Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi des del punt de vista gramatical de la formació i evolució de la llengua espanyola, i de la incidència del canvi lingüístic en la fonètica, la fonologia, la morfologia, la sintaxi, el lèxic i/o la semàntica. Relació i comparació dels processos evolutius del castellà no solament amb els dels dialectes constitutius i substitutius de la llengua espanyola, sinó també amb la variació lingüística peninsular i romànica en general.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONTSERRAT BATLLORI DILLET
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • T8. Estar familiaritzat i saber manejar els principals recursos en paper o suport informàtic (bibliografies, CD-ROM, web, bases de dades, etc.) per compilar i actualitzar la informació i fer-se amb un estat de la qüestió sobre qualsevol aspecte de la llen
 • E1. Desenvolupar un correcte ús oral i escrit de la llengua espanyola, que serà l'utilitzada en les exposicions orals en classe i en els diferents treballs realitzats.
 • E4. Argumentar amb rigor i construir una opinió pròpia i fonamentada sobre qüestions relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles.
 • E5. Mostrar una actitud positiva i respectuosa amb la diversitat de les manifestacions de la llengua i saber entendre-les en el seu context social, geogràfic i cultural, i ser capaç de comunicar-se amb els parlants de qualsevol varietat de l'espanyol.
 • E7. Aplicar els coneixements tècnics i formals adquirits durant el grau a fenòmens lingüístics no estudiats, de forma original i creativa.
 • E9. Conèixer les etapes bàsiques de l'evolució de la gramàtica espanyola des dels inicis fins a l'actualitat i ubicar-les en el context històric, cultural i social.

Continguts

1. INTRODUCCIÓN. Cambio Lingüístico: tipología. Cambio fonético. La ley fonética. Cambios fonéticos esporádicos. Cambio fonológico. Tipos de cambio fonológico. Otros problemas de tipo fonológico. Cambios morfosintácticos o cambios gramaticales. Cambios léxico-semánticos. Cambio léxico. Cambio semántico.

2. EL LATÍN CLÁSICO. Caracterización de los fonemas vocálicos según la posición, la abertura y la cantidad. Diptongos y hiatos. El sistema fonológico consonántico. Las consonantes oclusivas sonoras. Las labiovelares o guturales heredadas del itálico común. La aspirada sorda /h/. Los fonemas /j/ y /w/. Consonantes dobles o geminadas. Rasgos suprasegmentales: el acento.

3. EL LATÍN VULGAR O TARDÍO. Características lingüísticas. El sistema fonológico vocálico. La pérdida de la antigua cantidad y desarrollo de un sistema basado en el rasgo de abertura. Diferenciación según el acento y la posición en la palabra. Sistema tónico. Sistema átono inicial. Sistema átono interior de palabra. Sistema átono final. Diptongos. Yod y wau como resultado de la tendencia antihiática. El sistema fonológico consonántico. Evolución y reestructuración del antiguo sistema consonántico. Fonologización: las consonantes africadas y las palatales. Desfonologización de la aspirada sorda /h/. La fricativización. La confusión de [b] y [w]. Incidencia de la yod en la evolución de las consonantes. Cambios fonéticos: la epéntesis protética de /e-/ y la apócope de /-m/.

4. EL CASTELLANO MEDIEVAL. Características fonológicas. Vocalismo tónico. La diptongación. Vocalismo átono: Sistema átono inicial, sistema átono final y sistema átono interno. Vacilaciones en el timbre de las vocales átonas. Vocales en hiato: Origen y evolución. Apócope de /-e/. Apócope extrema. El sistema vocálico y los cambios fonéticos esporádicos. El sistema consonántico. Puntos de articulación: bilabiales, labiodentales, dentales, alveolares, palatales, velares y faringales. Modos de articulación: oclusivas, fricativas, africadas, nasales, laterales, vibrantes y semiconsonantes. Consonantes iniciales simples. La vibrante múltiple /r/ y el efecto del substrato. La aspiración de /f-/ inicial latina y su difusión. Confusión vs. oposición de b y u, v. El fonema /s/ en posición inicial de palabra y el efecto del superestrato árabe. La evolución de /g-/ y /j-/ iniciales seguidas de vocal palatal: evolución patrimonial vs. evolución culta. Las consonantes simples en posición intervocálica. Sonorización de las oclusivas sordas intervocálicas latinas. Fricativización y síncopa de las oclusivas sonoras. Fricativas y africadas. Oposiciones sorda-sonora. Fricativas alveolares (/s/ y /z/). Fricativas prepalatales. Africadas dento-alveolares (/ts/ y /dz/). Confusión b y u,v. Consonantes finales simples latinas: conservación y pérdida. Metátesis de la vibrante final. Consonantes finales simples romances y la apócope de /-e/. Grupos consonánticos finales romances por efecto de la apócope extrema (siglos XII y XIII). El ensordecimiento de las consonantes finales. Pérdida de las geminadas latinas. Evolución diferenciada de las geminadas nasales y laterales: la palatalización. Evolución de las vibrantes. Grupos consonánticos latinos en posición inicial e interior de palabra. Grupos de dos consonantes. Evolución de /pl/, /kl/ y /fl/. El grupo /-mb-/. La vocalización de consonantes. Grupos de tres consonantes. Resultados de /pl/, /kl/ y /fl/ precedidas de consonante. Grupos consonánticos romances. Cambios fonéticos. Las consonantes en contacto con la yod. La yod latina y la yod romance. Efectos de la yod. Cronología y evolución de las yods. La yod 1ª. La yod 2ª. La yod 3ª. La yod 4ª. Las consonantes en contacto con el wau. Inflexión de yod y de wau en la evolución del sistema vocálico.

5. EL ESPAÑOL PRECLÁSICO Y CLÁSICO. Características lingüísticas de la lengua del siglo XV. Características lingüísticas de la lengua del siglo XVI. Confusión o pérdida de la oposición b y u, v. El yeísmo. Evolución y ensordecimiento de las sibilantes. El çeçeo y el zezeo. Características lingüísticas de la lengua del siglo XVII. Desfonologización. La pérdida de f- inicial latina Transfonologizaciones: la fricativa velar /X/ y la fricativa interdental.

6. DEL LATÍN A LA FRAGMENTACIÓN PENINSULAR. Evolución diferenciada respecto al vocalismo y al consonantismo. Variantes lingüísticas históricas o constitutivas y variantes sustitutivas. Navarroaragonés. Riojano. Asturleonés. Extremeño. Murciano. Andaluz. Canario.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9,00 4,00 13,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 18,00 12,00 30,00
Prova d'avaluació 0 12,00 12,00
Sessió expositiva 45,00 23,00 68,00
Sessió participativa 6,00 1,00 7,00
Total 78,00 52,00 130

Bibliografia

 • Alvar, Manuel, 1923-2001 (1996 ). Manual de dialectología hispánica : el español de España . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Ariza, Manuel (2009 ). La Lengua del siglo XII : dialectos centrales . Madrid: Arco Libros. Catàleg
 • Cano Aguilar, Rafael (1992 ). El Español a través de los tiempos (2ª ed.). Madrid: Arco Libros. Catàleg
 • Cos Ruiz, Francisco Javier de (2003 ). Teoría y práctica de fonética y fonología diacrónicas del español . Cádiz: Universidad de Cádiz. Catàleg
 • Fradejas Rueda, José Manuel (1997 ). Fonología histórica del español . Madrid: Visor. Catàleg
 • Fradejas Rueda, José Manuel (2010). Las lenguas románicas. Madrid: Arco Libros, S. L.. Catàleg
 • García de Diego, Vicente (1981 ). Gramática histórica española (3ª ed., corregida). Madrid: Gredos. Catàleg
 • García de Diego, Vicente (1978 ). Dialectología española (3ª ed. corr. y aum.). Madrid: Cultura Hispánica del Centro Iberoamericano de Cooperación. Catàleg
 • Lathrop, Thomas A (1984 ). Curso de gramática histórica española . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Lloyd, Paul M (1993 ). Del latín al español. Fonología y morfología históricas de la lengua española . Madrid: Gredos. Catàleg
 • Medina López, Javier (cop. 1999- ). Historia de la lengua española . Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Menéndez Pidal, Ramón (1999 ). Manual de gramática histórica española (23ª ed.). Madrid: Espasa-Calpe. Catàleg
 • Moreno Fernández, Francisco (2009). La lengua española en su geografía. Madrid: Arco Libros, S. L.. Catàleg
 • Penny, Ralph (1993 ). Gramática histórica del español . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Pons Rodríguez, Lola (cop. 2010 ). La Lengua de ayer : manual práctico de historia del español . Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Quilis, Antonio (2003 ). Introducción a la historia de la lengua española . Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • RAE (2011). Nueva gramática de la lengua española. Fonética y fonología.. Madrid: Espasa Libros, S. L. U.. Catàleg
 • RAE (2011). Las voces del español. Tiempo y espacio. Madrid: Espasa Libros, S. L. U.. Catàleg
 • Zamora Vicente, Alonso (1967 ). Dialectología española (2ª ed.). Madrid: Gredos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prueba de evaluación: examen Ser capaz de explicar de manera apropiada la evolución de una serie de voces del latín al español preclásico y saberla relacionar con la que han tenido en otras variantes lingüísticas románicas. Obsérvese que se habrán dedicado un mínimo de 30 horas de clases prácticas a facilitar que el estudiante pueda cumplir este objetivo. 100

Qualificació

Para aprobar la asignatura, debe superarse el examen con un mínimo de 5 puntos (sobre 10).

Las faltas de ortografía serán penalizadas con 0,2 décimas que se descontarán de la nota del examen.

Observacions

Si no se asiste a las clases teóricas y prácticas, la asignatura resulta difícil de superar. Por consiguiente, se recomienda la asistencia a todas las clases de manera regular y la realización de todos los ejercicios.

Assignatures recomanades

 • Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia