Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2004-2005

Pedagogia

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Disseny, desenvolupament i innovació del currículum (3101PE0001)

Processos d’elaboració de currículums. Canvis curriculars i models d’innovació. Estratègies en la innovació didàctica.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Pedagogia social (3101PE0006)

Àrees i processos d’intervenció en la pedagogia social. Els agents de l’educació social. Educació i models d’aprenentatge social.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Política i legislació educativa (3101PE0007)

El marc jurídic del sistema educatiu. Planificació del sistema educatiu.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Pràcticum en institucions educatives (3101PE0008)

Conjunt integrat de pràctiques encaminades a proporcionar experiència directa sobre administració, planificació i direcció d’institucions i sistemes educatius

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Àmbits d'intervenció de la pedagogia en la societat contemporània (3101PE0010)

Coneixement dels diferents àmbits d’intervenció dels professionals de la pedagogia. Presentació de les funcions que desenvolupen i situació actual. Perspectives de futur i capacitats específiques en cada àmbit. Possibilitats d’especialització. Coneixement de les estructures públiques i privades que ocupen la pedagogia

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Participació i treball en equip a les institucions educatives (3101PE0014)

La comunicació a les organitzacions: naturalesa, modalitats, condicionants. El sistema de relacions: clima i cultura. Participació en la gestió institucional i nivell d’autonomia institucional. Presa de decisions: fases, models, estils. La innovació i la presa de decisions: resistències al canvi. El treball en equip i la seva influència en el grup. Anàlisi i tractament de problemes i conflictes.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia de l'educació (3101PE0002)

Anàlisi econòmica del sistema educatiu. Models de finançament del sistema educatiu. Educació i ocupació

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Educació comparada (3101PE0003)

Origen i evolució dels sistemes educatius. Institucions educatives.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Avaluació de programes, centres i professors (3101PE0004)

Paradigmes d’avaluació. Elaboració d’instruments d’avaluació. Avaluació i comunicació de resultats. Elaboració d’informes.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Formació i actualització de la funció pedagògica (3101PE0005)

Models de formació.Estratègies d’actualització. Domini de destreses.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Treball de pràcticum (3101PE0009)

Treball de reflexió, disseny i justificació d’intervencions, elaboració de recursos, proposta d’innovacions... referit a l’estada en pràcticum en una institució educativa.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Direcció i gestió d'institucions educatives i socials (3101PE0013)

L’acció educativa com a referent de l’organització i direcció de centres. Tipologies d’organitzacions educatives. Projecte institucional i direcció. Principis de gestió d’una institució educativa. La funció directiva en una institució educativa: naturalesa, concepte i necessitat.El lideratge i el canvi en els centres educatius. Teories i models directius: la direcció participativa. Dimensions tècnica, sociocomunicacional i personal de la direcció. Rols, tasques i competències directives. L’estil de direcció.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història de l'educació (3101PE0011)

Estudiar els principals corrents educatius que hi ha hagut durant el segle XX tant a nivell general Eurpoeu com a l'estat espanyol i, especialment, a Catalunya. Conèixer les propostes més importants de política educativa que s'han fet en els diferents periodes polítics: monarquia, dictadura de Primo de Rivera, II República, dictadura franquista i democràcia. Estudiar també les aportacions més importants fetes des del camp de l'educació no formal. Iniciar-se en la pràctica

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Investigació educativa (3101PE0012)

Mètodes quantitatius i qualitatius en investigació educativa. Disseny i realització d’un projecte de recerca educativa adaptat a les necessitats socials. La qualitat en la investigació educativa: criteris reguladors. Disseny d’instruments per a la recerca. Estadística aplicada.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Educació en l'àmbit de la salut (3101PE0021)

Conceptualització bàsica. Desenvolupament de la pedagogia hospitalària. Organitzacions i associacions d’àmbit europeu, espanyols i català. Marc legal. Les necessitats de l’infant hospitalitzat. El context hospitalari. Pautes per a la intervenció educativa. Salut comunitària, comportament i educació. L’educació per a la salut en la comunitat: objectius i estratègies. Models existents. Perfils professionals en educació per a la salut. La intervenció en salut comunitària: objectius, metodologia, avaluació.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Educació de persones amb problemes de desadaptació social (3101PE0023)

El paper del pedagog en la intervenció educativa amb persones amb problemes de desadaptació social i marginació. Models pedagògics. Disseny i avaluació de programes educatius dirigits a l'atenció de persones i grups en dificultat social. El pedagog en els equips interdisciplinaris i la relació amb altres professionals que atenen joves i adults en diferents àmbits: SSAP, menors, justícia juvenil, drogodependència, etc. Direcció i gestió de centres i serveis específics.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Educació en el lleure (3101PE0024)

El temps lliure com a factor de canvi personal i social. El temps lliure com a espai educatiu i cultural. El paper del pedagog en l’àmbit del temps lliure: de l’anàlisi de la realitat social a la concreció de programes, serveis i iniciatives en el temps lliure. Coneixement de la realitat actual. Anàlisi i avaluació de programes, serveis i iniciatives en el temps lliure.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Cultura contemporània: valors i educació (3101PE0025)

1. Reflexionar i aprofundir sobre els valors que configuren l'educació en una societat democràtica, a partir de documents elaborats pels organismes internacionals, els governs democràtics i Organitzacions No Governamentals, amb la finalitat d'ajudar a configurar un pensament educatiu ampli i crític. Ajudar a reflexionar els futurs pedagogs/es sobre la nostyra societat i els valors que han de configurar una societat democràtica i participativa. 2. Fomentar la reflexió sobre alguns d'aquests valors concrets mitjançant el debat i l´'intercanvi d'opinions. 3. Assegurar el coneixement d'aquells documents relacionats amb l'àmbit educatiu que ajuden a la creació d'una educació democràtica i participativa en una societat en canvi constant.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Interculturalitat i pedagogia (3101PE0027)

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Promoció d'iniciatives d'empreses i organitzacions en el camp educatiu i social (3101PE0033)

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Organització de centres educatius (3101PE0044)

Característiques de les organitzacions educatives en el camp de l'educació no formal. Principis d'organització educativa aplicada als diferents àmbits i finalitats de l'educació no formal. Principis d'administració d'un centre educatiu no escolar.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit