Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Itinerari del mòdul instrumental dissenyat bàsicament per als alumnes que s’orienten cap a la història moderna i contemporània. El seu contingut combina una aproximació a les fonts documentals –arxivístiques, bibliogràfiques i digitals- i a les fonts materials d’interès per a la investigació històrica, amb la presentació d’un ventall ampli de metodologies d’anàlisi tant quantitatives com qualitatives.
Crèdits ECTS:
18
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
JUAN LUIS ALEGRET TEJERO  / FRANCISCO JAVIER BURGOS RINCON  / JOAQUIM MARIA PUIGVERT SOLA  / ENRIC SAGUER HOM  / JORDI VIVO LLORCA

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 11:30-13:00, dt 11:30-13:00, dc 11:30-13:00, dj 11:30-13:00
Pràctiques d'aula1 dl 11:30-13:00, dt 11:30-13:00, dc 11:30-13:00, dj 11:30-13:00
Pràctiques de laboratori1 dl 11:30-13:00, dt 11:30-13:00, dc 11:30-13:00, dj 11:30-13:00

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CED15. Conèixer i usar els instruments de recopilació d'informació propis de la disciplina (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques)
 • CED16. Conèixer i usar les disciplines específiques d'estudi, tractament i interpretació de les fonts pròpies de la disciplina
 • CEP28. Domini del disseny, desenvolupament i avaluació de projectes amb continguts històrics i relatius al patrimoni cultural material i immaterial

Continguts

1. Dos dipòsits de la Història: arxius i biblioteques per a la investigació històrica

          1.1. Història, historiografia. Fonts i documents. Conceptes generals i aclariments inicials

          1.2. Els dipòsits organitzats de la Història escrita (I). Els arxius

          1.3. Els dipòsits organitzats de la Història escrita (II). Les biblioteques

2. Fonts i mètodes d’anàlisi quantitativa

          2.1. La quantificació en història. Historiografia. Fortaleses i febleses de la quantificació

          2.2. Fonts documentals per a l’anàlisi quantitativa

          2.3. Eines informàtiques per a la recollida i organització de la d'informació

          2.4. Explotació i anàlisi de les dades

3. Fonts i mètodes d’anàlisi qualitativa

          3.1. Els mètodes qualitatius en història. Historiografia, fortaleses i febleses

          3.2. Els mètodes qualitatius. Biografies i prosopografies. Microhistòria.

          3.3. Fonts i arxius per a l'anàlisi qualitativa

4. El mètode etnogràfic

          4.1. El mètode científic i la recerca en Ciències Socials

          4.2. El metode etnogràfic

          4.3. L'etnografia com a mètode de descripció de les societats humanes

5. Disseny i desenvolupament d’un projecte de recerca històrica

6. Patrimoni històric: la cultura material com a font històrica

          6.1. Definició i concepte de cultura material

          6.2. El valor històric de la cultura material. Mètodes i tècniques d’anàlisi del patrimoni històric material

          6.3. Criteris d'estudi de la cultura material: criteri cronològic i criteri temàtic. Anàlisi de casos

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1,50 0 1,50
Anàlisi / estudi de casos 37,50 102,00 139,50
Elaboració individual de treballs 3,00 130,00 133,00
Lectura / comentari de textos 1,50 85,00 86,50
Prova d'avaluació 1,50 16,00 17,50
Sessió expositiva 35,50 0 35,50
Sessió pràctica 47,00 0 47,00
Total 127,50 333,00 460,5

Bibliografia

 • Alberch i Fugueras, Ramon (cop. 1999 ). ¡Archívese! : los documentos del poder : el poder de los documentos . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Cruz Mundet, José Ramón (2003 ). Manual de archivística (5ª ed., corr. y act.). Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Catàleg
 • Alía Miranda, Francisco (1998). Fuentes de información para historiadores. Obras de referencia y bibliografías. Gijón: Trea.
 • Andrés Díaz, Rosana de (1993). "El Estado: documentos y archivos". Dins Miguel Artola (Ed.), Enciclopedia de Historia de España, t.VII (, p. 85-145). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Cerdá Díaz, Julio (1999). Archivos municipales españoles: guía bibliográfica. Gijón: Trea.
 • Alaminos, Antonio (1993). Gráficos. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
 • Anderson, Margo (2007). Quantitative History. Dins William Outhwaite & Stephen Turner (Ed.), The Sage Handbook of Social Science Methodology (, p. 246-63). London: Sage Publications.
 • Cameron, Sonja (2005 ). Using computers in history : Sonja Cameron and Sarah Richardson . Basingstoke [etc.]: Palgrave Macmillan. Catàleg
 • Cardoso, Ciro Flamarion Santana (2000 ). Introducción al trabajo de la investigación histórica : conocimiento, método e historia (5a ed.). Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Carreras, Albert Tafunell Sambola, Xavier Barciela López, Carlos Fernando (2005 ). Estadísticas históricas de España : siglos XIX-XX (2ª ed, rev. y ampliada). Bilbao: Fundación BBVA. Catàleg
 • Cipolla, Carlo M (1991 ). Entre la historia y la economía : introducción a la historia económica . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Coll, Sebastián (1995 ). Guía de fuentes cuantitativas para la historia económica de España . Madrid: Banco de España. Servicio de Estudios. Catàleg
 • Harvey, Charles (1996 ). Databases in historical research : theory, methods and applications . Basingstoke: Macmillan. Catàleg
 • Hudson, Pat (2000 ). History by numbers : an introduction to quantitative approaches . London [etc.]: Arnold. Catàleg
 • Pagarolas i Sabaté, Laureà (cop. 2007 ). Los Archivos notariales : qué son y cómo se tratan . Gijón: Trea. Catàleg
 • Pujadas, Juan José (2010 ). Etnografía . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Aróstegui, Julio (cop. 1995 ). La Investigación histórica : teoría y método . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Burke, Peter (2001 ). Visto y no visto : el uso de la imagen como documento histórico . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Coller, Xavier (2000 ). Estudio de casos . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Dosse, François (2007 ). La Apuesta biográfica : escribir una vida . València: La Universitat. Catàleg
 • Duverger, Maurice (1996 ). Métodos de las ciencias sociales . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Joutard, Philippe (1986 ). Esas voces que nos llegan del pasado . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Pujadas Muñoz, Joan Josep (1992 ). El Método biográfico : el uso de las historias de vida enciencias sociales . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Rodríguez Gómez, Gregorio (1996 ). Metodología de la investigación cualitativa . Málaga: Aljibe. Catàleg
 • Samuel, Raphael (2008). Teatro de la memòria. Pasado y presente de la cultura contemporània. València: PUV. Catàleg
 • Thompson, Paul (1986 ). The Voice of the past : oral history . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Appadurai, Arjun (cop. 1986). The Social life of things : commodities in cultural perspective . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Català Viúdez, Manel (2010 ). Metodologia de recerca etnològica . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Catàleg
 • X. Barral i Altet (1992). Arqueología industrial o Arqueología del mundo moderno y contemporáneo. Arqueología hoy. Cuadernos de la UNED, (108), 175-186 Catàleg
 • J. Canal i Roqueta et al. (1995). Història urbana de Girona. Girona: Ajuntament de Girona.
 • R. A. Buchanan (1992). Industrial Archaeology in Britain. Hardmonsworth: Allen Lane.
 • A. Carandini (1984). Arqueología y cultura material. Barcelona: Mitre. Catàleg
 • D. Crossely (1990). Post-medieval Archaeology in Britain. Leicester: Leicerster University Press.
 • J. Guilaine (dir.) (1991). Pour une archéologie agraire. París: Armand Colin. Catàleg
 • M. López García (1992). El concepto de patrimonio. El patrimonio industrial o la memoria del lugar. Ábaco (Arqueología industrial), (10), 9-12
 • A. J. Morales (1996). Patrimonio histórico-artística. Madrid: Historia 16. Catàleg
 • M. Peñalver (1994). A propósito de la tradición y del patrimonio. Una propuesta hermenéutica seguida. Dins (Ed.), Arquitectura y patrimonio. Memoria del futuro. Una reflexión sobre la relación e (, p. 41-44). Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
 • J. M. Santacreu Soler (1992). Una visión global de la arqueología industrial en Europa. Ábaco (Arqueología industrial), (10), 13-28

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'un breu treball de recerca de fonts i sèries documentals i/o bibliogràfiques existents als arxius i/o biblioteques espanyoles sobre un tema històric pactat amb el professor, fet a partir de catàlegs publicats i/o en xarxa (bloc temàtic 1) Contingut, extensió i varietat de la recerca de fonts i recursos utilizats per a trobar-los 3
Prova escrita sobre els continguts exposats a les classes i les lectures referides al bloc temàtic 1 Grau de coneixement dels continguts i lectures fetes sobre els temes i capacitat expositiva 7
Elaboració d'una memòria dels exercicis realitzats amb documentació d'arxiu corresponents al punt 2.2 del temari Es valorarà la utilització de les lectures recomanades. Es tindrà en compte la qualitat formal de la memòria, així com la capacitat per llegir i interpretar correctament la documentació manejada. 10
Elaboració d'una memòria dels exercicis corresponents als punts 2.3 i 2.4 del temari Es tindrà en compte la integració de les lectures efectuades en relació als punts 2.3 i 2.4 del temari. Es tindrà en compte la qualitat formal de la memòria i l'habilitat per crear i manejar una base de dades amb finalitats analítiques. 12,5
Treball de recerca individual corresponent al bloc 2 del temari El treball consistirà en el buidatge en una base de dades construida per l'alumne d'una mostra de documentació notarial dels segles XVIII o XIX i la seva anàlisi posterior. Es tindrà en compte la qualitat formal del treball, la capacitat per llegir i interpretar correctament la documentació manejada i l'habilitat gestionar-la i analitzar-la a través d'una base de dades. 12,5
Exercici escrit sobre el dossier de lectures del bloc 3 Es valorarà la correcta utilització de les lectures recomanades i la capacitat de relacionar-les 6
Treball de 5-10 fulls sobre una de les fonts analitzades en el bloc 3 Es valorarà la capacitat d'integrar els continguts de les classes teòriques i les lectures en l'anàlisi pràctica de la font escollida 9
Elaboració d'un Projecte de Recerca per presentar a una convocatòria d'ajuts o beques. Es presentarà per escrit i oralment S'avaluarà la capacitat per dissenyar correctament un projecte de recerca sobre el tema o qüestió que l'alumne desitgi, sempre dins l'àmbit de la història i el patrimoni cultural. 10
Sessio pràctica d'elaboració de 2 genogrames: representació gràfica d'una estructura familiar extreta d'un article en àngles i de la informació rellevant associada a ella. L'altre genograma serà sobre la pròpia estructura familiar Es tindrà en compte la utilització acurada de la simbologia i l'exhaustivitat en la recollida de informació. Es presentara un breu memòria sobre el procés d'elaboració de la representació amb els problemes i dificultats sorgides, a més dels comentaris sobre la informació recollida i representada. 7,5
Sessió pràctica d'elaboració d'un exercici sobre historia social de les coses Per la realitazació del treball prèviament es donara una explicació a classe i s's'haurà de visualitzar un breu documental. La selecció de l'objecte sobre el que es farà el treball s'haurà de acordar amb el professor. 7,5
Lectura i comentari de textos relacionats amb el punt 6 del temari. L'activitat consistirà a llegir un o més textos relacionats amb el punt 6 del programa i elaborar-ne un comentari que caldrà lliurar al professor. Es valorarà, per una banda, la capacitat de relacionar els coneixements adquirits amb el contingut dels textos i fer-ne una anàlisi crítica; i per altra banda, la correcció en l'expressió. 5
Elaboració de dos treballs relacionats amb el punt 6 del temari L'activitat consistirà a elaborar dos treballs relacionats amb el contingut del punt 6 del programa, preferentment vinculats a les sessions d'estudi i anàlisi de casos. Es valorarà la capacitat d'analitzar de manera crítica qualsevol element patrimonial material, cosa que ha de permetre l'obtenció d'informació històrica i la seva contextualització en el marc històric general i en els processos històrics que li pertoquin. També es valorarà la correcció en l'expressió. 10

Qualificació

És obligatòria l'assistència a totes les sessions en que es realitzin exercicis pràctics o fora de la facultat. En cas d'absència cal presentar justificació documental.

Els criteris d'avaluació de cadascun dels treballs i activitats es troben especificats en l'apartat 'Activitats d'avaluació'

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
És obligatori presentar tots els exercicis i activitats d'avaluació sol·licitats. Aquells exercicis que no es presentin equivaldran a un zero, que computarà en el càlcul de la nota final.

Observacions

El correu electrònic és un mitjà adequat per concertar tutories amb els professors de l'assignatura. No s'atendran, però, dubtes o preguntes referits al contingut i l'organització de l'assignatura a través del correu electrònic

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.