Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Escales. Dimensions. Anàlisi vectorial. Cinemàtica i Dinàmica. Gravitació Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de Sòlids. Fluids. Hidrostàtica. Hidrodinàmica. Electricitat. Electrostàtica. Magnetisme. Camp magnètic. Inducció magnètica. Magnetisme en la matèria. Ones. Equació d'ones. Òptica física. Polarització. Interferència i difracció. Òptica lineal. Lents. Radioactivitat. Materials radioactius.
Crèdits ECTS:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
LAURA CARRERAS BLASCO  / FRANCESC CASAMITJANA VILA  / MARTA PERACAULA BOSCH  / MARIA ELENA ROGET ARMENGOL  / MARIA TERESA SERRA PUTELLAS  / MARIANNA SOLER I ORTEGA

Competències

  • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
  • CE1 - Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar el funcionament del medi físic i la naturalesa de la matèria i dels éssers vius.
  • Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Anàlisi vectorial. Suma i resta de vectors. Productes escalar i vectorial. Gradient d'un vector. Camps conservatius.

2. Cinemàtica. Vectors posició, velocitat i acceleració. Moviment rectilini: uniforme i uniformement accelerat. Components normal i tangencial de l’acceleració. L’acceleració de la gravetat. Moviment d’un projectil. Moviment circular. Les transformacions de Galileu

3. Dinàmica. Lleis de Newton. Exemples: plans inclinats i politges. Llei de gravitació universal: pes i massa. Sistemes de referència no inercials. La força centrífuga. La força de Coriolis. Forces de frec.

4. Treball i energia. Treball. Teorema de l’energia cinètica. Energia potencial i forces conservatives. Potencial gravitatori i elàstic. Principi de conservació de l’energia. Potència. Energia potencial i forces moleculars.

5. Quantitat de moviment. Quantitat de moviment d’una partícula. Dinàmica d'un sistema de partícules. Generalització de la segona llei de Newton. Centre de massa. Quantitat de moviment d’un sistema de partícules. Xocs.

6. L’oscil•lador harmònic. Resolució dinàmica de l’oscil•lador. Energia. Pèndol simple. Oscil•lacions amortides. Oscil•lacions forçades.

7. Rotacions. Moment d’una força i moment angular d’una partícula. Principis d’estàtica. Moment angular d’un sistema de partícules. Sòlid rígid. Moment d’inèrcia. Equació fonamental de la dinàmica de rotació. Energia de rotació.

8. Hidrostàtica. Fluids ideals. Pressió. Variació de la pressió amb l’alçada. Principi de Pascal. Principi d’Arquímedes. Tensió superficial. Capil•laritat.

9. Hidrodinàmica. L’equació de Bernouilli. L’efecte Venturi. Viscositat. Llei de Poiseuille. Turbulència. Moviments de sòlids dins de fluids. Llei de Stokes. Sustentació d’ales d’avions i ocells.

10. Electrostàtica. Llei de Coulomb. Concepte de camp i camp elèctric. La llei de Gauss. Càlculs de camps elèctrics. Energia potencial elèctrica i potencial elèctric. El dipol elèctric.

11. Condensadors. Energia dels condensadors. Dielèctrics. Permitivitat dels dielèctrics. Aïllants i conductors

12. Intensitat del corrent elèctric. Llei d'Ohm. Conducció. Potència dissipada en una resistència. Circuits. Lleis de Kirchhoff . Transmissió d’impulsos nerviosos.

13. Inducció magnètica. Lleis de Faraday i Lenz. Generació d’un corrent altern. Producció d’energia elèctrica.. Energia magnètica. Magnetisme a la matèria. Materials diamagnètics, paramagnètics i ferromagnètics.

14. Camp magnètic. Llei de Biot-Savart. Teorema d'Ampere. Forces magnètiques. Moviment de càrregues en camps magnètics.

15. Característiques generals de les ones. Ones longitudinals i transversals. Nocions d’acústica. Equacions de Maxwell i ones electromagnètiques. L’espectre electromagnètic. Principis d’òptica física. Polarització. Difracció de Franhoufer. Interferències. La doble escletxa de Young .

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 15,00 15,00
Prova d'avaluació 10,00 0 10,00
Resolució d'exercicis 0 40,00 40,00
Sessió expositiva 60,00 40,00 100,00
Sessió participativa 20,00 40,00 60,00
Total 90,00 135,00 225

Bibliografia

  • Tipler, Paul Allen (2005- ). Física : para la ciencia y la tecnología . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
  • Gettys, W. Edward (cop. 2005 ). Física para ingeniería y ciencias (2ª ed.). México, D.F.: McGraw-Hill. Catàleg
  • Jou i Mirabent, David, (cop. 2009 ). Física para ciencias de la vida (2a ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
  • Serway, Raymond A. (cop. 2005 ). Física : para ciencias e ingenierías (6ª ed.). México: International Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis mitjançant la plataforma ACME Durant tot el curs es proposaran problemes per fer mitjançant la plataforma ACME . Aquesta plataforma avalua el resultat del problema, però no el procediment. No hi haurà límit en el nombre d’intents d’introduir el resultat d’un problema, però sí en els períodes de temps en què els problemes podran ser resolts. 20
Proves d'avaluació continuada Hi haurà una prova d'avaluació continuada al final de cada un dels períodes acadèmics. A la prova hi podran haver, tant questions teòriques com exercicis pràctics on els estudiants hauran d'arribar a un resultat numèric. El promig de les notes de les proves ha de ser igual o superior a 4. Al final del curs acadèmic hi haurà una prova de recuperació per aquells estudiants que tinguin un promig inferior a 4. 80

Qualificació

La nota de Física es calcularà de la següent forma:
Exàmens (80%) ACME (20%). Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir un 5 sobre 10

Hi haurà un examen parcial, al final de cada període acadèmic. La nota promig d’aquests exàmens haurà de ser igual o superior a 4 sobre 10, per tal de promitjar amb l’ACME. Si no és el cas, hi haurà un únic examen de recuperació al final de curs. (Aquest examen no és per pujar nota i només és per recuperar; la nota màxima que es podrà treure de l'examen de recuperació és de 7 sobre 10)

Durant tot el curs es proposaran problemes per fer mitjançant la plataforma ACME. Aquesta plataforma avalua el resultat del problema, però no el procediment. No hi haurà límit en el nombre d’intents d’introduir el resultat d’un problema, però sí en els períodes de temps en què els problemes podran ser resolts. L'ACME no es pot recuperar.

Si un alumne que s'ha presentat a recuperació (perquè la seva nota promig dels exàmens parcials és inferior a 4) recupera, la nota final de l'assignatura s'obtindrà fent el promig de la nota de recuperació més la nota de l'ACME.

Si un alumne obté una nota promig dels exàmens parcials superior a 4 però en promitjar amb els ACMEs la nota resultant és inferior a 5, s'haurà de presentar a la recuperació per intentar millorar la nota, de manera que el promig amb els ACMEs sigui superior a 5.

Si un alumne que s'ha presentat a recuperació no recupera, la nota final de l’assignatura serà la nota promig dels exàmens parcials

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no s'hagi presentat a cap prova d'avaluació i que no hagi fet cap ACME tindrà la nota de No presentat.