Estudia > Tràmits, normatives i preus > Preus > Preus màsters
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Preus en estudis de màster universitari

Curs 2020-2021

Preinscripció i admissió

Per formalitzar la preinscripció als màsters universitaris el curs 2020-2021 cal abonar 30,21 euros, en concepte d'estudi de documentació i d'expedient acadèmic per a la selecció i assignació, si s'escau, en ensenyament de màsters, tal com s'especifica a l'apartat 7.6 de l'annex I del Decret 64/2020 . Aquest import s’ha de fer efectiu amb targeta de crèdit. En cas de no poder pagar amb targeta, cal contactar amb masters@udg.edu .

Aquest import no serà retornat al candidat preinscrit encara que aquest no es matriculi definitivament en el màster, ja sigui per causes personals o per la no-acceptació per part de la UdG; només es retornarà si la UdG finalment no programa l’estudi de màster al qual el candidat s’ha preinscrit.

Els candidats que vulguin reservar plaça en el primer termini d’admissió hauran de fer un pagament de 500 euros (a compte de l'import de la matrícula) del 4 al 15 de juny de 2020. Aquest pagament garanteix l’assignació de plaça i es descomptarà de l’import final de la matricula. En cas de no efectuar-lo, la UdG es reservarà el dret de reassignar la plaça. La no-formalització de la matrícula en el període establert comportarà l’anul·lació de l’assignació de plaça sense dret a la devolució de l’import pagat. En cas de necessitar una carta d’acceptació serà requisit necessari el pagament de la reserva de plaça. Aquesta informació no és d’aplicació en el Màster en Formació del Professorat, al qual s'accedeix mitjançant preinscripció universitària .

Matrícula de màsters professionalitzadors

Els preus per crèdit dels màsters oficials que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades o que disposen de recomanacions acordades pel Consell d'Universitats per a l'elaboració de les memòries de sol·licitud dels títols oficials, segons Decret 64/2020 i acord del Consell Social, són els següents (vegeu Nomenclatura):

Estudiants 1a 2a 3a 4a TU CR/SD
Estudiants amb nacionalitat espanyola, dels països membres de la Unió Europea o estrangers amb residència a l'Estat espanyol 28,82 34,58 74,93 103,75 40,35 5,76
Estudiants estrangers extracomunitaris no residents 41,17 49,40 107,04 148,21 57,64 8,23
Estudiants del Màster en Psicologia General Sanitària (UdG-UOC) 47,01 56,41 122,23 169,24 65,81 9,40

Matrícula de màsters no professionalitzadors

Els preus per crèdit dels màsters oficials que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades, segons Decret 64/2020 i acord del Consell Social, són els següents (vegeu Nomenclatura):

Estudiants 1a 2a 3a 4a TU CR/SD
Estudiants amb nacionalitat espanyola, dels països membres de la Unió Europea o estrangers amb residència a l'Estat espanyol 46,11 55,33 74,93 103,75 64,55 9,22
Estudiants estrangers extracomunitaris no residents 65,87 79,04 107,04 148,21 92,22 13,17

Notes:

1. Els estudiants del Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge (PPCEL) han d'abonar, a més, 200 € en concepte de contribució a despeses del workshop.

2. Per a màsters interuniversitaris no coordinats per la UdG, consulteu els preus a la universitat coordinadora.

Matrícula de màsters derivats de programes Erasmus Mundus

Els preus per crèdit dels màsters derivats de programes Erasmus Mundus, segons els respectius convenis, són els següents (vegeu Nomenclatura):

Màsters Estudiants 1a 2a 3a 4a TU CR/SD
Medical Imaging and Applications (MAIA) Estudiants amb nacionalitat espanyola, dels països membres de la Unió Europea o estrangers amb residència a l'Estat espanyol 16,71 20,05 27,15 37,60 23,39 3,34
Estudiants estrangers extracomunitaris no residents< 23,88 28,66 38,81 53,73 33,43 4,78
Gestió del Turisme / Tourism Management (EMTM) Estudiants amb nacionalitat espanyola, dels països membres de la Unió Europea o estrangers amb residència a l'Estat espanyol 11,03 13,24 17,92 24,82 15,44 2,21
Estudiants estrangers extracomunitaris no residents 15,75 18,90 25,59 35,44 22,05 3,15

Matrícula en cas d'obtenir beca

En cas d'obtenir una beca de règim general del MEFP o una beca Equitat (només disponible en màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades), el preu per crèdit matriculat per primera vegada pot reduir-se d'un 20% a un 100%, segons el tram de renda de la unitat familiar. Per a més informació consulteu Beques de màster.

Tram de renda Preu del crèdit matriculat per 1a vegada
Tram 0 (beca MEFP) 00,00
Tram 1 (beca Equitat) 21,62
Tram 2 (beca Equitat) 23,06

Altres preus vinculats a la matrícula

Concepte Preu

Gestió d’expedient acadèmic: matrícula anual

69,80 €
Gestió d’expedient acadèmic: modificacions i ampliacions parcials 27,27 €
Serveis docents i administratius en línia 70,00 €
Assegurança escolar (obligatòria per a menors de 28 anys) 1,12 €

Assegurança d'accidents (obligatòria per a majors de 28 anys i estrangers no residents)

9,50 €
Quota soci Servei d’Esports (opcional) 30,00 €
Aportació econòmica a projectes de cooperació i desenvolupament (opcional) 3,01 € o 6,01 €

Nomenclatura

1a
Preu del crèdit matriculat per primera vegada
2a
Preu del crèdit matriculat per segona vegada
3a
Preu del crèdit matriculat per tercera vegada
4a
Preu del crèdit matriculat per quarta vegada o posteriors
TU
Preu del crèdit per a estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials (excepte estudiants que es trobin inclosos en algun dels supòsits previstos a l’article 8.2 del decret de preus)
CR
Preu del crèdit convalidat, adaptat (tret d’adaptacions de plans vells a plans nous, que són gratuïtes) o reconegut
SD
Preu del crèdit sense escolaritat per extinció del pla d’estudis, sense tutoria o docència alternativa