Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2010-2011

Educació Social

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Noves tecnologies aplicades a l’educació (3101ES0001)

Recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les seves diferents aplicacions didàctiques, organitzatives i administratives. Utilització dels principals instruments informàtics i àudiovisuals. Les noves tecnologies aplicades a la búsqueda de documentació i informació.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Sociologia i antropologia social (3101ES0002)

Nocions bàsiques de sociologia i antropologia social. Valors socials i jurídico-polítics. Grups ètnics i culturals a Espanya. Marginació social.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Didàctica general (3101ES0003)

Components didàctics del procés d’ensenyament-aprenentatge. Models d’ensenyament i de currículums: disseny curricular base i elaboració de projectes curriculars. Les funcions del professor. Tasques d’ensenyament i organització de processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. L’avaluació del procés ensenyament-aprenentatge.La conceptualització del procés d’ensenyament/aprenentatge i la seva incidència en la concepció i actuació professional de l’educador/a social. El disseny, aplicació i avaluació de propostes d’intervenció en Educació Social (anàlisi de necessitats, formulació d’objectius i continguts, disseny d’estratègies metodològiques, activitats i avaluació).

NDno definit A Aanual NDno definit

Educació permanent (3101ES0004)

Principis de l’educació permanent. Treball, oci i educació. Desenvolupament, comunitari i educació permanent. Estratègies d’educació permanent. L’educació com a procés continuat i permanent d’acord amb les noves necessitats socials de la població. Experiències actuals d’Educació Permanent d’Adults amb diferents col·lectius. Models institucionals i curriculars. Paper de l’educador i l’educadora social en aquest àmbit d’intervenció.

NDno definit A Aanual NDno definit

Programes d'animació sociocultural (3101ES0005)

Disseny de programes d’animació sòciocultural. Desenvolupament comunitari i organització de la comunitat. Recursos personals, metodològics i tècnics d’animació sòciocultural. Estimulació de la participació de sectors socials. Context d’emergència, antecedents i desenvolupament de l’animació sòciocultural. La dimensió educativa de l’animació sòciocultural i la seva relació amb l’educació social. Modalitats i tipologies de programes i projectes d’animació sòciocultural.

NDno definit A Aanual NDno definit

Introducció als àmbits de l'educació social (3101ES0012)

Concepte i fonaments de l’educació social. La dimensió social del fet educatiu: socialització, comunicació i grup en l’educació. L’educació social en relació amb l’educació formal, no formal i informal. Les figures educatives que intervenen en l’educació social. Els àmbits d’intervenció de l’educador social. Sectors, institucions, funcions i tasques pròpies de l’educador/a social en els diferents àmbits d’intervenció.

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Bases metodològiques de la investigació educativa (3101ES0013)

Teoria del coneixement científic en educació. Paradigmes d’investigació educativa. Investigació educativa en el camp de l’educació social. Les etapes del procés d’investigació educativa. Mètodes d’investigació educativa des de les diferents perspectives epistemològiques. Paper dels diferents mètodes en la investigació en el camp de l’educació social. Investigació avaluativa i investigació-acció. Fonaments d’estadística aplicada. Aspectes ètics implicats en la investigació educativa.

OBobligatòria A Aanual NDno definit
FJ 1primer semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teories i institucions contemporànies de l'educació (3101ES0006)

Teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatives contemporànies. Evolució històrica de l'educació. L’educació no formal. Anàlisi interdisciplinar dels factors que influeixen en el desenvolupament de l’educació. El pensament sociopolític contemporani i les repercussions en les discursos i les pràctiques educatives en el nostre context.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Psicologia social i de les organitzacions (3101ES0007)

Teories i tècniques en psicologia social. Actituds socials. Psicologia dels grups. Comportament col·lectiu. Dimensió psicològica de les organitzacions. Tipologia d’organitzacions. Les organitzacions educatives.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Intervenció educativa sobre problemes fonamentals de desadaptació social (3101ES0008)

Problemes fonamentals de desadaptació social Estratègies d'intervenció. La intervenció educativa com a estratègia fonamental.

NDno definit A Aanual NDno definit

Psicologia del desenvolupament (3101ES0009)

Dimensions i aspectes del desenvolupament. Les etapes del desenvolupament. Psicologia de l’edat adulta i la vellesa.

NDno definit A Aanual NDno definit

Fonaments institucionals, administratius i legals de l'educació social (3101ES0014)

Principals disposicions legislatives en el camp de l’Educació Social. Els seus fonaments a la Constitució, i desenvolupament a les normatives legals del nostre context. Estructura administrativa i institucional dels diferents àmbits d’intervenció de l’educació social. La funció de l’educador/a social a la societat contemporània des de la perspectiva legal: responsabilitat social i professional.

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Intervenció educativa en el camp de les discapacitats (3101ES0015)

Les discapacitats en la societat actual. Barreres arquitectòniques i barreres socials. Principis de normalització i d’integració. Les persones amb discapacitats sensorials, motòriques, psíquiques i psicòtico-comportamentals: persones amb problemes de salut mental: característiques diferencials, necessitats d’intervenció i orientacions per l’acció educativa amb aquests col·lectius. Diferents serveis i projectes on es treballa amb aquests col·lectius. El paper de l’educador/a social en relació als altres professionals en els entorns de treball amb persones amb discapacitats. Noves discapacitats en la societat contemporània associades a diferents condicions: envelliment, sida...

OBobligatòria A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum: pràctiques en una institució d'educació social (3101ES0010)

Conjunt integrat de pràctiques educatives que posin en contacte l’alumne amb la realitat educativa. Observació i intervenció educativa en centres, projectes i programes d’Educació Social. Participació en les dinàmiques professionals del centre. Elaboració d’un diari de camp amb les reflexions sobre la seva pràctica professional com educador/a social.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Treball pràcticum (3101ES0011)

Elaboració i presentació d’un treball escrit individual a partir dels continguts rebuts al llarg dels estudis, i relacionat amb l’estada de pràcticum o un àmbit d’intervenció de l’educador social.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Organització i gestió de centres i projectes educatius (3101ES0016)

Les principals teories de l’organització i la seva aplicació a l’organització educativa i social. Característiques específiques de les organitzacions de l’educació social en relació amb altres camps. L’estructura de l’organització. Capital físic, humà i social. Diferents formes d’organització segons el tipus d’agent social. Coordinació d’equips. Principis i funcions de la gestió d’una institució. Coneixement bàsic de l’organització escolar en el marc del sistema educatiu.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Educació social i salut comunitària (3101ES0017)

Concepte i determinants de la salut. Promoció de la salut, educació i intervencions comunitàries. Programes i activitats específiques des de l’educació per la salut en els diferents àmbits d’intervenció de l’educador social. Alcoholisme, tabaquisme i altres drogodependències: la intervenció educativa des de la prevenció i el tractament. Comportaments sexuals de risc i les malalties de transmissió sexual. Bases d’higiene i de primers auxilis. Alimentació i nutrició: intervenció educativa per l’adquisició d’hàbits alimentaris saludables.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Anàlisi de la pràctica professional de l'educador social (3101ES0018)

Anàlisi i reflexió sobre l’acció educativa de l’educador/a social. Possibilitats i límits de la intervenció educativa en diferents camps de l’educació social. L'educador social en el marc organitzatiu i institucional en el que treballa. L’acció de l’educador/a social en el marc del treball interprofessional. L’acció educativa amb els subjectes/grups/col·lectius.Aspectes ètics de la intervenció professional.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Orientació i formació laboral (3101ES0023)

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Programes de transició de joves a la vida activa (3101ES0029)

Programes i experiències de transició a la vida activa dirigits a adolescents i joves en els sistemes formals i no formals. Programes de Garantia Social. Programes de Transició al Treball.Escoles Taller... Modalitats organitzatives i curriculars. Paper de l’Educador/a Social en el sistema educatiu formal. Disseny, elaboració i avaluació de Programes de Transició.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Elaboració de projectes en educació social (3101ES0031)

L'edició del projecte com a instrument bàsic per dissenyar, concretar, proposar, iniciar i executar qualsevol experiència educativa. El projecte com a encàrrec social i formalització de les polítiques socials. Tipologies de projectes d’acord amb les característiques de les institucions. Diferents aspectes de l’elaboració i disseny formal de projectes en el camp educatiu i social.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

L'activitat física i esportiva com a eina d'intervenció de l'educador/a social (3101ES0039)

Conèixer els objectius, continguts i recursos de l'activitat física i l'esport que permetin utilitzar-los com a eina preventiva i rehabilitadora aplicada a diferents col·lectius. Adquirir actituds favorables envers una concepció educativa que valori l’activitat física com a recurs pedagògic d'intervenció socioeducativa.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Ètica i deontologia professional de l'educador/a social (3101ES0042)

L'ètica de la intervenció social. Ètica aplicada. El respecte dels drets individuals i col·lectius en la intervenció educativa. Deontologia professional. Coneixements de diferents codis deontològics de professionals que intervenen en el camp social. El codi deontològic de l'educador/a social. Autonomia i paternalisme. Secret professional i confidencialitat. Avaluacions i teràpies coercitives. Ètica i investigació educativa. Ètica i inter-moralitat. Conflictes ètics. Ètica dialògica.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Psicopatologia per educadors (3101ES0043)

trastorns mentals en diferents etapes de la vida.Demències i addiccions. Descripció, classificaió, etiologia.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit