Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2010-2011

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Característiques bàsiques de l'ensenyament de secundària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Característiques organitzatives i curriculars de l’etapa i els centres d’ensenyament de secundària (3501MO1594)

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

L'alumne de secundària: aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (3501MO1595)

L'assignatura és una matèria comuna a les especialitats dins el Màster Universitari de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Processos i contextos educatius (3501MO1596)

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Societat, família i educació (3501MO1597)

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Pràcticum/Treball Final de Máster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum (3501MO1684)

OBobligatòria 14 A Aanual NDno definit

Treball final de màster (3501MO1685)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Complements per la formació de l'àmbit científic-tecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Complements per la formació de l'àmbit científic tecnològic (3501MO1598)

Àmbit de Tecnologia: La matèria analitza el treball docent dins el context d’un centre de secundària:estructura, organització i documents d’un departament tecnologia. La matèria convida a conèixer els trets més significatius del currículum de tecnologia pels diferents nivells educatius i, en especial, en l’etapa de secundària obligatòria. Aquest coneixement permetrà a l’alumne desenvolupar les seves programacions didàctiques i millorar el seguiment d’altres matèries del màster. La matèria també convida a conèixer la tipologia de diferents activitats, entre altres, resolució de problemes, les petites recerques, els treballs experimentals o el desenvolupament dels treballs de recerca del batxillerat. En aquest punt de transició a la universitat la matèria analitza i dóna a conèixer alguns factors de relació entre institut i universitat i institut i altres institucions educatives.

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Complements per la formació de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Complements per a la formació de l'àmbit de ciències socials (3501MO1640)

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit

Complements per la formació de l'àmbit de formació professional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Incorporació al treball i formació i orientació laboral (3501MO1686)

OPoptativa 4 A 2segon semestre NDno definit

Optatives especialitat de Biologia i Geologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de biologia (3501MO1604)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de geologia (3501MO1605)

La Terra com a planeta. Minerals i roques. Tectònica i geodinàmica. Geomorfologia. Atmosfera i hidrosfera. Recursos geològics. Riscos geològics. Geologia i medi ambient.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Especialitat de Biologia i Geologia: la biologia i geologia en l'educació secundària (3501MO1606)

Aspectes procedimentals de Geologia

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Optatives especialitat de Tecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Especialitat de Tecnologia: història de la ciència i la tecnologia (3501MO1607)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Especialitat de Tecnologia: la docència tecnològica en el context social actual (3501MO1608)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Optatives especialitat de Geografia i Història

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Especialitat de Geografia i Història: el taller de les ciències socials (3501MO1641)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Especialitat de Geografia i Història: valors i coneixements per a la ciutadania de demà (3501MO1642)

Es plantejarà a l'estudiant l'educació en valors i l'objectivitat científica.L'aplicació a l'educació secundària.Es treballarà l'educació ambiental,l'educació per la pau i l'educació per la ciutadania.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Optatives especialitat Biologia-Geologia/ Física-Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de biologia (3501MO1604)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de geologia (3501MO1605)

La Terra com a planeta. Minerals i roques. Tectònica i geodinàmica. Geomorfologia. Atmosfera i hidrosfera. Recursos geològics. Riscos geològics. Geologia i medi ambient.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Especialitat de Biologia i Geologia: la biologia i geologia en l'educació secundària (3501MO1606)

Aspectes procedimentals de Geologia

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica específica de l'àmbit científic-tecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica específica de l'àmbit. Introducció a la didàctica de les ciències (3501MO1609)

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials (3501MO1645)

L’assignatura està plantejada perquè els alumnes aprenguin de la mateixa manera que han d’ensenyar, és a dir, amb metodologies inductives que parteixin de problemes reals. Per això els aprenentatges han de ser significatius, els alumnes han de ser conscients dels seus propis aprenentatges i en general, han d’aprendre a treballar tal com s’estableix en el currículum per competències que estableix la LOE. S’estructura en tres grans blocs: el primer és una introducció general a la didàctica de les ciències socials, la segona està dedicada al currículum i a la programació d’aula (entenent que els aspectes bàsics de la programació ja es donen als mòdul 1) i el tercer bloc, el més ampli, està dedicat a treballar les metodologies, les activitats i l’avaluació de les ciències socials a secundària.

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Optatives de didàctica especialitat de Biologia i Geologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de Biologia i Geologia. Treball de camp i educació per la sostenibilitat (3501MO1613)

L'assignatura inclou tres parts diferenciades. La primera es centra en l'EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT centrada en les relacions ciència, tecnologia i societat i medi ambient. Les bases conceptuals i enfocaments metodològics. A continació es treballarà el TREBALL DE CAMP, bàsicament l'us de l’entorn en l'organització i realització d’activitats extraaula. Per últim es treballaran algunes PROPOSTES DOCENTS INNOVADORES com les webquest o el treball cooperatiu

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Optatives de didàctica especialitat de Tecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica de l'especialitat de Tecnologia: el treball de laboratori a l'aula de Tecnologia (3501MO1616)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de Tecnologia: instruments docents en l'ensenyament tecnològic (3501MO1617)

La matèria analitza i treballa les eines digitals d'implantació més recent en el món educatiu. Actualment, els entorns virtuals d'aprenentatge (EVA) en tant que nova eina de comunicació i de transmissió de coneixement tenen un paper preponderant a les aules. Aquest fet, en certa manera, transforma el paradigma clàssic de l'ensenyament; la relació docent-discent es redissenya prenent un caire bidireccional, dinàmic i enriquidor en l'intercanvi de continguts. Alhora, aquests trets convergiran tot obrint noves perspectives en el procés d'avaluació de l'alumnat. La matèria convida als futurs docents a endinsar-se en l'anàlisi i la revisió crítica d'aquests nous instruments, així com a abordar els nous dissenys i la fonamentació pedagògica dels continguts digitals propis de l'àrea de Tecnologia al llarg de l'educació secundària.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Optatives de didàctica especialitat de Geografia i Història

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús didàctic de les fonts de les ciències socials (3501MO1646)

Assignatura del Mòdul 4 del Bloc Específic del Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (2009-2010). L'assignatura té una càrrega de 3 ECTS (75 hores) i s'estructura en 24 hores presencials, 24 hores de treball dirigit i 27 hores de treball autònom.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de Geografia i Història: didàctica del paisatge i del patrimoni (3501MO1647)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Optatives de didàctica especialitat de Física i Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Optatives de didàctica especialitat Biologia-Geologia/ Física-Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de Biologia i Geologia. Treball de camp i educació per la sostenibilitat (3501MO1613)

L'assignatura inclou tres parts diferenciades. La primera es centra en l'EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT centrada en les relacions ciència, tecnologia i societat i medi ambient. Les bases conceptuals i enfocaments metodològics. A continació es treballarà el TREBALL DE CAMP, bàsicament l'us de l’entorn en l'organització i realització d’activitats extraaula. Per últim es treballaran algunes PROPOSTES DOCENTS INNOVADORES com les webquest o el treball cooperatiu

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit científic-tecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Complements de la formació disciplinar de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit científic i tecnològic (3501MO1618)

OPoptativa 2 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Complements per a la formació de l'àmbit de ciències socials (3501MO1640)

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit

Especialitat de Geografia i Història: el taller de les ciències socials (3501MO1641)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Especialitat de Geografia i Història: valors i coneixements per a la ciutadania de demà (3501MO1642)

Es plantejarà a l'estudiant l'educació en valors i l'objectivitat científica.L'aplicació a l'educació secundària.Es treballarà l'educació ambiental,l'educació per la pau i l'educació per la ciutadania.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials (3501MO1645)

L’assignatura està plantejada perquè els alumnes aprenguin de la mateixa manera que han d’ensenyar, és a dir, amb metodologies inductives que parteixin de problemes reals. Per això els aprenentatges han de ser significatius, els alumnes han de ser conscients dels seus propis aprenentatges i en general, han d’aprendre a treballar tal com s’estableix en el currículum per competències que estableix la LOE. S’estructura en tres grans blocs: el primer és una introducció general a la didàctica de les ciències socials, la segona està dedicada al currículum i a la programació d’aula (entenent que els aspectes bàsics de la programació ja es donen als mòdul 1) i el tercer bloc, el més ampli, està dedicat a treballar les metodologies, les activitats i l’avaluació de les ciències socials a secundària.

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit

Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús didàctic de les fonts de les ciències socials (3501MO1646)

Assignatura del Mòdul 4 del Bloc Específic del Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (2009-2010). L'assignatura té una càrrega de 3 ECTS (75 hores) i s'estructura en 24 hores presencials, 24 hores de treball dirigit i 27 hores de treball autònom.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de Geografia i Història: didàctica del paisatge i del patrimoni (3501MO1647)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (3501MO1650)

Aquesta assignatura s’entén com a una continuació i aprofundiment de la didàctica de les ciències socials del mòdul 4. Aquí es tractaran les darreres aportacions de la investigació en la didàctica de les ciències socials i les possibilitats de portar-les a l’aula

OPoptativa 2

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (3501MO1650)

Aquesta assignatura s’entén com a una continuació i aprofundiment de la didàctica de les ciències socials del mòdul 4. Aquí es tractaran les darreres aportacions de la investigació en la didàctica de les ciències socials i les possibilitats de portar-les a l’aula

OPoptativa 2 A 2segon semestre NDno definit
A 2segon semestre NDno definit

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Investigació educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'orientació i intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'arts

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'ensenyament esportiu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Complements de la formació disciplinar de l'àmbit de formació professional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Incorporació al treball i formació i orientació laboral (3501MO1686)

OPoptativa 4 A 2segon semestre NDno definit

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de formació professional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit