyar i construir circuits senzills de corrent continu i altern; mesurar i calcular els valors de les principals magnituds elèctriques.
9) Utilitzar el model del moviment ondulatori per mesurar i calcular els valors de les principals magnituds ondulatories i oscil·latories en un medi elàstic.
10)Relacionar les magnituds de les ones sonores amb allò que es percep.
11) Explicar quantitativament algunes propietats de les ones com: les interferències, ones estacionàries i ones ressonants.
12) Analitzar diferents fenòmens i sistemes de l'óptica geomètrica, descriure'ls mitjançant gràfics i equacions, analitzar els resultats i considerar les implicacions d'aquests resultats.
13) Utilitzar el model de raig de llum i el model d'ones per tal d'analitzar la interacció de la llum amb la matèria.
60

Qualificació

1) L'ACME correspon a un 10% de l'avaluació continuada i està format per un conjunt d'activitats no recuperables.
2) Les PACs valen un total de 15 % de l'avaluació continuada. Són proves no recuperables.
3) Activitats de seguiment i consolidació proposades a l'Aula: No són puntuables però la no realització d'un 80% d'aquestes activitats implica tenir un No Presentat de l'assignatura. Aquestes activitats són no recuperables.
3) L'assistència a les pràctiques és obligatòria. L'alumne que no assisteixi a les pràctiques no serà avaluat de l'assignatura, i per tant constarà com a No Presentat.
4) L'avaluació continuada de pràctiques correspon a un 15% de la nota final (10% de les PACs+ 5% de l'entregable).
5) La prova final de l'assignatura (PFA) correspon a un 60% de la nota total. Estarà formada per continguts conceptuals (menor o iguals a un 30%) i procedimentals (majors o iguals a un 70%) treballats tant a sessions d'aula com de laboratori. És necessari aprovar la teoria per poder fer mitja amb la part procedimental (problemes).
6) Per a poder fer mitjana amb els resultats de les activitats d'avaluació continuada (ACME, PACs i Pràctiques) és necessari i imprescindible tenir una nota de la Prova Final de l'Assignatura igual o superior a 4. Recordeu també que s'han d'haver realitzat el 80 % de les activitats de seguiment i consolidació proposades a l'Aula i tenir l'assistència a totes les practiques de laboratori. La prova final és recuperable.
7) Si la nota de la recuperació de la Prova final és inferior a 4, a l'acta constarà la nota de l'examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constarà com a NO PRESENTAT de l'assignatura dins de l'expedient acadèmic de l'alumne si:
1) Falta a alguna pràctica de laboratori (l'assistència i realització de TOTES les pràctiques és imprescindible per a tenir nota de l'assignatura).
2) No realitza les proves avaluables que es realitzin a partir del dia 1 d'abril, així com, no participa com a minim en un 80% de les activitats de seguiment i consolidació proposades a l'aula.
3) No assisteix a la Prova Final de l'assignatura .

RECORDEU:
No presentat consta com a convocatòria exhaurida i només disposeu de 3 convocatòries per mòdul (us recomanem llegiu l'Article 3). Si creieu que no podreu realitzar l'assignatura bé, podeu anul.lar convocatòria.


Article 3. Períodes i convocatòries de qualificació
1. Cada mòdul o assignatura tindrà una única convocatòria de qualificació per curs acadèmic en el corresponent expedient de l’estudiant, d’acord amb la normativa d’avaluació i el calendari acadèmic de la Universitat de Girona vinculada als períodes establerts al calendari acadèmic a què es refereix el punt 2 de l’article anterior.
2. Els estudiants disposen de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul. En cas que l’estudiant no superi l’assignatura o mòdul en la tercera convocatòria podrà sol•licitar una quarta i darrera convocatòria de gràcia a la direcció del centre docent que, degudament informada, la trametrà a la Comissió Acadèmica i de Convalidacions perquè elabori la proposta de resolució del rector o rectora corresponent.
3. Per tal de no comptabilitzar convocatòries de qualificació, l’estudiant podrà sol•licitar l’anul•lació de la matrícula fins a la data que a aquest efecte establirà el calendari acadèmic de la Universitat de Girona.
4. La qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en aquesta normativa.
5. Els estudiants que exhaureixin el nombre de convocatòries de qualificació establertes per a una assignatura o mòdul hauran d’abandonar els seus estudis.

Observacions

1)PROVA FINAL:
1.1. Els alumnes no podran portar calculadores amb capacitat d'emmagatzemar i/o transferir documents i/o dades. Tampoc es poden portar mòbils.El fet de portar mòbil i/o aquest tipus de calculadores provocarà l'expulsió de l'alumne de l'aula de forma inmediata.
1.2. Hauran d'identificar-se amb el DNI.
1.3. Durant la prova no es podran consultar apunts ni formularis de cap tipus.
1.4. No es podrà entrar més tard de 30 minuts posteriors a l'inici de la prova.
1.5. Si es vol realitzar la prova amb un grup diferent al de matriculació haurà de ser justificada i per escrit.
1.6. La prova Final constarà d'una part amb continguts conceptuals (menor o igual al 30%) i una part amb continguts procedimentals (major o igual al 70%).
2) PRÀCTIQUES:
2.1. A les sessions de pràctiques l'alumne ha de dur els guions de pràctiques impressos, així com les eines necessàries (calculadora i/o paper mil•limetrat si s'escau) per tal de poder-les realitzar correctament. En cas contrari el professor de pràctiques és lliure de donar la sessió corresponent com a no presentada.
2.2. Cal portar el guió de la pràctica corresponent llegit i estudiat, així com el vídeo visualitzat, ja que durant la sessió de pràctiques, els alumnes poden ser preguntats pel professor i requerits per explicar la realització de la pràctica durant la primera mitja hora a la resta de companys.
2.3. Al final de cada pràctica es realitzarà l'avaluació de la mateixa mitjançant un qüestionari online (2/3 nota) i s'haurà d'entregar l'informe per tal que sigui avaluat (1/3 nota).

Assignatures recomanades

 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de matemàtiques 1
 • Fonaments de matemàtiques 2