Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Planificació de mitjans: • Anàlisi i selecció de mitjans i suports. • Tècniques de planificació de mitjans. • Tècniques de compra i negociació d'espais. • Anàlisi i investigació d'audiències. • Metodologia d'avaluació de l'eficàcia de la planificació. Màrqueting estratègic: Definició, conceptes bàsics i elements centrals.• Evolució del màrqueting. • Estratègia i tàctica. • Estratègies de màrqueting i estratègies de màrqueting aplicades a la comunicació • Macroentorn i microentorn • SWOT, Pest i anàlisi de les forces competitives. • El concepte de rivalitat ampliada de Porter • Consumidor i targets. Segmentació • Producte i marca. Elements del branding. Arquitectura de marca • Posicionament
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANA FAJULA PAYET  / LLUIS SARDA TAÑA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANA FAJULA PAYET  / LLUIS SARDA TAÑA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient, en funció d’objectius determinats, i de diferent procedència i format, respectant l’autoria de les fonts.
 • Utilitzar les tècniques i les eines adequades per a l’elaboració de l’estratègia de mitjans.
 • Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • Adquirir habilitats necessàries per exercir la pràctica professional, respectant els drets fonamentals i els valors individuals i col.lectius que la comunicació persuasiva ha de respectar.
 • Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • Exercir les funcions que desenvolupen el departament i la central de mitjans.
 • Negociar i gestionar la compra de mitjans i suports convencionals i no convencionals.
 • Utilitzar les eines de mesura per a la interpretació i previsió de l’eficàcia del pla de mitjans, tenint en compte el rol cada vegada més nuclear del consumidor.

Continguts

1. Planificació de mitjans i suports publicitaris (Lluís Sardà).

2. Màrqueting estratègic i operatiu (Ana Fajula). Màrqueting estratègic: Definició, conceptes bàsics i elements centrals.• Evolució del màrqueting. • Estratègia i tàctica. • Estratègies de màrqueting i estratègies de màrqueting aplicades a la comunicació • Macroentorn i microentorn • SWOT, Pest i anàlisi de les forces competitives. • El concepte de rivalitat ampliada de Porter • Consumidor i targets. Segmentació • Producte i marca. Elements del branding. Arquitectura de marca • Posicionament

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 35 50
Cerca d'informació 5 3 8
Classes pràctiques 10 15 25
Debat 15 3 18
Exposició dels estudiants 10 10 20
Prova d'avaluació 4 55 59
Resolució d'exercicis 14 29 43
Seminaris 15 20 35
Treball en equip 35 113 148
Total 123 283 406

Bibliografia

 • PERLADO LAMO DE ESPINOSA, Marta (2006). Planificación de medios de comunicación de masas. MC. GRAW HILL. Catàleg
 • Mª Ángeles González Lobo – Enrique Carrero López (2008). Manual de Planificación de medios. ESIC. Catàleg
 • Kotler, Philip; Keller, Kevin (2009). Dirección de márketing (12ª). Madrid: Prentice Hall.
 • Lambin, Jean-Jacques (1995). Marketing estratégico (tercera). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Munuera, José Luis; Rodríguez, Ana Isabel (1998). Marketing estratégico. Teoría y casos. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Ortega, Enrique (1981). La dirección de marketing. Madrid: ESIC. Catàleg
 • Santesmases, Miguel (2007). Marketing. Conceptos y estrategias (5ª). Madrid: Pirámide.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen mitjans Sobre 0-10. S'aprova amb un 5. 50
Pràctiques màrqueting Les pràctiques s'han de presentar obligatòriament. De manera genèrica totes es puntuaran sobre 10. Excepcionalment, alguna pràctica feta a l'aula, es pot puntuar entre 0 i 1 punts. 12,5
Treball màrqueting El treball s'avaluarà entre 0-10 i es tindran en compte: l'anàlisi de l'entorn, el diagnòstic, el desenvolupament de l'estratègia, el pla d'accions i la presentació. 25
Examen màrqueting L'examen s'avaluarà entre 0-10. Es considera aprovat una nota igual o superior a 5. 12,5

Qualificació

El sistema d’avaluació per l’Avaluació Continuada (AC) està constituït per un conjunt d’activitats de diversa tipologia que te com a finalitat l’aprenentatge de les competències presents al programa de l’assignatura. Per aquesta raó, l’estudiant ha d’estar permanentment integrat en la dinàmica i en el dia a dia de l’assignatura: consultant el MOODLE i participant activament en les activitats que es proposen a traves d’aquesta plataforma virtual i sent responsable amb les dates de lliurament dels exercicis diversos de diversa tipologia que haurà de realitzar al llarg del curs. Per això, és necessari assistir amb regularitat a classe, a les sessions de tutoria determinades pel professor o professora i a assistir a totes les activitats externes que es proposin perquè són altres entorns d’aprenentatge molt interessants. Així doncs, en l'Avaluació Continuada és obligatòria la presencialitat a fi i efecte de poder presentar, discutir i debatre a l'aula els exercicics proposats.

El mòdul consta de diverses parts, per mitjà de les quals s’ha organitzat l’aprenentatge.

El mòdul segueix els criteris de qualificació que s’especifiquen tot seguit:

- Cada professor/a establirà el criteri de qualificació que consideri oportú, en la part que li correspon del mòdul.
- La nota que resulti de la qualificació de cada part del mòdul, serà la nota que farà mitjana amb la resta de notes sorgides de les altres parts del mòdul.
- La mitjana s’establirà de manera ponderada, tenint en compte el pes (números de crèdit alumne/a) de cada part del mòdul.
- Si la mitjana final dóna com a resultat un 5 o superior, l’alumne haurà aprovat TOT EL MÒDUL.
- Si la mitjana final dóna com a resultat un valor inferior a 5, l’alumne haurà suspès TOT EL MÒDUL, i l’haurà de repetir sencer el curs següent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri del No Presentat correspon a l'estudiant que no ha assistit a classe ni ha fet activitats d'avaluació en cap de les assignatures del mòdul.

Observacions

L’assistència i la participació a les classes és fonamental per poder assolir uns coneixements òptims de l’assignatura.

En el cas de l'assignatura de màrqueting, són requisits imprescindibles per poder superar-la realitzar totes les pràctiques obligatòries i el treball final.

L'idioma de les assignatures és el català. Els documents i la bibliografia també podran ser en castellà i anglès.