Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
L'assignatura és una matèria comuna a les especialitats dins el Màster Universitari de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SUSANNA HERCE CARMONA  / MARIA TERESA MIRO PORQUERES  / MONTSERRAT PALMA MUÑOZ  / MARIA LUISA PEREZ CABANI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i els drets humans, que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d’un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Conèixer els processos d’interacció i comunicació a l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l’aprenentatge i la convivència a l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura en l’entorn on estigui ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d’orientació dels alumnes de manera col·laborativa i coordinada; participar en l’avaluació, la investigació i la innovació dels processos d’ensenyament, aprenentatge, orientació i tutoria.
 • Conèixer la normativa i organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d’ensenyament.
 • Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seva situació actual i les seves perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • Informar i assessorar a les famílies en relació al procés d’ensenyament i aprenentatge i sobre l’orientació dels seus fills.
 • Establir relacions positives amb els membres de la comunitat educativa, donant respostes adequades a les necessitats dels altres mantenint vincles d’amistat i col·laboració.
 • Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació, professionals dels serveis educatius i amb les famílies.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.
 • Analitzar i qüestionar el comportament docent i orientador.

Continguts

1. Tipologia d'alumnat i diferéncies entre centre educatius.

2. Agrupaments d’alumnes a l’aula.

3. Programació de la feina d'un professor. El currículum de l'ESO i el BAT i les adaptacions a les aules.

4. Les relacions de col•laboració entre els professors.

5. La tutoria a l'aula. La relació entre l'alumne i el tutor/a.

6. Clima d'aula: l’ordre i la necessitat d’imposar normes a classe, passadissos i patis.

7. El treball a l’aula. Distribució del temps.

8. La feina que no es veu: preparació d'activitats i burocràcia en el dia a dia d'un professor.

9. Diferents activitats per treballar els continguts a classe.

10. Anàlisi del significat i sentit de ser docent avui: Reptes socials i educatius.

11. Diferents models epistemològics sobre l'ensenyament.La identitat professional.

12. El pensament pràctic: de què parlem i cóm desenvolupar-lo.

13. El coneixement i les competències professionals del professorat d'educació secundària.

14. L'anàlisi de la pràctica com a eina de formació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,5 9 17,5
Classes participatives 3 5 8
Classes pràctiques 2 4,5 6,5
Debat 3 15 18
Exposició dels estudiants 4 5,5 9,5
Prova d'avaluació 3 17 20
Resolució d'exercicis 4 5 9
Treball en equip 1,5 6 7,5
Visionat/audició de documents 1 3 4
Total 30 70 100

Bibliografia

 • Bolívar Botía, Antonio (2007 ). Prácticas eficaces de enseñanza . Madrid: PPC. Catàleg
 • Bonals, Joan (1996 ). El Trabajo en equipo del profesorado . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Cano García, Elena (2005 ). Com millorar les competències dels docents : guia per a l'autoavaluació i el desenvolupament de les competències del professorat . Barcelona: GRAÓ. Catàleg
 • Imbernón, Francesc (2010 ). Procesos y contextos educativos : enseñar en la educaciónsecundaria . Barcelona: Graó [etc.]. Catàleg
 • Pérez i Cabaní, M. Lluïsa (2001 ). Afectos, emociones y relaciones en la escuela : análisis de cinco situaciones cotidianas en educación infantil, primaria y secundaria . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pérez Gómez, A.I. (2010). Aprender a educar. Nuevos desafíos para la formación de docentes.. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 68(24), 37-60
 • Perrenoud, Philippe (2004 ). Diez nuevas competencias para enseñar . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Segura Morales, Manuel (cop. 2005 ). Enseñar a convivir no es tan difícil : para quienes no saben qué hacer con sus hijos, o con sus alumnos . Bilbao: Desclée De Brouwer. Catàleg
 • Teixidó, Joan; Capell, Dolors; i altres (1999). Les normes d'aula a l'ESO (a "Actes de les V Jornades sobre Direcció Escolar"). Recuperat , a http://www.joanteixido.org/doc/gestioaula/normas_aula_ESO.pdf

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Adaptar una part del temari (curta)amb simplificació de continguts i activitats pensades per a alumnes amb més dificultat. Es valorarà l'aportació d'idees pràctiques que possibilitin la comprensió i treball a classe amb alumnes diversos d'un contingut concret. El treball es presentarà per escrit. 25
Idear un joc o activitat per donar a conèixer les normes i fer-les respectar. Es valorarà l'aportació d'idees que tinguin en compte els problemes de comportament més comuns en un institut. Haurà de ser una proposta fàcil de portar a la realitat de l'aula. 25
Elaboració d'una memòria del treball en equip realitzat a les classes on quedin recollits els documents elaborats pel grup. Es valorarà la completesa de cada document i la coherència amb la demanda feta (arguments, propostes,análisi, mapa...). Els membres del grup que no participin d'alguna activitat se'ls restarà el % corresponent. 25
Síntesi reflexiva: document breu, de màxim 4 pàgines, on quedin recollides i argumentades les idees principals del que s'ha après a l'assignatura. Es recullen idees sobre els principals temes treballts. El document està ben redactat i organitzat, les idees estan relacionades de manera coherent i es pot constatar que hi ha una aportació personal. S'argumenten les posicions a favor o en contra de les idees exposades. 25

Qualificació

Cada activitat d'avaluació es qualificarà entre 0 i 10 punts.
Per la qualificació final se utilizarà la nota ponderada en funció del percentatge assignat a cada activitat en els criteris d'avaluació.

Observacions

És convenient llegir els textos que es recomanin a classe. La participació en debats i treballs en equip és la base per a l'autoanàlisi que conté l'assignatura.