Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2014-2015

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Característiques bàsiques de l'ensenyament de secundària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Característiques organitzatives i curriculars de l’etapa i els centres d’ensenyament de secundària (3501MO1594)

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

L'alumne de secundària: aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (3501MO1595)

L'assignatura és una matèria comuna a les especialitats dins el Màster Universitari de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Processos i contextos educatius (3501MO1596)

L'assignatura és una matèria comuna a les especialitats dins el Màster Universitari de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Societat, família i educació (3501MO1597)

x

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Pràcticum/Treball Final de Máster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum (3501MO1684)

OBobligatòria 14 A Aanual CAcatalà

Treball final de màster (3501MO1685)

OBobligatòria 6 B 2segon semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 2segon semestre NDno definit

Complements per la formació de l'àmbit científic-tecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Complements per la formació de l'àmbit científic tecnològic (3501MO1598)

Àmbit de Tecnologia: La matèria analitza el treball docent dins el context d’un centre de secundària:estructura, organització i documents d’un departament tecnologia. La matèria convida a conèixer els trets més significatius del currículum de tecnologia pels diferents nivells educatius i, en especial, en l’etapa de secundària obligatòria. Aquest coneixement permetrà a l’alumne desenvolupar les seves programacions didàctiques i millorar el seguiment d’altres matèries del màster. La matèria també convida a conèixer la tipologia de diferents activitats, entre altres, resolució de problemes, les petites recerques, els treballs experimentals o el desenvolupament dels treballs de recerca del batxillerat. En aquest punt de transició a la universitat la matèria analitza i dóna a conèixer alguns factors de relació entre institut i universitat i institut i altres institucions educatives.

OPoptativa 4 A 1primer semestre CAcatalà

Complements per la formació de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Complements per a la formació de l'àmbit de ciències socials (3501MO1640)

Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a les Ciències Socials, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.

OPoptativa 4 A 1primer semestre CAcatalà

Optatives especialitat de Biologia i Geologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de biologia (3501MO1604)

Complements de Biologia

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de geologia (3501MO1605)

La Terra com a planeta. Minerals i roques. Tectònica i geodinàmica. Geomorfologia. Atmosfera i hidrosfera. Recursos geològics. Riscos geològics. Geologia i medi ambient.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Especialitat de Biologia i Geologia: la biologia i geologia en l'educació secundària (3501MO1606)

Aspectes procedimentals de Geologia

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Optatives especialitat de Geografia i Història

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Especialitat de Geografia i Història: el taller de les ciències socials (3501MO1641)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Especialitat de Geografia i Història: valors i coneixements per a la ciutadania de demà (3501MO1642)

Es presentaran els fonaments i els recursos per educar a l'alumnat de secundària en el desenvolupament personal i la ciutadania. Això implica potenciar la seva autonomia personal, activar la participació ciutadana,valorar la convivència en democràcia, reflexionar sobre els drets i els deures, explicar el sentiment de pertanyença al col·lectiu, rebutjar a la discriminació i desenvolupar la responsabilitat ambiental. S'aprofitarà la diversitat històrica cultural i històrica de les societats per extreure'n els recursos didàctics.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Optatives especialitat de Física i Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Especialitat de Física i Química: complements de química (3501MO1599)

Desenvolupar el coneixement disciplinari de la Química, adaptant-lo a les característiques del nivell educatiu en el qual s'imparteix l'ensenyament. Elaborar recursos propis que permetin una millora en el procés d'aprenentatge dels continguts de Química

OPoptativa 3 A Aanual CAcatalà

Especialitat de Física i Química: complements de física (3501MO1600)

Objectius de l'assignatura 1.- Desenvolupar el coneixement disciplinari de la Física, adaptant-lo a les característiques del nivell educatiu en el qual s'imparteix l'ensenyament. 2.- Formar-se en la didàctica específica de la pròpia disciplina: currículum de l'assignatura, dificultats d'aprenentatge, atenció a la diversitat, disseny d'activitats d'ensenyament aprenentatge, maneig de recursos educatius específics de la matèria, etc. 3.- Dissenyar activitats competencials fonamentades en la innovació. 4.- Elaborar recursos propis que permetin una millora en el procés d'aprenentatge dels continguts de la Física 5.- Analitzar i aplicar propostes d'avaluació, auto - avaluació i co -avaluació de forma que potenciïn l'autoprenentatge i l'aprenentatge reflexiu de la Física

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Optatives especialitat Biologia-Geologia/ Física-Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Especialitat de Física i Química: complements de química (3501MO1599)

Desenvolupar el coneixement disciplinari de la Química, adaptant-lo a les característiques del nivell educatiu en el qual s'imparteix l'ensenyament. Elaborar recursos propis que permetin una millora en el procés d'aprenentatge dels continguts de Química

OPoptativa 3 A Aanual CAcatalà

Especialitat de Física i Química: complements de física (3501MO1600)

Objectius de l'assignatura 1.- Desenvolupar el coneixement disciplinari de la Física, adaptant-lo a les característiques del nivell educatiu en el qual s'imparteix l'ensenyament. 2.- Formar-se en la didàctica específica de la pròpia disciplina: currículum de l'assignatura, dificultats d'aprenentatge, atenció a la diversitat, disseny d'activitats d'ensenyament aprenentatge, maneig de recursos educatius específics de la matèria, etc. 3.- Dissenyar activitats competencials fonamentades en la innovació. 4.- Elaborar recursos propis que permetin una millora en el procés d'aprenentatge dels continguts de la Física 5.- Analitzar i aplicar propostes d'avaluació, auto - avaluació i co -avaluació de forma que potenciïn l'autoprenentatge i l'aprenentatge reflexiu de la Física

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de biologia (3501MO1604)

Complements de Biologia

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de geologia (3501MO1605)

La Terra com a planeta. Minerals i roques. Tectònica i geodinàmica. Geomorfologia. Atmosfera i hidrosfera. Recursos geològics. Riscos geològics. Geologia i medi ambient.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Especialitat de Biologia i Geologia: la biologia i geologia en l'educació secundària (3501MO1606)

Aspectes procedimentals de Geologia

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Didàctica específica de l'àmbit científic-tecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica específica de l'àmbit. Introducció a la didàctica de les ciències (3501MO1609)

Aquest mòdul és una introducció a l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències a secundària amb l'objectiu d'establir un marc general, i una fonamentació teòrica, per la resta dels mòduls específics del programa.

OPoptativa 4 A 1primer semestre CAcatalà

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials (3501MO1645)

L’assignatura està plantejada perquè els alumnes aprenguin de la mateixa manera que han d’ensenyar, és a dir, amb metodologies inductives que parteixin de problemes reals. Per això els aprenentatges han de ser significatius, els alumnes han de ser conscients dels seus propis aprenentatges i en general, han d’aprendre a treballar tal com s’estableix en el currículum per competències que estableix la LOE. S’estructura en tres grans blocs: el primer és una introducció general a la didàctica de les ciències socials, la segona està dedicada al currículum i a la programació d’aula (entenent que els aspectes bàsics de la programació ja es donen als mòdul 1) i el tercer bloc, el més ampli, està dedicat a treballar les metodologies, les activitats i l’avaluació de les ciències socials a secundària.

OPoptativa 4 A 1primer semestre CAcatalà

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Optatives de didàctica especialitat de Biologia i Geologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

Fonaments, perspectives i eines bàsiques necessàries per ensenyar ciències de la naturalesa a l'educació secundària.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Didàctica de l'especialitat de Biologia i Geologia. Treball de camp i educació per la sostenibilitat (3501MO1613)

Bases conceptuals i enfocaments metodològics de l'educació per a la sostenibilitat. Ús de l'entorn proper per a l'organització i la realització d'activitats educatives. Diferents tipologies del treball de camp.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Optatives de didàctica especialitat de Geografia i Història

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús didàctic de les fonts de les ciències socials (3501MO1646)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de Geografia i Història: didàctica del paisatge i del patrimoni (3501MO1647)

L'objectiu principal de l'assignatura és prendre consciència de la importància de transmetre el nostre missatge a l'alumnat d'ESO i Batxillerat d'una manera clara i entenedora. Per això és bàsic que nosaltres, com a professors, trobem els recursos i la fòrmula per arribar al màxim d'alumnes possibles.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Optatives de didàctica especialitat de Física i Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

Fonaments, perspectives i eines bàsiques necessàries per ensenyar ciències de la naturalesa a l'educació secundària.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Didàctica de l'especialitat de Física i Química. Treballs pràctics (3501MO1612)

OPoptativa 3 A Aanual CAcatalà

Optatives de didàctica especialitat Biologia-Geologia/ Física-Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

Fonaments, perspectives i eines bàsiques necessàries per ensenyar ciències de la naturalesa a l'educació secundària.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Didàctica de l'especialitat de Física i Química. Treballs pràctics (3501MO1612)

OPoptativa 3 A Aanual CAcatalà

Didàctica de l'especialitat de Biologia i Geologia. Treball de camp i educació per la sostenibilitat (3501MO1613)

Bases conceptuals i enfocaments metodològics de l'educació per a la sostenibilitat. Ús de l'entorn proper per a l'organització i la realització d'activitats educatives. Diferents tipologies del treball de camp.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit científic-tecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Complements de la formació disciplinar de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit científic i tecnològic (3501MO1618)

OPoptativa 2 A 2segon semestre CAcatalà

Complements per a la formació de l'àmbit de ciències socials (3501MO1640)

Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a les Ciències Socials, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.

OPoptativa 4 A 1primer semestre CAcatalà

Especialitat de Geografia i Història: el taller de les ciències socials (3501MO1641)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Especialitat de Geografia i Història: valors i coneixements per a la ciutadania de demà (3501MO1642)

Es presentaran els fonaments i els recursos per educar a l'alumnat de secundària en el desenvolupament personal i la ciutadania. Això implica potenciar la seva autonomia personal, activar la participació ciutadana,valorar la convivència en democràcia, reflexionar sobre els drets i els deures, explicar el sentiment de pertanyença al col·lectiu, rebutjar a la discriminació i desenvolupar la responsabilitat ambiental. S'aprofitarà la diversitat històrica cultural i històrica de les societats per extreure'n els recursos didàctics.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials (3501MO1645)

L’assignatura està plantejada perquè els alumnes aprenguin de la mateixa manera que han d’ensenyar, és a dir, amb metodologies inductives que parteixin de problemes reals. Per això els aprenentatges han de ser significatius, els alumnes han de ser conscients dels seus propis aprenentatges i en general, han d’aprendre a treballar tal com s’estableix en el currículum per competències que estableix la LOE. S’estructura en tres grans blocs: el primer és una introducció general a la didàctica de les ciències socials, la segona està dedicada al currículum i a la programació d’aula (entenent que els aspectes bàsics de la programació ja es donen als mòdul 1) i el tercer bloc, el més ampli, està dedicat a treballar les metodologies, les activitats i l’avaluació de les ciències socials a secundària.

OPoptativa 4 A 1primer semestre CAcatalà

Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús didàctic de les fonts de les ciències socials (3501MO1646)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de Geografia i Història: didàctica del paisatge i del patrimoni (3501MO1647)

L'objectiu principal de l'assignatura és prendre consciència de la importància de transmetre el nostre missatge a l'alumnat d'ESO i Batxillerat d'una manera clara i entenedora. Per això és bàsic que nosaltres, com a professors, trobem els recursos i la fòrmula per arribar al màxim d'alumnes possibles.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (3501MO1650)

Aquesta assignatura s’entén com a una continuació i aprofundiment de la didàctica de les ciències socials del mòdul 4. Aquí es tractaran les darreres aportacions de la investigació en la didàctica de les ciències socials i les possibilitats de portar-les a l’aula

OPoptativa 2

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (3501MO1650)

Aquesta assignatura s’entén com a una continuació i aprofundiment de la didàctica de les ciències socials del mòdul 4. Aquí es tractaran les darreres aportacions de la investigació en la didàctica de les ciències socials i les possibilitats de portar-les a l’aula

OPoptativa 2 A 2segon semestre CAcatalà
A 2segon semestre CAcatalà

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Investigació educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'orientació i intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'arts

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'ensenyament esportiu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de formació professional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà