Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2004-2005

Mestre, Especialitat d'Educació Infantil

Assignatures de primer

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sociologia de l'educació (3101MC0001)

Conceptes bàsics de sociologia. Estructures, relacions i institucions socials. El sistema educatiu com a subsistema social. Sociologia de la interacció a l’aula. Sociologia de l’organització escolar. Sociologia del currículum. Sociologia de la infància, l’adolescència i la joventut. Determinants socials del rendiment escolar. Classe, gènere i grup ètnic en l’educació. Transició a la vida activa i mercat de treball. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Noves tecnologies aplicades a l'educació (3101MC0003)

Recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les diferents aplicacions didàctiques, organitzatives i administratives. Utilització dels principals instruments informàtics. Utilització dels principals instruments àudio-visuals. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Psicologia de l'educació i del desenvolupament en edat escolar (3101MC0004)

Factors i processos bàsics de l’aprenentatge escolar. Continguts i processos de l’aprenentatge. Aprenentatge escolar i relacions interpersonals. Teoria i models explicatius del desenvolupament. Desenvolupament cognitiu, desenvolupament i adquisició del llenguatge, desenvolupament social, físic, motor i afectivo-emocional. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A Aanual NDno definit

Didàctica general (3101MC0005)

Components didàctics del procés d’ensenyament-aprenentatge. Les funcions del professor. Tasques d’ensenyament i organització de processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. Models d’ensenyament i de currículums: disseny curricular base i elaboració de projectes curriculars. L’avaluació del procés ensenyament-aprenentatge. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A Aanual NDno definit

Coneixement del medi natural, social i cultural (3101MC0006)

Continguts, recursos metodològics i materials en el coneixement del medi natural, social i cultural. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A Aanual NDno definit

Desenvolupament del pensament matemàtic i la seva didàctica (3101MI0001)

Continguts, recursos metodològics i materials en el desenvolupament del pensament matemàtic. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Desenvolupament de l'expressió musical i la seva didàctica (3101MI0002)

Educació auditiva, rítmica i vocal. Formes musicals i el seu valor en l'educació infantil. Objectius, continguts i activitats en l'educació musical. Metodologies per a la formació musical. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teories i institucions contemporànies de l'educació (3101MC0002)

Teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatius contemporanis. Evolució històrica del sistema escolar. Institucions i agents educatius. L’educació no formal. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bases psicopedagògiques de l'educació especial (3101MC0007)

Dificultats d'aprenentatge i necessitats educatives especials. Els trastorns del desenvolupament i la seva incidència sobre l'aprenentatge escolar. L'escolarització dels alumnes amb dèficits sensorials físics i psíquics. Integració educativa d'alumnes amb dificultats. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

NDno definit A Aanual NDno definit

Literatura infantil (3101MI0003)

La literatura infantil i la seva didàctica. Llenguatge infantil. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Desenvolupament d'habilitats lingüístiques i la seva didàctica (3101MI0004)

El llenguatge en l'educació infantil (0-6). El paper de l'adult i l'ús del llenguatge oral i escrit, comprensió i expressió. Mètodes i activitats d'ensenyament per al desenvolupament d'habilitats lingüístiques. Aspectes lligats a la immersió. Intervenció i avaluació. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

NDno definit A Aanual NDno definit

Desenvolupament de l'expressió plàstica i la seva didàctica (3101MI0005)

El llenguatge visual a l'educació infantil. Valors educatius i elements de l'expressió plàstica. La globalització en l'expressió plàstica. Recursos didàctics i materials a l'expressió plàstica. Coneixement des de la pràctica a l'escola.

NDno definit A Aanual NDno definit

Desenvolupament psicomotor (3101MI0006)

Activitats psicomotores. Domini de l'esquema corporal. Mètodes i activitats de l'ensenyament en l'educació física infantil. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

NDno definit A Aanual NDno definit

Salut i benestar a l'educació Infantil (3101MI0008)

Context i desenvolupament: família, escola i comunitat. Relacions família-escola. Serveis sòciocomunitaris (sanitaris, educatius i socials). Situacions de risc. Intervenció des de l'escola.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització del centre escolar (3101MC0008)

L'estructura del sistema escolar: Característiques i nivells. El centre com a unitat organitzativa: funcions directives de gestió pedagògica i d'administració. Pla de centre.Organització d'alumnes, professors, recursos, espais, horaris i activitats. El centre i la comunitat educativa. Drets i deures del professor. Avaluació de centres. Anàlisi d'experiències d'organització. Referència de models i elements estudiats a educació primària i a educació infantil.

NDno definit A Aanual NDno definit

Pràcticum (3101MC0009)

Conjunt integrat de pràctiques d'iniciació docent a realitzar en els corresponents nivells del sistema educatiu. Les pràctiques hauran de proporcionar tanmateix el coneixement del sistema escolar a través del coneixement del centre concret com a unitat organitzativa en les seves diferents dimensions i funcions així com de la comunitat educativa.

NDno definit A Aanual NDno definit
AA Aanual NDno definit
AB Aanual NDno definit
AC Aanual NDno definit
AD Aanual NDno definit
AE Aanual NDno definit
AF Aanual NDno definit
AG Aanual NDno definit
AH Aanual NDno definit
AI Aanual NDno definit
AJ Aanual NDno definit
AK Aanual NDno definit
AL Aanual NDno definit
AM Aanual NDno definit
AN Aanual NDno definit
AO Aanual NDno definit
AP Aanual NDno definit
AQ Aanual NDno definit
AR Aanual NDno definit
AS Aanual NDno definit
AT Aanual NDno definit
AU Aanual NDno definit
AV Aanual NDno definit
AW Aanual NDno definit
AX Aanual NDno definit
AY Aanual NDno definit
AZ Aanual NDno definit
BA Aanual NDno definit
BB Aanual NDno definit
BC Aanual NDno definit
BD Aanual NDno definit
BE Aanual NDno definit
BF Aanual NDno definit
BG Aanual NDno definit
BH Aanual NDno definit
BI Aanual NDno definit
BJ Aanual NDno definit
BK Aanual NDno definit
F Aanual NDno definit
G Aanual NDno definit
H Aanual NDno definit
I Aanual NDno definit
J Aanual NDno definit
K Aanual NDno definit
L Aanual NDno definit
M Aanual NDno definit
N Aanual NDno definit
O Aanual NDno definit
P Aanual NDno definit
Q Aanual NDno definit
R Aanual NDno definit
S Aanual NDno definit
T Aanual NDno definit
U Aanual NDno definit
V Aanual NDno definit
W Aanual NDno definit
X Aanual NDno definit
Y Aanual NDno definit
Z Aanual NDno definit

Història de l'educació (cultura i escola) (3101MC0010)

Estudi i anàlisis històrica i educativa sobre el canvi cultural que s'ha produït en el context escolar. El canvi cultural en la societat contemporània i la seva influència en els models escolar i pedagògic avui. L'educació i l'escola com receptors i transmissors de cultura. L'anàlisi interdisciplinari de la societat, la cultura i l'escola com a recurs per entendre la dinàmica escolar en la societat del segle XXI.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Didàctica de la llengua (3101MI0007)

El llenguatge en l'educació infantil (0-6). El paper de l'adult i l'ús del llenguatge oral i escrit, comprensió i expressió. Mètodes i activitats d'ensenyament per al desenvolupament d'habilitats lingüístiques. Aspectes lligats a la immersió. Intervenció i avaluació. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Psicologia de l'etapa d'educació infantil (3101MI0009)

Aprofundiment en les característiques específiques de l'evolució psicològica i del aprenentatge durant l'etapa de l'educació infantil. La construcció del marc de referència. La construcció de la persona. Instruments d'interacció. Reflexió des de la pràctica educativa

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Organització

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estratègies per al treball en col·laboració: equips professionals i escola-entorn (3101MC0043)

Estratègies per a la conducció, motivació i participació en grups de treball col·laboratiu en el si d'un equip docent i en equips de treball on intervenen serveis educatius externs als centres.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Direcció i gestió de centres d'educació infantil (3101MI0017)

Aspectes administratius, pedagògics i organitzatius inherents a la gestió i direcció de centres específics d'educació infantil

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Educació ambiental (3101MC0013)

Fonaments, conceptes i metodologia per a l'educació ambiental a l'escola. Formació en temes socioambientals. Anàlisi i valoració de materials i recursos d'educació ambiental. Anàlisi i valoració dels equipaments ambientals extraescolars. Revisió de conceptes per a la sostenibilitat: ecològics i socials.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Europa a l'escola (3101MC0016)

El desenvolupament d'Europa des de la II Guerra Mundial fins avui, la construcció de la Unió Europea. Recursos metodològics per a la introducció de la realitat europea a l'escola. Els programes europeus d'intercanvi escolar. Els valors educatius de la construcció de la Unió Europea.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Educació per a la salut (3101MC0017)

Concepte de salut. Escoles saludables. Estratègies metodològiques d'educació per a la salut. Els hàbits alimentaris. L'activitat i el descans. L'educació afectiva i sexual.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Aplicacions de les noves tecnologies al coneixement del medi natural (3101MC0019)

Vídeo i TV. Software. CD-Rom. Internet.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Taller d'expressió oral (3101MC0020)

Didàctica de l'expressió oral. La comunicació oral com a eina imprescindible per a tot professional de l'ensenyament. Tècniques i recursos per al perfeccionament de la competència oral en els aspectes lingüístics i pragmàtics.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Lògica, joc i resolució de problemes (3101MC0024)

Analitzar la realitat de la conceptualització i aplicació dels problemes i de les seves dificultats. Potenciació a través de la lògica i el joc de la creació d'estratègies resolutòries i l'ampliació de tècniques i recursos que ajuden a aprendre a resoldre problemes.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

La matemàtica com a recurs de multidisciplinarietat (3101MC0027)

Utilització de la matemàtica com a font de coneixement d'altres àrees. Qualsevol camp científic, humanístic o tecnològic necessita de la matemàtica per al seu desenvolupament. Aprofitant aquesta necessita es fa una Matemàtica aplicada centrada en situacions contextuals diversificades que possibilitin aprenentatges interdisciplinaris.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Escola i animació sociocultural (3101MC0031)

L'animació sòciocultural com a metodologia i sector educatiu. L'escola com a institució sòciocultural. El mestre com a dinamitzador de la comunitat. El disseny de projectes d'animació sòciocultural. Institucions i agents que complementen la tasca educativa i sòciocultural de l'escola: cases de cultura, ONG, centres cívics, el sector associatiu, teatres, museus, etc.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Mètodes d'investigació educativa (3101MC0034)

Coneixement científic, ciència i investigació educativa. El procés general de la recerca educativa des de plantejaments quantitatius i qualitatius. Els mètodes d'investigació. Criteris de qualitat de la investigació educativa. Procediments bàsics d'anàlisis estadística aplicada a la investigació educativa.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Escola rural (3101MC0037)

Característiques i principals problemàtiques de l'escola rural. L'escola rural a les comarques gironines. Relació escola-medi. Metodologia aplicable a l'escola rural.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dinàmica de les relacions interpersonals a l'aula (3101MC0042)

Importància, característiques i funcions de les relacions interpersonals en el procés de l'ensenyament i aprenentatge. Estratègies per a l'anàlisi i optimització de les relacions interpersonals de l'aula.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Estratègies d'aprenentatge en educació infantil i primària (3101MC0045)

Marc conceptual i principis de l'ensenyament i l'aprenentatge d'estratègies des del currículum

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Antropologia de l'educació (3101MC0065)

La influència de l’entorn cultural en l’educació. Anàlisi de la diversitat cultural en l'àmbit educatiu. Els processos d’aculturació i contacte cultural. Diferents perspectives d’anàlisi de l’educació des de l’antropologia cultural. L’aplicació de les tècniques etnogràfiques als processos educatius.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Educació intercultural i escola (3101MC0067)

Migracions, cultura i educació. El tractament de la diversitat cultural: aspectes curriculars i organitzatius. L'educació intercultural a Catalunya

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Foniatria (3101MC0074)

Educació de la veu. Coneixement de l'aparell de fonació. Particularitat de la veu. Aguts i greus segons l'edat i l'àmbit. Cordes vocals. Difonia. Veu falsejada. Rang vocal.

OPoptativa A Aanual NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Religió i cultura (3101MC0075)

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

El missatge cristià: cristologia (3101MC0076)

Introducció a la teologia o síntesi teològica des d'un enfocament cristològic.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Pedagogia i didàctica de la religió (3101MC0077)

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Percepció i discriminació auditiva i llenguatge oral (3101MI0010)

El llenguatge sonor. Les habilitats comunicatives: receptives i productives. Comunicació i oralitat en la diversitat de l'aula. Treball de camp a l'escola.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Expressió corporal a l'educació infantil (3101MI0011)

Sensibilització del coneixement i consciència de l'esquema corporal (sensopercepció). Utilització del llenguatge corporal com a mitjà d'expressió i comunicació. Recolzament d'altres llenguatges expressius. Afavorir el desenvolupament global del nen.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Expressió musical amb nens (3101MI0013)

Apropar el nen al nostre món sonor a fi de crear mitjançant la música un vehicle d'expressió que l'ajudi al seu desenvolupament global.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Aplicació didàctica dels recursos informàtics a l'educació infantil (3101MI0015)

Anàlisi dels recursos informàtics més adients a l'etapa de l'educació infantil. Aplicació curricular

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Diferències individuals i estil en el dibuix infantil (3101MI0018)

Estudis dels dibuixos infantils des de diferents enfocaments. La representació simbòlica i el control visomotriu a l'etapa infantil i primària. Registres i anàlisi de dades observats en col·leccions de dibuixos. Avaluació de resultats i reconstrucció didàctica.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Organització de centres educatius (3101PE0044)

Característiques de les organitzacions educatives en el camp de l'educació no formal. Principis d'organització educativa aplicada als diferents àmbits i finalitats de l'educació no formal. Principis d'administració d'un centre educatiu no escolar.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació psicològica (3101PP0036)

Metodologia d'observacions, selectiva i experimental. Metodologia d’enquesta. Metodologies qualitatives. Validesa de la investigació. L’informe d’investigació.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Processos psicològics bàsics (3101PP0037)

Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia bàsica. Factors psicològics que influeixen en l'aprenentatge humà.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Psicologia de la personalitat (3101PP0038)

Conceptes i enfocament teòrics i empírics en l’estudi de la personalitat. Fonaments biològics i sòcioculturals. Diferències individuals. Aproximacions actuals a l’estudi de la personalitat.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Psicologia social (3101PP0040)

Teories i tècniques en Psicologia Social. Actituds socials. Psicologia dels grups. Comportament col·lectiu. Dimensió psicològica de les organitzacions. Tipologia d'organitzacions. Les organitzacions educatives

NDno definit A 2segon semestre NDno definit