Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2012-2013

Màster Universitari en Joventut i Societat (IU)

Continguts especialitzats

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La joventut en l'era de la globalització (3501MO1259)

Introducció al concepte de joventut en una perspectiva històrica i transcultural. Noves formes de transició a la vida adulta. Anàlisi de la globalització i el seu impacte en els estils de vida dels joves. Les cultures juvenils contemporànies i el sorgiment de noves formes de subjectivitat.

OBobligatòria 5 B Aanual NDno definit

Estudis i recerca sobre joventut (3501MO1260)

Assignatura de 5 crèdits ECTS que permet als alumnes l’assumpció de competències en els enfocaments teòrics i metodològics per al diagnòstic i recerca sociològica sobre joventut. S’estructura en quatre temes i té per finalitat facilitar una especialització en la recerca sobre joventut o alternativament en oferir criteris i camins per a la seva aplicabilitat.

OBobligatòria 5 B Aanual NDno definit

Polítiques i programes de joventut (3501MO1261)

Aquest mòdul vol oferir el coneixement i el domini de les principals fonts de documentació i recursos per al disseny i aplicació de polítiques de joventut. S’estructura en quatre grans temes que van des de l’anàlisi de les polítiques públiques i el paper que tenen i haurien de tenir-hi les polítiques de joventut fins al coneixement de les principals accions i programes que s’han plantejat en l’àmbit de la joventut des les polítiques d’habitatge, de treball, de salut o de lleure i cultura, entre altres. Al llarg del recorregut s’analitzarà la política de joventut en l’àmbit de l’Unió Europa, en l’àmbit de l’Estat Espanyol i s’aprofundirà en el marc competencial i de discurs en la realitat de Catalunya.

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Joventut, educació i participació (3501MO1262)

Aquesta assignatura està dedicada a l'estudi de la realitat i les principals problemàtiques del mon juvenil en els diferents ambits educatius: el sistema educatiu formal, l'educació en el lleure i l'animació sociocultural, i l'educació social especialitzada. També s'ocuparà de l'associacionisme i altres formes de participació social del joves.

OBobligatòria 5 B Aanual NDno definit

Joventut, consums i riscos (3501MO1263)

Les relacions entre joventut, consums i riscos, i les seves conseqüències per la salut dels mateixos joves, es presenten en el context més ampli dels rols del consum i el risc a les nostres societats contemporànies; s’intentarà articular, doncs, els elements més subjectius amb aquells altres més estructurals.

OBobligatòria 5 B Aanual NDno definit

Joventut i comunicació (3501MO1264)

L’assignatura pretén esdevenir un espai de reflexió sobre l’actual societat mediàtica on vivim i sobre les lògiques de funcionament dels mitjans de comunicació en relació als joves. D’altra banda, es concep també com un taller on experimentar els recursos que ofereix la comunicació en el treball amb joves tant des de les institucions com des centres educatius o activitats d’intervenció.

OBobligatòria 5 B Aanual NDno definit

Mòdul pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la joventut i societat (3501MO1265)

Presentació dels continguts i l'organització del màster. Introducció a la joventut i les polítiques de joventut.

OBobligatòria 2 A Aanual NDno definit

Anàlisi de realitats juvenils (3501MO1266)

L’assignatura Anàlisi de realitats juvenils pretén aprofundir en l’estudi de situacions juvenils concretes i proporcionar el coneixement específic d’alguns dels principals serveis i programes que donen resposta a les necessitats i interessos d’aquests joves. S’estructurà en forma de visites d’estudi a diferents contextos tant nacionals com internacionals.

OBobligatòria 2 A Aanual NDno definit

Congrés Joventut i Societat (3501MO1267)

En aquesta assignatura es realitzarà un seminari intensiu durant tres dies per tractar monogràficament un tema relacionat amb els joves i la societat. Està provist que hi hagi ponents, conferenciats i taules rodones que abordin des de diferernts perspectives i trajectòries el tema d'anàlisi. A l'inici del curs es presentarà el programa més detallat. El Seminari es realitzarà a la UdG del 10 al 12 de juny del 2010.

OBobligatòria 2 A Aanual NDno definit

Pràctiques professionals (3501MO1268)

Les pràctiques professionals es realitzen obligatòriament segons l’itinerari escollit. Tenen una durada de 150 hores en la modalitat aprenentatge-servei i suposen una estada de pràctiques en una entitat o institució vinculada al treball en joventut. Són pràctiques assimilables al treball propi d’un tècnic de joventut o d’aquella figura professional centrada en la intervenció social en joves.

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Pràctiques de recerca (3501MO1269)

Les pràctiques de recerca es realitzen obligatòriament segons l'itinerari escollit. Tenen una durada de 150 hores i suposen una estada en un grup o institució de recerca especialitzat en temes de joventut.

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Treball fi de màster (3501MO1270)

Es tracta d'un treball original que cada estudiant elaborarà y que presentarà davant una comissió d'avaluació constituida per aquest efecte. El TFM consisteix en una assignatura obligatòria que preten posar en joc les diferents competències assolides en la resta d'assignatures del màster i evidenciar la capacitat de creació, síntesi i comunicació. El TFM podrà ser un aprofundiment de la memòria realitzada en les pràctiques professionals o de recerca, un nou tema d’interès de l’alumne autoritzat pel tutor o bé l’elecció d’un tema entre una llista de propostes que la direcció del màster proposi. El TFM es podrà presentar en dues modalitats: en format d’article seguint unes normes establertes o bé podrà consistir en el disseny d’un projecte original.

OBobligatòria 8 A Aanual NDno definit

Mòdul complements formatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Benestar psicosocial i qualitat de vida en la infància i adolescència (3501MO0404)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Famílies en risc social: tècniques i estratègies de prevenció i atenció (3501MO0405)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Infància i adolescència en risc social: avaluació i modalitats d'intervenció (3501MO0406)

OPoptativa 3,5 A 2segon semestre NDno definit

Metodologia en recerca educativa (3501MO0712)

OPoptativa 10 A 1primer semestre NDno definit

Aspectes teòrics, metodològics i professionals de la intervenció educativa en contextos de diversita (3501MO0822)

OPoptativa 10 A 2segon semestre NDno definit

Llenguatge, interculturalitat i mitjans de comunicació (UPF) (3501MO1351)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Alimentació, salut i cultura (URV) (3501MO1355)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Negociació i disseny de projectes de proximitat (URV) (3501MO1364)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Migracions i creació d'espais multiculturals (UdL) (3501MO1366)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Tècniques quantitatives (UdL) (3501MO1368)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Tècniques qualitatives (UdL) (3501MO1369)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Teories del conflicte (UdL) (3501MO1370)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Pràctiques: estudi de casos (UdL) (3501MO1371)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Mediació i resolució de conflictes (UdL) (3501MO1372)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Educació en valors (UB) (3501MO1379)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Educació per a la ciutadania (UB) (3501MO1380)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Metodologies per al desenvolupament civicomoral (UB) (3501MO1381)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Ciutadania i convivència en l'àmbit local (UB) (3501MO1382)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Educació intercultural (UB) (3501MO1384)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Resolució de conflictes i mediació (UB) (3501MO1386)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Ciutadania: història i polítiques (UB) (3501MO1387)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Desenvolupament moral i construcció social dels valors (UB) (3501MO1388)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Identitat en la societat de la informació (UB) (3501MO1389)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Desenvolupament comunitari (UB) (3501MO1390)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Mediació i gestió del conflicte (UB) (3501MO1391)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Inserció sociolaboral en col·lectius vulnerables (UB) (3501MO1392)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

La intervenció en la justícia juvenil (UB) (3501MO1393)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Imaginaris del cinema de Hollywood (UPF) (3501MO1577)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Cinema i televisió: nous imaginaris i fronteres de la ficció (UPF) (3501MO1578)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Recerca en línia: la web per a usos acadèmics i de recerca (UPF) (3501MO1580)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Polítiques de comunicació en la societat de la informació (UPF) (3501MO1581)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Dinàmiques identitàries: les construccions de gènere (UPF) (3501MO1582)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Problemes sociosanitaris, Aging, drogues i medicaments (URV) (3501MO1587)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Imaginaris i representacions en les societats urbanes (URV) (3501MO1593)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Economia migracions-UdL (3501MO1909)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Història de les migracions-UdL (3501MO1910)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Cruïlles contemporànies entre cinema, televisió i còmic-UPF (3501MO1949)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Narratives transmediàtiques-UPF (3501MO2026)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Les emocions a la comunicació-UPF (3501MO2027)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Els discursos polítics i l'opinió pública-UPF (3501MO2028)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Ètica del periodisme i de la comunicació-UPF (3501MO2029)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Teoria II: gènere, desigualtats, conflicte, cos i emocions-URV (3501MO2030)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Marc jurídic de les migracions-UdL (3501MO2141)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Polítiques socials i estructures d'atenció a la ciutadania-UdL (3501MO2142)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Mobilitat geogràfica i migracions-UdL (3501MO2143)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Globalització, polítiques educatives i desigualtats-UAB (3501MO2144)

OPoptativa 12 A 2segon semestre NDno definit

Polítiques migratòries, integració i gestió de la diversitat religiosa-UAB (3501MO2145)

OPoptativa 12 A 2segon semestre NDno definit

Polítiques d'igualtat entre homes i dones a Europa: treball, salut i vida quotidiana-UAB (3501MO2146)

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

Polítiques redistributives i estats del benestar comparats-UAB (3501MO2147)

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

Salut, cultura i societat-URV (3501MO2148)

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

Anàlisi feminista del discurs en la ciència i la cultura (3501MO2162)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Benestar, famílies i gènere (3501MO2163)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Deconstrucció de la psicopatologia, gènere i poder (3501MO2164)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Dones i espais (3501MO2165)

OPoptativa 5 A 1primer semestre NDno definit

Promoció de la salut i morbiditat diferencial (3501MO2166)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit