Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2007-2008

Pedagogia

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Disseny, desenvolupament i innovació del currículum (3101PE0001)

Processos d’elaboració de currículums. Canvis curriculars i models d’innovació. Estratègies en la innovació didàctica.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Pedagogia social (3101PE0006)

Àrees i processos d’intervenció en la pedagogia social. Els agents de l’educació social. Educació i models d’aprenentatge social.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Política i legislació educativa (3101PE0007)

Aquesta assignatura se centra en explicar els diversos elements presents en tota política educativa a la vegada que oferirà elements perquè els alumnes en puguin fer una reflexió crítica

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Pràcticum en institucions educatives (3101PE0008)

Conjunt integrat de pràctiques encaminades a proporcionar experiència directa sobre administració, planificació i direcció d’institucions i sistemes educatius

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Àmbits d'intervenció de la pedagogia en la societat contemporània (3101PE0010)

Coneixement dels diferents àmbits d’intervenció dels professionals de la pedagogia. Presentació de les funcions que desenvolupen i situació actual. Perspectives de futur i capacitats específiques en cada àmbit. Possibilitats d’especialització. Coneixement de les estructures públiques i privades que ocupen la pedagogia

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Participació i treball en equip a les institucions educatives (3101PE0014)

La comunicació a les organitzacions: naturalesa, modalitats, condicionants. El sistema de relacions: clima i cultura. Participació en la gestió institucional i nivell d’autonomia institucional. Presa de decisions: fases, models, estils. La innovació i la presa de decisions: resistències al canvi. El treball en equip i la seva influència en el grup. Anàlisi i tractament de problemes i conflictes.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia de l'educació (3101PE0002)

Anàlisi econòmica dels sistemes educatius. Models de finançament, costos i beneficis. Educació, ocupació i ingressos. Eficiència i Equitat.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Educació comparada (3101PE0003)

Origen i evolució dels sistemes educatius. Institucions educatives.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Avaluació de programes, centres i professors (3101PE0004)

Paradigmes d’avaluació. Elaboració d’instruments d’avaluació. Avaluació i comunicació de resultats. Elaboració d’informes.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Formació i actualització de la funció pedagògica (3101PE0005)

Models de formació.Estratègies d’actualització. Domini de destreses.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Treball de pràcticum (3101PE0009)

Treball de reflexió, disseny i justificació d’intervencions, elaboració de recursos, proposta d’innovacions... referit a l’estada en pràcticum en una institució educativa.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit
FJ 1primer semestre NDno definit

Direcció i gestió d'institucions educatives i socials (3101PE0013)

L’acció educativa com a referent de l’organització i direcció de centres. Tipologies d’organitzacions educatives. Projecte institucional i direcció. Principis de gestió d’una institució educativa. La funció directiva en una institució educativa: naturalesa, concepte i necessitat.El lideratge i el canvi en els centres educatius. Teories i models directius: la direcció participativa. Dimensions tècnica, sociocomunicacional i personal de la direcció. Rols, tasques i competències directives. L’estil de direcció.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit
FJ 1primer semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història de l'educació (3101PE0011)

L’assignatura pretén ser una contribució a la formació del pedagog/a, per la qual cosa s’estudiarà la Història de l’Educació i de la Pedagogia. El període històric que emmarcarà els continguts anirà des de la Modernitat fins al present i s’atendrà especialment a: • Conèixer algunes de les idees, institucions i pedagogs més rellevants • Realitzar interpretacions i recerques sobre les respostes pedagògico-educatives a les preguntes i problemes de cada moment històric • Valorar la Història com a eina per a la pedagogia del segle XXI

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Investigació educativa (3101PE0012)

Mètodes quantitatius i qualitatius en investigació educativa. Disseny i realització d’un projecte de recerca educativa adaptat a les necessitats socials. La qualitat en la investigació educativa: criteris reguladors. Disseny d’instruments per a la recerca. Estadística aplicada.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Educació per a la tercera edat (3101PE0018)

Bases de l'acció sòcioeducativa a la tercera edat. L'aprenentatge de les persones de la tercera edat. Tipologies de centres d'atenció a la tercera edat. Programes de formació per a la tercera edat: programes de preparació per a la jubilació, aules de la tercera edat, programes de memòria... Direcció i gestió de centres i serveis específics.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Formació per a l'ocupació (3101PE0028)

Orientació professional en l'entorn escolar: objectius, característiques. Formació per a l'orientació dels joves a la vida adulta i activa. Orientació ocupacional: models, enfocaments, objectius, funcions i àmbits de la formació ocupacional. La importancia de la presa de decisions per el desenvolupament professional.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Gestió cultural (3101PE0031)

Presentar un recorregut introductori als conceptes i pràctica professional de la gestió cultural com a sector amb una creixent importància política, social i econòmica a la nostra societat. Al final del curs els alumnes hauran de disposar d'una perspectiva àmplia sobre aquesta professió i disposar d'informacions sobre els seus perfils i les seves possibles especialitzacions.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Serveis educatius i justícia (3101PE0032)

Les aportacions de l'educació als diferents serveis i prestacions de la justícia. Serveis penitenciaris, justícia juvenil, protecció de menors, rehabilitació i inserció. Coneixement del funcionament de la justícia en diferents nivells i estructures. Les seves implicacions en el camp educatiu. Els problemes de la responsabilitat civil i penal en els serveis educatius. La intervenció educativa en problemes socials que tenen incidència judicial: adopció, maltractament, acolliment, pàtria potestat, majoria d'edat, etc…

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Etnografia i educació (3101PE0035)

El treball de camp. L'etnografia com a forma de representació. Mètodes i tècniques etnogràfiques. L'etnografia escolar. Exemples d'etnografies escolars.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Serveis educatius en el camp de l'acció sociocultural, joventut i promoció social (3101PE0039)

Polítiques de joventut. Serveis, institucions i projectes implicats en el camp sòciocultural. Serveis educatius per a la joventut. Equipaments i programes polivalents: centres cívics, ateneus, casals de joves, etc… Serveis en l'àmbit del lleure educatiu i comercial: lleure i infància, lleure i tercera edat, etc… Marc competencial i estructures de l'administració amb responsabilitat en aquest camp. Coneixement de la legislació específica

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Organització de centres educatius (3101PE0044)

Característiques de les organitzacions educatives en el camp de l'educació no formal. Principis d'organització educativa aplicada als diferents àmbits i finalitats de l'educació no formal. Principis d'administració d'un centre educatiu no escolar.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit