Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Crèdits:
6

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l’adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l’orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i els drets humans, que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d’un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.
 • Utilitzar la llengua anglesa.
 • Conèixer el currículum i els continguts de l’especialitat que es cursen en l’etapa d’educació obligatòria.
 • Transformar els currículums en programes d’activitats i de treball.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores.
 • Conèixer els desenvolupaments teòrics i pràctics de l’ensenyament i l’aprenentatge de les matèries corresponents.

Altres Competències

 • Desenvoluàr la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític en l'anàlisi de les situacions.
 • Utilitzar les TIC.
 • Demostrar un bon domini de l'expressió oral i escrita.
 • Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva resolució.
 • Integrar els diferents continguts del màster en l'elaboració d'una proposta educativa.

Continguts

1. Programació didàctica: objectius generals, continguts, competències bàsiques, seqüenicació de continguts, metodologia, TIC, avaluació, connexions entre àrees i atenció a la diversitat.

2. Programació d'unitats didàctiques: objectius d'aprenentatge, competències, continguts, criteris d'avaluació, organització i temporització, i atenció a la diversitat.

3. Innovació docent (curricular, organitzativa i metodològica)

4. Valoració reflexivocrítica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 96,00 96,00
Prova d'avaluació 1,00 10,00 11,00
Seminaris 4,00 4,00 8,00
Tutories de grup 15,00 20,00 35,00
Total 20,00 130,00 150

Bibliografia

 • DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyam (2008). Generalitat de Catalunya.
 • DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyamen (2007). Generalitat de Catalunya.
 • DEL CURRÍCULUM A LES PROGRAMACIONS (2009). Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentació i defensa davant una comissió evaluadora 1. El full de seguiment del tutor/a

2. La presentació formal del treball
• El treball escrit
• L’exposició oral
• El debat amb la comissió avaluadora

3. El grau d’elaboració del treball
• La coherència interna entre les diferents parts del treball
• L’aplicació i el desenvolupament correcte dels recursos metodològics.
• Els coneixements suficients sobre l'especialitat docent.
• Les habilitats i competències necessàries per aplicar aquests coneixements.
• El nivell de reflexió i d’aportacions personals
• Interrelació i contrast entre els coneixements i experiències de la pràctica professional desenvolupada i les aportacions teòrico-pràctiques utilitzades com a referents.

4. El grau d’innovació, la qualitat i l’interès educatiu del treball
100

Qualificació

1. L’exposició oral
Coherència, claredat expositiva, rigor conceptual i vocabulari idoni
Adequació al temps disponible
Ús estratègies de comunicació ajustades als objectius de l’exposició.
2.Programació i Unitat Didàctica
2.1 Aspectes formals Correcció lingüística (ortografia i morfosintaxi) i coherència i cohesió del text escrit
Precisió lèxica i ús terminologia adequada
Presentació i estructuració del treball
2.2 Programació Didàctica Contextualització i adequació de la PD en un context determinat
Seqüenciació lògica i coherent dels objectius, les competències que es desenvolupen i els continguts i de la seva distribució en les unitats didàctiques des del punt de vista intern de la matèria i des del punt de vista d’evolució dels alumnes
Temporització adequada de les unitats didàctiques
Especificació de les connexions amb altres àrees, matèries, crèdits o mòduls relacionats
Especificació, fonamentació i adequació de les línies metodològiques generals de l’àrea i dels diferents blocs de continguts
2.3 Unitat Didàctica Concreció dels objectius d’aprenentatge i dels continguts de la UD. Coherència d’aquests objectius i continguts. Adequació dels objectius al curs o nivell dels alumnes. Coherència amb la temporització prevista.
Indicació de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge. Idoneïtat d’aquestes activitats i varietat de recursos i materials per assolir els objectius plantejats.
Indicació dels criteris, activitats i instruments d’avaluació
Indicació de l’ajustament dels objectius, continguts, activitats d’ensenyament i d’aprenentatge i criteris i activitats d’avaluació per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat
2.4 Innovació Innovació i/o interès rellevant d’algun aspecte de la programació presentada
3. El debat Adequació i coherència de les respostes donades a les qüestions i/o comentaris de la comissió en el debat

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver presentat el TFM al tutor, per tal que aquest el signi donant el vist i plau, el dia establert a la guia del pràcticum i TFM per a dipositar el treball a la secretaria dels màsters.