Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Planificació de mitjans: • Anàlisi i selecció de mitjans i suports. • Tècniques de planificació de mitjans. • Tècniques de compra i negociació d'espais. • Anàlisi i investigació d'audiències. • Metodologia d'avaluació de l'eficàcia de la planificació. Màrqueting estratègic: Definició, conceptes bàsics i elements centrals.• Evolució del màrqueting. • Estratègia i tàctica. • Estratègies de màrqueting i estratègies de màrqueting aplicades a la comunicació • Macroentorn i microentorn • SWOT, Pest i anàlisi de les forces competitives. • El concepte de rivalitat ampliada de Porter • Consumidor i targets. Segmentació • Producte i marca. Elements del branding. Arquitectura de marca • Posicionament
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANA FAJULA PAYET  / LLUIS SARDA TAÑA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANA FAJULA PAYET  / LLUIS SARDA TAÑA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient, en funció d’objectius determinats, i de diferent procedència i format, respectant l’autoria de les fonts.
 • Utilitzar les tècniques i les eines adequades per a l’elaboració de l’estratègia de mitjans.
 • Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • Adquirir habilitats necessàries per exercir la pràctica professional, respectant els drets fonamentals i els valors individuals i col.lectius que la comunicació persuasiva ha de respectar.
 • Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • Exercir les funcions que desenvolupen el departament i la central de mitjans.
 • Negociar i gestionar la compra de mitjans i suports convencionals i no convencionals.
 • Utilitzar les eines de mesura per a la interpretació i previsió de l’eficàcia del pla de mitjans, tenint en compte el rol cada vegada més nuclear del consumidor.

Continguts

1. Planificació de mitjans i suports publicitaris (Lluís Sardà).

2. Màrqueting estratègic i operatiu (Ana Fajula). Màrqueting estratègic: Definició, conceptes bàsics i elements centrals.• Evolució del màrqueting. • Estratègia i tàctica. • Estratègies de màrqueting i estratègies de màrqueting aplicades a la comunicació • Macroentorn i microentorn • SWOT, Pest i anàlisi de les forces competitives. • El concepte de rivalitat ampliada de Porter • Consumidor i targets. Segmentació • Producte i marca. Elements del branding. Arquitectura de marca • Posicionament

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15,00 35,00 50,00
Cerca i anàlisi d'informació 5,00 3,00 8,00
Debat 15,00 3,00 18,00
Exposició dels estudiants 10,00 10,00 20,00
Prova d'avaluació 4,00 55,00 59,00
Resolució d'exercicis 14,00 29,00 43,00
Seminaris 15,00 20,00 35,00
Sessió pràctica 10,00 15,00 25,00
Treball en equip 35,00 113,00 148,00
Total 123,00 283,00 406

Bibliografia

 • PERLADO LAMO DE ESPINOSA, Marta (2006). Planificación de medios de comunicación de masas. MC. GRAW HILL. Catàleg
 • Mª Ángeles González Lobo – Enrique Carrero López (2008). Manual de Planificación de medios. ESIC. Catàleg
 • Kotler, Philip; Keller, Kevin (2009). Dirección de márketing (12ª). Madrid: Prentice Hall.
 • Lambin, Jean-Jacques (1995). Marketing estratégico (tercera). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Munuera, José Luis; Rodríguez, Ana Isabel (1998). Marketing estratégico. Teoría y casos. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Ortega, Enrique (1981). La dirección de marketing. Madrid: ESIC. Catàleg
 • Santesmases, Miguel (2007). Marketing. Conceptos y estrategias (5ª). Madrid: Pirámide.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen mitjans Sobre 0-10. S'aprova amb un 5. 50
Pràctiques màrqueting Les pràctiques s'han de presentar obligatòriament. De manera genèrica totes es puntuaran sobre 10. Excepcionalment, alguna pràctica feta a l'aula, es pot puntuar entre 0 i 1 punts. 12,5
Treball màrqueting El treball s'avaluarà entre 0-10 i es tindran en compte: l'anàlisi de l'entorn, el diagnòstic, el desenvolupament de l'estratègia, el pla d'accions i la presentació. 25
Examen màrqueting L'examen s'avaluarà entre 0-10. Es considera aprovat una nota igual o superior a 5. 12,5

Qualificació

El sistema d’avaluació per l’Avaluació Continuada (AC) està constituït per un conjunt d’activitats de diversa tipologia que te com a finalitat l’aprenentatge de les competències presents al programa de l’assignatura. Per aquesta raó, l’estudiant ha d’estar permanentment integrat en la dinàmica i en el dia a dia de l’assignatura: consultant el MOODLE i participant activament en les activitats que es proposen a traves d’aquesta plataforma virtual i sent responsable amb les dates de lliurament dels exercicis diversos de diversa tipologia que haurà de realitzar al llarg del curs. Per això, és necessari assistir amb regularitat a classe, a les sessions de tutoria determinades pel professor o professora i a assistir a totes les activitats externes que es proposin perquè són altres entorns d’aprenentatge molt interessants. Així doncs, en l'Avaluació Continuada és obligatòria la presencialitat a fi i efecte de poder presentar, discutir i debatre a l'aula els exercicics proposats.

El mòdul consta de diverses parts, per mitjà de les quals s’ha organitzat l’aprenentatge.

El mòdul segueix els criteris de qualificació que s’especifiquen tot seguit:

- Cada professor/a establirà el criteri de qualificació que consideri oportú, en la part que li correspon del mòdul.
- La nota que resulti de la qualificació de cada part del mòdul, serà la nota que farà mitjana amb la resta de notes sorgides de les altres parts del mòdul.
- La mitjana s’establirà de manera ponderada, tenint en compte el pes (números de crèdit alumne/a) de cada part del mòdul.
- Si la mitjana final dóna com a resultat un 5 o superior, l’alumne haurà aprovat TOT EL MÒDUL.
- Si la mitjana final dóna com a resultat un valor inferior a 5, l’alumne haurà suspès TOT EL MÒDUL, i l’haurà de repetir sencer el curs següent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri del No Presentat correspon a l'estudiant que no ha assistit a classe ni ha fet activitats d'avaluació en cap de les assignatures del mòdul.

Observacions

L’assistència i la participació a les classes és fonamental per poder assolir uns coneixements òptims de l’assignatura.

En el cas de l'assignatura de màrqueting, són requisits imprescindibles per poder superar-la realitzar totes les pràctiques obligatòries i el treball final.

L'idioma de les assignatures és el català. Els documents i la bibliografia també podran ser en castellà i anglès.