Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2004-2005

Psicopedagogia

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Diagnòstic en educació (3101PP0001)

Diagnòstic en educació i avaluació curricular. Els principis i variables del diagnòstic educatiu i de l’avaluació curricular. Tècniques i recursos del diagnòstic educatiu i de l’avaluació curricular. Diagnòstic i intervenció dels processos cognitius i dels processos emocionals.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Disseny, desenvolupament i innovació del currículum (3101PP0002)

Disseny, desenvolupament i innovació curricular. Processos d’elaboració dels currículums. Mètodes, estratègies i mitjans d’ensenyament. Estratègies d’adaptació curricular a diferents situacions socials i personals.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Educació especial (3101PP0003)

Educació especial. Tractament educatiu de les necessitats educatives especials. Estratègies i processos d’integració. Àmbits específics d’intervenció. Integració escolar i social. Sistemes i experiències d’integració. La recuperació escolar.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Intervenció psicopedagògica en els trastorns de desenvolupament (3101PP0005)

El desenvolupament de les persones amb dèficits sensorials, físics i psíquics. Trastorns del desenvolupament i necessitat educatives. Aprenentatge escolar i inadaptació

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Models d’orientació i d’intervenció psicopedagògica (3101PP0007)

Delimitació epistemològica i metodològica de la intervenció psicopedagògica. Models fonamentals de la intervenció psicoeducativa. Model conceptual per a la prestació de serveis psicopedagògics.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Orientació professional (3101PP0008)

Interacció entre el desenvolupament professional, acadèmic i personal/social. Principis, fonaments i necessitats d’orientació. Programes i sistemes d’orientació personal, acadèmica i professional en funció de la psicopedagogia diferencial. Problemàtica sociolaboral i accions d’orientació per a la transició escola-treball.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Psicologia de la instrucció (3101PP0009)

Psicologia de la instrucció. Educació, desenvolupament i aprenentatge escolar. Condicionaments intrapersonals i interpersonals de l’aprenentatge escolar. Diferències individuals i motivacions, interessos i capacitats d’aprenentatge. Processos d’aprenentatge i estructura dels continguts d’ensenyament.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Relacions interpersonals i treball col·laboratiu (3101PP0014)

El grup de treball. Estratègies per a la conducció, motivació i participació en grups de treball col·laboratiu en el marc d’un equip d’intervenció extern, en la relació amb l'equip de centre i en el sí d’un equip docent. Assessorament a la dinàmica de grups a l’aula, a l’escola i a les institucions.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació psicològica (3101PP0036)

Metodologia d'observacions, selectiva i experimental. Metodologia d’enquesta. Metodologies qualitatives. Validesa de la investigació. L’informe d’investigació.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Processos psicològics bàsics (3101PP0037)

Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia bàsica. Factors psicològics que influeixen en l'aprenentatge humà.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Psicologia de la personalitat (3101PP0038)

Conceptes i enfocament teòrics i empírics en l’estudi de la personalitat. Fonaments biològics i sòcioculturals. Diferències individuals. Aproximacions actuals a l’estudi de la personalitat.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Psicologia social (3101PP0040)

Teories i tècniques en Psicologia Social. Actituds socials. Psicologia dels grups. Comportament col·lectiu. Dimensió psicològica de les organitzacions. Tipologia d'organitzacions. Les organitzacions educatives

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dificultats d'aprenentatge i intervenció psicopedagògica (3101PP0004)

Concepte de dificultats d'aprenentatge. Característiques i etiologia de les principals dificultats d'aprenentatge. Intervenció específica en les diferents dificultats d'aprenentatge.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Mètodes d'investigació en educació (3101PP0006)

Paradigmes de la investigació educativa. Disseny de la investigació educativa. Tècniques i instruments d'investigació i educació.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Pràcticum (3101PP0010)

Conjunt integrat de pràctiques que proporcionin experiència directa sobre diversos aspectes de la intervenció psicopedagògica.

NDno definit A Aanual NDno definit

Intervenció psicopedagògica, família i entorn social (3101PP0011)

Societat de la informació. El paper de la família i l'entorn social en l'educació. Intervenció en famílies. Influència educativa dels mitjans de comunicació. Projectes educatius de ciutat.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Ensenyament i aprenentatge de la llengua oral i escrita (3101PP0012)

La llengua com a instrument per a l'aprenentatge i com a eina bàsica de relació humana. Criteris didàctics que guien la intervenció en l'ensenyament i l'aprenentatge de les quatre habilitats lingüístiques. Aspectes metodològics i consecució dels objectius generals de l'àrea. Paper de l'avaluació.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

La intervenció psicopedagògica en contextos multiculturals (3101PP0013)

Multiculturalitat i educació. Escolarització i plurilingüisme. Enfocaments teòrics i concrecions curriculars per atendre la diversitat cultural.

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de les pràctiques educatives (3101PP0016)

Del currículum prescrit al currículum en acció. Àmbits de configuració de les pràctiques educatives escolars. Interacció. Interactivitat i formes d'organització conjunta. Anàlisi de les pràctiques educatives i estratègies d'intervenció.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Intervenció psicopedagògica en els àmbits educatius no formals (3101PP0022)

Psicopedagogia i mitjans de comunicació. Intervenció psicopedagògica en grups de joves amb disfuncionalitats socials i culturals. La psicopedagogia de la gent gran.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Formació professional i inserció laboral (3101PP0023)

Dinàmica de canvi econòmic, social i laboral. Formació professional: de base, inicial, contínua. Qualificació. Competència professional. El mercat de treball. Inserció laboral. Orientació al llarg de la vida laboral

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Atenció a la diversitat a l'educació secundària obligatòria (3101PP0027)

Atenció a la diversitat en la nova ordenació del sistema educatiu. L'avaluació de necessitats educatives a l'ESO pel que fa centre i aula i resposta educativa. La diversitat i el currículum a l'ESO: àrees curriculars, eixos transversals, crèdits, agrupaments... Estratègies didacticometodològiques per a l'atenció a la diversitat a l'ESO.Noves perspectives i camins davant del tomb que representava la LOCE i el que suposa la moratòria de dos anys aprovada per l'actual executiu.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Psicologia dels grups (3101PP0030)

Estructura, processos i dinàmiques dels grups. Relacions intergrupals. Estratègies d'intervenció grupal

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Cultura, coneixement i diferència: anàlisi psicosocial (3101PP0041)

Construcció de la diferència (sistema sexe-gènere, cultura, etc., en l'activitat investigadora, formadora i professional). Discurs i ideologia. Identitat, diversitat i poder. Regulació social del que és normal i del que és patològic. Psicologia, valors i acció social.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit