Study > Procedures, regulations and fees > Regulations > Third language in bachelor’s degree studies
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Closing
Menu

Study at the UdG

Third language in bachelor's degrees 

Regulations about the third language in bachelor's degree studies of the UdG

Approved by the Governing Council in session 5/2019, of 16 July 2019 (eBOU-1668 ), and amended by the Governing Council in session 8/2019, of 22 November 2021 (eBOU-2396)

Document

Article 1. Tercera llengua

1. Els estudiants de grau han d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa; excepte que la memòria de programació dels estudis estableixi el requeriment d’un nivell superior.

2. La memòria de programació d’estudis de cada titulació marcarà el nivell de la tercera llengua exigible vigent per a l’obtenció del títol.

3. La Comissió Delegada de Docència i Estudiants establirà i mantindrà actualitzades per a cada curs acadèmic les llengües que tindran la consideració de tercera llengua dins de cada àmbit de coneixement, a partir de l’acord d’actualització del reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengua estrangera del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

4. En tot moment l’estudiant haurà d’estar informat del requisit de llengua que li correspon mitjançant el seu expedient acadèmic a la secretaria en xarxa.

Article 2. Procediment d’acreditació del requeriment de coneixement de la tercera llengua a la UdG als estudis de grau

A la UdG les vies perquè els estudiants acreditin haver assolit el nivell determinat de coneixement de la tercera llengua són les següents:

a) Obtenir una certificació reconeguda o tenir una titulació que eximeixi de l’acreditació segons l'Acord vigent del Consell Interuniversitari de Catalunya. Serà responsabilitat de la Comissió Delegada de Docència i Estudiants de la UdG, vist l’informe del Servei de Llengües Modernes (SLM), mantenir actualitzada aquesta informació, així com valorar l’acceptació d’altres certificats no inclosos en l’Acord.

b) Obtenir una certificació que demostri l’assoliment de qualsevol prova específica de coneixements que acrediti, com a mínim el nivell exigit en la memòria de cada titulació, organitzada per les universitats públiques i privades del sistema universitari català o espanyol, amb els requeriments del Marc europeu comú de referència per a les llengües i avalada pels organismes escaients. En el cas de les universitats espanyoles els certificats hauran de tenir el segell de l’Associació de Centres de Llengües de l’Ensenyament Superior.

c) Haver superat com a mínim 9 ECTS corresponents a assignatures d'estudis de la UdG o activitats de reconeixement impartides íntegrament en una tercera llengua. En aquest cas, totes les activitats, incloses les d’avaluació de l’assignatura, han de ser realitzades en la tercera llengua en qüestió.

d) Elaborar, defensar i superar el treball de fi de grau en una tercera llengua.

e) Fer una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una de les terceres llengües esmentades, que es vulgui acreditar amb una obtenció d’un mínim de 9 ECTS o una estada mínima de 2 mesos de pràctiques. Si escau, les activitats d’avaluació de l’estada han de ser realitzades en la tercera llengua en qüestió.

f) Assignatures de docència d’una tercera llengua que acrediti segons la memòria del grau o amb la supervisió del Servei de Llengües Modernes el nivell requerit o superior.

Article 3. Aplicació de la normativa

1. La UdG informarà els estudiants a la pàgina web del Servei de Llengües Modernes de les diferents possibilitats d’acreditació del nivell de tercera llengua. L’acreditació quedarà recollida en l’expedient dels estudiants, al Suplement Europeu del Títol (SET), segons acord de la Junta del CIC.

2. El Servei de Llengües Modernes organitzarà cada curs acadèmic cursos i exàmens lliures, la superació dels quals serviran als estudiants per acreditar el nivell lingüístic requerit.

3. Els estudiants que acreditin el nivell en tercera llengua a través del Servei de Llengües Modernes de la UdG, ja sigui perquè aporten certificació que no consta a la taula de correspondències aprovada pel CIC, ja sigui perquè han participat en els exàmens lliures de cada any, no caldrà que aportin cap documentació a la secretaria acadèmica del seu centre.

4. Els estudiants que abans d’iniciar els estudis a la UdG disposin d’una acreditació identificada en la taula esmentada, podran presentar-la en la secretaria acadèmica del centre docent conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la primera matrícula. En cas de no haver-ho fet així, o els que obtinguin l’acreditació identificada en la taula esmentada al llarg dels seus estudis, podran presentar-la a la secretaria acadèmica del centre docent. Les secretaries acadèmiques dels centres docents incorporaran els documents acreditatius aportats pels estudiants als corresponents expedients acadèmics.

5. Les normes de matrícula en estudis de grau de cada curs especificaran les condicions i els terminis per presentar les acreditacions.

Disposició transitòria

El requisit d’acreditació del nivell de tercera llengua per obtenir el títol s’aplicarà als estudiants de nou accés a l’estudi de grau que iniciïn els estudis a partir del moment de la incorporació del requisit a la memòria de programació de l’estudi.

Els estudiants de grau que hagin iniciat els estudis a partir del curs 2018/2019 han d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa; encara que aquest requisit no estigui a la memòria de programació d’estudis.

El requisit d’acreditació del nivell de tercera llengua per obtenir el títol d’acord amb la Llei 1/2018 no s’aplicarà als estudiants que s’hagin incorporat en cursos posteriors al primer curs fins al curs 2021-2022, ja que s’entén que no tindrien igualtat d’oportunitats per a poder assolir el requisit.

Disposició derogatòria

Aquesta normativa deixa sense efecte les normatives anteriors següents:

  • Normativa sobre la tercera llengua en els estudis de grau (aprovada en el Consell de Govern núm. 2/2010, de 25 de febrer de 2010)
  • Aprovació de la modificació de la normativa sobre la tercera llengua en els estudis de grau (aprovada en el Consell de Govern núm. 6/2014, de 18 de juliol de 2014)
  • Derogació de l’exigència del B2.1 per obtenir els títols de grau (aprovada en el Consell de Govern núm. 5/2015)

Disposició final única. Entrada en vigor

La present normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.